Menu
Umowy 2014
Opolski OW NFZ
Opolski OW NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole, tel. 77 40 20 100, fax. 77 40 20 101Aneksy/umowy na wystawianie recept na leki refundowane po 1 lipca 2012 r.

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w zakresach REH, STM, PRO, SPO, OPH w sprawie rozliczenia umów kończących się z dniem 30.06.2014 roku

.Żródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy

28-07-2014

Nowe przepisy o dokumentacji medycznej – informacja dla lekarzy leczących pacjentów w poradniach specjalistycznych

Żródło: Wydział Organizacyjny

28-07-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 18.07.2014r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:
 •  Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki  na terenie województwa opolskiego.
 •  Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki na terenie województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 01.08.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładceKontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

18-07-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 16.07.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:
 • Leczenie stomatologiczne: świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin) na terenie województwa Opolskiego,
 • Leczenie stomatologiczne: świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie gminy Lasowice Wielkie,
 • Leczenie stomatologiczne: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 r. ż. na terenie gminy Lasowice Wielkie,
 • Leczenie stomatologiczne: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 r. ż. na terenie gminy Kamiennik,
 • Leczenie stomatologiczne: świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie gminy Kamiennik,
 • Leczenie stomatologiczne: świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie gminy Turawa,
 • Leczenie stomatologiczne: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 r. ż. na terenie gminy Turawa,

Termin składania ofert do dnia 30.07.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładceKontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

16-07-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 16.07.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:
 • Opieka paliatywna i hospicyjna: porada w poradni  medycyny  paliatywnej na terenie   województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 30.07.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładceKontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

16-07-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 16.07.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:
 • Rehabilitacja lecznicza – w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna na terenie powiatu nyskiego.

Termin składania ofert do dnia 30.07.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładceKontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

16-07-2014

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW:
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zamieścił na swojej stronie internetowej link do „Statystyk JGP”, stanowiących kompleksową analizę systemu Jednorodnych Grup Pacjentów dotyczącą świadczeń udzielonych w latach 2009-2013 na terenie całej Polski.

Żródło: Wydział Organizacyjny

14-07-2014

Leczenie szpitalne - chemioterapia - projekt zarządzenia

Żródło: Wydział Organizacyjny

11-07-2014

Informacja dla koderów zajmujących się kodowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja neurologiczna i kardiologiczna, w szpitalach i zakładach rehabilitacji leczniczej

Żródło: Wydział Organizacyjny

09-07-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 08.07.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie Rokowań w rodzaju:
 • Leczenie szpitalne w zakresie: urologia - zespół chirurgii jednego dnia.

Termin składania ofert do dnia 15.07.2014r. godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładceKontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

08-07-2014

Zarządzenie Nr 37/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Żródło: Wydział Organizacyjny

07-07-2014

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Żródło: Wydział Organizacyjny

02-07-2014

Informacja o nowych świadczeniodawcach, którzy realizują świadczenia opieki zdrowotnej od dnia 01.07.2014r.

Jednocześnie informujemy, że wykaz wszystkich umów zawartych od dnia 01.07.2014r. znajduje się na stronie Oddziału (pod datą 24.06.2014r.)

Żródło: Wydział Organizacyjny

27-06-2014

Zmiany w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2014 r.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2014 r.

Żródło:Wydział Gospodarki Lekami

27-06-2014

Informacja dla osób zajmujących się kodowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja neurologiczna i kardiologiczna w szpitalach i zakładach rehabilitacji leczniczej

Żródło: Wydział Organizacyjny

27-06-2014

Kryteria oceny ofert - projekt zarządzenia

Żródło: Wydział Organizacyjny

27-06-2014

Komunikat dla Świadczeniodawców wystawiających zlecenia na zaopatrzenia w wyroby medyczne obowiązujący od 01 lipca 2014r.

Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

27-06-2014

Realizując obowiązek wynikający z art. 135 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza (w załączeniu) wykaz umów na świadczenia opieki zdrowotnej obowiązujących od 01.07.2014r.

Wykaz Umów xls pdf

Żródło: Wydział Organizacyjny

24-06-2014

Komunikatu dla świadczeniodawców w związku ze sprawozdawczością dotyczącą badań diagnostycznych wykonanych w ramach świadczeń udzielonych przez lekarza POZ.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 r.
komunikat XML typu: ZBPOZ –
„Komunikat szczegółowy NFZ danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ”.

Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

18-06-2014

Komunikat w związku z obowiązującym od dnia 15 czerwca br. wzorm deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Żródło: Wydział Organizacyjny

18-06-2014

Zarządzenie Nr 33/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 czerwca 2014 r. uchylające zarządzenie Nr 42/2007/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Żródło: Wydział Organizacyjny

17-06-2014

Komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Żródło: Ministerstwo Zdrowia

13-06-2014

W związku z licznymi błędami dotyczącymi wprowadzonych do systemu danych identyfikujących pacjentów rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji OOW NFZ zwraca się z prośbą o śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się na Portalu Świadczeniodawcy.

Dane przekazywane do OOW NFZ w systemie informatycznym a tym samym i w raporcie statystycznym systemu informatycznego bezwzględnie muszą się zgadzać z danymi umieszczonymi na dokumencie uprawniającym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości na fakturze, rachunku oraz
e-dokumencie, braku załączników lub wprowadzonych nie zgodnie z załączonym dokumentem ubezpieczenia płatność zostanie wstrzymana do czasu uzupełnienia bądź skorygowania błędu, co spowoduje przesuniecie terminu płatności odpowiednio o czas opóźnienia.

Żródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej

13-06-2014

Zarządzenie Nr 31/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Żródło: Wydział Organizacyjny

13-06-2014

Zmiana zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  w sprawie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Żródło: Wydział Organizacyjny

13-06-2014

Działając na podstawie  § 2 ust 1  pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz.U.04.273.2719), a także z zapisami zawartymi w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert poprzedzających zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2014r. w rehabilitacja lecznicza, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odwołuje postepowanie nr 08-14-000322/REH/05/1/05.1310.208.02/01 w rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna, na terenie powiatu nyskiego

Żródło: Wydział Organizacyjny

12-06-2014

Komunikat dla Świadczeniodawców wystawiających zlecenia na zaopatrzenia w wyroby medyczne- obowiązujący od 01 lipca 2014r.

Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

10-06-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 10.06.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:
 • Rehabilitacja lecznicza – w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna na terenie powiatu nyskiego.

Termin składania ofert do dnia 24.06.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładceKontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

10-06-2014

W związku z rozstrzygnięciem postepowań konkursowych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności złożenia w Oddziale wniosku w sprawie rachunku bankowego do nowych umów obowiązujących od 1 lipca 2014r.
Wniosek w sprawie rachunku bankowego należy wygenerować w portalu świadczeniodawcy pobierając podmiot jako posiadacza rachunku (instrukcja).
Po wprowadzeniu wniosku w sprawie rachunku bankowego, należy go zatwierdzić, wydrukować i przekazać do Oddziału w formie papierowej podpisanej przez upoważnioną osobę.

Żródło: Wydział Organizacyjny

09-06-2014

W związku z rozstrzygnięciem postepowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne oraz profilaktyczne programy zdrowotne Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności złożenia w Oddziale wniosku w sprawie rachunku bankowego do nowych umów obowiązujących od 1 lipca 2014r.
Wniosek w sprawie rachunku bankowego należy wygenerować w portalu świadczeniodawcy pobierając podmiot jako posiadacza rachunku (instrukcja).
Po wprowadzeniu wniosku w sprawie rachunku bankowego, należy go zatwierdzić, wydrukować i przekazać do Oddziału w formie papierowej podpisanej przez upoważnioną osobę.

Żródło: Wydział Organizacyjny

09-06-2014

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostały opublikowane nowe Zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok: 2014 (od 01.07.2014r.)
Na podstawie art.159 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ,
ul. Głogowska 37
45-315Opole

zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne w następujących zakresach:

 1. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne;
 2. Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej;
 3. Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej;
 4. Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu;

Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

06-06-2014

Opolski Oddział Wojewódzki informuje, że w dniu 06 czerwca 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie w rodzaju leczenie szpitalne – kod postępowania: 08-14-000307/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01 w zakresie 03.4530.030.02 - CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładce Kontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

06-06-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 06.06.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – w zakresie: świadczenia w  zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym na terenie powiatu opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 20.06.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładce Kontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

06-06-2014

Komunikat w związku z licznym sygnałami przekazywanymi przez pacjentów dotyczącymi wyznaczenia przez NZOZ „Sanitas” w Brzegu dotyczącego terminu rejestracji na kolejne półrocze do poradni okulistycznej.

Żródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

02-06-2014

W dniu 02 czerwca 2014r. Rada Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zapoznała się z wynikami rozstrzygnięcia Konkursu Ofert w rodzaju REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM oraz niską oceną jakości udzielanych świadczeń, jaką uzyskały w tym postępowaniu oferty: Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suchym Borze oraz Ośrodka Rehabilitacji Dziennie dla Dzieci w Jarnołtówku.

Załącznik- prezentacja

Żródło: Wydział Organizacyjny

02-06-2014

Opolski Oddział Wojewódzki informuje, że w dniu 30 maja 2014r. zostały rozstrzygnięte postępowania w rodzaju:

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygniętych postępowań zostały opublikowane w informatorze o postępowaniach na rok 2014 znajdującym się na stronie internetowej OOWNFZ (www.nfz-opole.pl) w zakładce kontraktowanie 2014 (załącznik)

Żródło: Wydział Organizacyjny

30-05-2014

Opolski Oddział Wojewódzki informuje, że w dniu 30 maja 2014r. zostały rozstrzygnięte postępowania w rodzaju:

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygniętych postępowań zostały opublikowane w informatorze o postępowaniach na rok 2014 znajdującym się na stronie internetowej OOWNFZ (www.nfz-opole.pl) w zakładce kontraktowanie 2014 (załącznik).

Żródło: Wydział Organizacyjny

30-05-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Żródło: Wydział Organizacyjny

29-05-2014

Komunikat dotyczący weryfikacji uprawnień rezydentów UE poprzez eWUŚ
W związku z licznymi zapytaniami oraz występującymi pomyłkami w rozliczeniach pacjentów z UE, Opolski OW NFZ przypomina o możliwości weryfikacji ważności uprawnień z Poświadczeń poprzez system eWUŚ. Informacje o uruchomieniu funkcjonalności i zasadach weryfikacji zostały opublikowane na stronie:

Informacja w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń

Żródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej

28-05-2013

Informacja prasowa dotycząca projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Żródło: Wydział Organizacyjny

28-05-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Żródło: Wydział Organizacyjny

28-05-2014

WAŻNE !!!

W sprawie wytycznych dotyczących wykazu dokumentów rozliczeniowych przekazywanych przez Świadczeniodawców niezbędnych do prawidłowego rozliczenia świadczeń medycznych udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji.

Żródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej

26-05-2014

Opolski Oddział Wojewódzki informuje, że w dniu 23 maja 2014r. zostały rozstrzygnięte postępowania w rodzaju:

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygniętych postępowań zostały opublikowane w informatorze o postępowaniach na rok 2014 znajdującym się na stronie internetowej OOWNFZ (www.nfz-opole.pl) w zakładce kontraktowanie 2014 (załącznik)

Żródło: Wydział Organizacyjny

23-05-2014

Komunikat
Działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz.U. z 2004 r. nr 273 poz. 2719), a także zgodnie z zapisami zawartymi w Ogłoszeniu nr 08-14-000053/REH/05/1/05.2300.022.02/01 konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż ulegają zmianie terminy zawarte w ogłoszeniu nr 08-14-000053/REH/05/1/05.2300.022.02/01 w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM na terenie województwa opolskiego

- termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje przesunięty na dzień 30 maja 2014 r.

Żródło: Komisja Konkursowa REH

23-05-2013

Informacja prasowa

Żródło: Wydział Organizacyjny

22-05-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Żródło: Wydział Organizacyjny

22-05-2014

Zaproszenie na szkolenie w ramach projektu Akademia NFZ

Żródło: Wydział Organizacyjny

20-05-2014

Komunikat w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym

Żródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

20-05-2014

Zarządzenie Nr 29/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny


Żródło: Wydział Organizacyjny

16-05-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 16.05.2014r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – w zakresie: świadczenia w  zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym na terenie powiatów: Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Prudnik, Strzelce Opolskie, Miasto Opole

Termin składania ofert do dnia 30.05.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładceKontraktowanie 2014


Żródło: Wydział Organizacyjny

16-05-2014

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 16.05.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

Leczenie Stomatologiczne w zakresie: świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu głubczyckiego.

Termin składania ofert do dnia 30.05.2014r. godz. 16.00.

Żródło: Wydział Organizacyjny
16-05-2014

Komunikat dla wszystkich świadczeniodawców dotyczący:
Legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i odznaki ZHDK wydane przed wejściem w życie aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Żródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

15-05-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 08.05.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:
 • Leczenie szpitalne – w zakresie: chirurgia naczyniowa -  hospitalizacja na terenie województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 23.05.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładceKontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

09-05-2014

Zaproszenie na szkolenie

Żródło: Wydział Organizacyjny

09-05-2014

Komunikat dla wszystkich świadczeniodawców dotyczący
weryfikacji wstecznej za 2013 rok .

Żródło: Wydział Świadczeń i Opieki Zdrowotnej

08-05-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 08.05.2014r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:
 • Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w zakresie: program lekowy - leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a (icd-10 i61, i63, i69) na terenie województwa opolskiego.
 • Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w zakresie: program lekowy - program lekowy - leczenie zaawansowanego raka żołądka na terenie województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 22.05.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładceKontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

08-05-2014

Zarządzenie Nr 24/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Żródło: Wydział Organizacyjny

06-05-2014

Zaproszenie na szkolenie

Żródło: Wydział Organizacyjny

06-05-2014

Zarządzenie Nr 22/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Żródło: Wydział Organizacyjny

05-05-2014
Zarządzenie Nr 23/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Żródło: Wydział Organizacyjny
05-05-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 30.04.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

 • Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny od 2009 w zakresie: świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu "n" na terenie województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 14.05.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014


Żródło: Wydział Organizacyjny
30-04-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 29.04.2014r. zostało ogłoszone postępowania w rodzaju:
Leczenie Stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie gminy Dobrodzień.

Termin składania ofert do dnia 14.05.2014r. godz. 16.00.


Żródło: Wydział Organizacyjny
29-04-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 29.04.2014r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie alergologii  na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Termin składania ofert do dnia 14.05.2014r. godz. 16.00.


Żródło: Wydział Organizacyjny
29-04-2014

Zasady finansowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć w 2014 r. bez zmian.

Żródło: Wydział Organizacyjny

28-04-2014

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2014 r.

Żródło: Wydział Gospodarki Lekami

25-04-2014

Zmiany w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2014 r.

Żródło: Wydział Gospodarki Lekami

25-04-2014

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 24.04.2014r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawieranie umów w rodzaju leczenie stomatologiczne od 1 lipca 2014 r. do 31.12.2016 r. w zakresie :

nazwa

nazwa jednostki administracyjnej

ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.


P. głubczycki

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

G. Głogówek, Głogówek

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO  UKOŃCZENIA 18 R. Ż.

G. Głogówek, Głogówek

Termin składania ofert do dnia 09.05.2014r. godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

24-04-2014

Zaproszenie na szkolenie

Żródło: Wydział Organizacyjny

23-04-2014
ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ NA TERENIE WOJ. OPOLSKIEGO W DNIACH 19.04.2014 – 21.04.2014 (ŚWIĘTA WIELKANOCNE ) świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

18-04-2014
„Zarządzenie Nr 20/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny”.

Żródło: Wydział Organizacyjny

18-04-2014
„Zaproszenie na szkolenie”.

Żródło: Wydział Organizacyjny

18-04-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 17.04.2014r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:

 • Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: program badań prenatalnych  na terenie województwa opolskiego.
 • Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy  na terenie województwa opolskiego.
 • Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej na terenie powiatu nyskiego.

Termin składania ofert do dnia 05.05.2014r. godz. 16.00.

Żródło: Wydział Organizacyjny


Zarządzenie Nr 19/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Żródło: Wydział Organizacyjny

16-04-2014

Zaproszenie na szkolenie z zasad prawidłowego przygotowania ofert w ramach postępowań na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych realizowane w ramach projektu Akademia NFZ. Szkolenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Żródło: Wydział Organizacyjny

16-04-2014

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 14.04.2014r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania poprzedzające zawieranie umów w rodzaju:

 • Opieka paliatywna i hospicyjna
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Leczenie stomatologiczne

Termin składania ofert do dnia 30.04.2014r. godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

14-04-2014

Zarządzenie Nr 15/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Żródło: Wydział Organizacyjny

08-04-2014

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 3/2014/DSOZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert 

Żródło: Wydział Organizacyjny

02-04-2014


Ministerstwo Zdrowia uruchomiło dla pacjentów specjalną infolinię o tańszych odpowiednikach leków refundowanych

Żródło: Wydział Organizacyjny

01-04-2014

Projekt zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie

Żródło: Wydział Organizacyjny

27-03-2014

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Żródło: Wydział Organizacyjny

27-03-2014

Zaproszenie na szkolenie

Żródło: Wydział Organizacyjny

26-03-2014

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 25.03.2014r. został zamknięty punkt potwierdzania zleceń na wyroby medyczne wydawane na zlecenie w Kędzierzynie –Koźlu, Pl. Wolności 1, natomiast z dniem 30.06.2014r. będą zamknięte pozostałe dwa punkty w Nysie przy ul. Słowiańskiej 17 i w Brzegu przy ul. Wyspiańskiego 23.
Jednocześnie przypominamy o możliwości potwierdzania zleceń drogą pocztową wysyłając zlecenie do Opola na adres ul. Głogowska 37, 45-315 Opole. Przesyłane do OOW NFZ zlecenia są potwierdzane na bieżąco i odsyłane na adres świadczeniobiorcy w ciągu kilku dni.
Ponadto potwierdzanie zleceń odbywa się w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod wyżej wymienionym adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.

Żródło: Wydział Świadczeń i Opieki Zdrowotnej

24-03-2014

Stanowisko NFZ odnośnie do informacji NIK o wynikach kontroli - "Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia".

Żródło: Wydział Organizacyjny

21-03-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 21.03.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie Rokowań w rodzaju:

Termin składania ofert do dnia 28.03.2014r. godz. 16.00

Żródło: Wydział Organizacyjny

21-03-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 20.03.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

 • Leczenie szpitalne w zakresie: urologia -  zespół chirurgii jednego dnia na terenie województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 03.04.2014r. godz. 16.00.

Żródło: Wydział Organizacyjny

20-03-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 19.03.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych na terenie powiatu namysłowskiego.

Termin składania ofert do dnia 02.04.2014r. godz. 16.00.

Żródło: Wydział Organizacyjny

19-03-2014

Komunikat w sprawie szkoleń dla oferentów biorących udział w konkursach ofert poprzedzających zawieranie umów w rodzaju w leczenie szpitalne - chirurgia naczyniowa hospitalizacja, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, profilaktyczne programy zdrowotne - na rok 2014 i lata następne.

Żródło: Wydział Organizacyjny

18-03-2014

Komunikat dot. otwarcia ofert

Żródło: Wydział Organizacyjny

17-03-2014

Komunikat w sprawie projektu zmiany zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Żródło: Wydział Organizacyjny

17-03-2014

Informacja prasowa na temat projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Żródło: Wydział Organizacyjny

17-03-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 11.03.2014r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawieranie umów w rodzaju:

 • leczenie szpitalne - chirurgia naczyniowa hospitalizacja (umowy od 1 lipca 2014 r. do 31grudnia 2018 r.),    
 • opieka paliatywna i hospicyjna  (umowy od 1 lipca 2014 r. do 31grudnia 2017 r.), 
 • świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze (umowy od 1 lipca 2014 r. do 31grudnia 2017 r.) ,
 • profilaktyczne programy zdrowotne  (umowy od 1 lipca 2014 r. do 31grudnia 2018 r.),   


Termin składania ofert do dnia 26.03.2014r. godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

11-03-2014

Komunikat dla pacjentów i lekarzy

Żródło: Wydział Organizacyjny

03-03-2014

Wszyscy świadczeniodawcy:
Dotyczy: ważności i trybu wydawania skierowań na leczenie w roku 2014.

źródło: Wydział Świadczeń i Opieki Zdrowotnej

03-03-2014

Ulotka Rzecznika Praw Pacjenta skierowana do osób ubiegających się o odszkodowanie i zadośćuczynienie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Pliki do pobrania
Ulotka "Niezbędnik dla wnioskodawców"

Żródło: Biuro Komunikacji Społecznej

18-02-2014

Archiwum
[1]     [2]       [3]       [4]       [5]      [6]      [7]       [8]       [9]      [10]      [11]      [12]      [13]     

©Opolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia 2003