Wyskakujące okienko
 
Menu
NiŚOZ
Umowy 2015
Opolski OW NFZ
ZIP
Opolski OW NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole, tel. 77 40 20 100, fax. 77 40 20 101


W najbliższym czasie odwiedzimy:
12 marca 2015 roku: 
ZUS Inspektorat w Brzegu, ul. Starobrzeska 28c, 49-305 Brzeg w godzinach: 10.00-14.00

 Aktualności

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców dotyczący wpisów na listy oczekujących

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

05-03-2015

Opolski OW NFZ przypomina o upływającym w dniu 10-go bieżącego miesiąca terminie przekazania comiesięcznych komunikatów sprawozdawczych z zakresu list oczekujących. Dziękujemy większości świadczeniodawców za rzetelne i terminowe przekazywanie danych. Jednocześnie przypominamy, iż za nieterminowe przekazanie danych grozi kara umowna w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń.

Źródło:Wydział Sprawa Świadczeniobiorców

04-03-2015

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie kryteriów oceny ofert w części dotyczącej rodzaju: leczenie szpitalne (hospitalizacja, hospitalizacja planowa).

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=6540

Żródło:Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

03-03-2015

Komunikat dotyczący kart zgonu 

Wzór karty zgonu

Wzór karty zgonu - komunikat uzupełniający

Żródło:Wydział Organizacyjny

02-03-2015

Komunikat - Opis struktury komunikatu kolejek oczekujących prowadzonych w udostępnionej przez NFZ aplikacji.

Źródło:Wydział Organizacyjny

27-02-2015

Komunikat - Zasady weryfikacji komunikatów XML

Źródło:Wydział Organizacyjny

27-02-2015

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza chorych na astmę oskrzelową i alergie oraz ich opiekunów, a szczególnie opiekunów dzieci chorych na te choroby, na bezpłatne szkolenie dotyczące wykrywania i leczenia chorób układu oddechowego.

Źródło:Wydział Organizacyjny

26-02-2015

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2015 r.

Żródło: Wydział Gospodarki Lekami

24-02-2015

Komunikat dla świadczeniodawców przypominający o obowiązku bezwzględnego respektowania szczególnych uprawnień do świadczeń

Żródło: Wydział ds. Służb Mundurowych

23-02-2015

Komunikat dla Pacjentów w związku z licznymi sygnałami od pacjentów w sprawi trudności w dostępie do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Żródło:Wydział Organizacyjny

20-02-2015

Zaproszenie na szkolenie

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24-25 lutego 2015 r. w godzinach 8.30-15.30 we Wrocławiu odbędzie się szkolenie z Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej” realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Żródło:Wydział Organizacyjny

17-02-2015

Zarządzenie Nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Żródło:Wydział Organizacyjny

16-02-2015

Zaproszenie na szkolenie z: "Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej"

Żródło:Wydział Organizacyjny

13-02-2015
Zaproszenie na szkolenie z

Żródło:Wydział Organizacyjny

13-02-2015

Skierowania do poradni okulistycznej lub dermatologicznej

Żródło:Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

11-02-2015

Komunikat w sprawie dokumentów rozliczeniowych przekazywanych przez Świadczeniodawców niezbędnych do prawidłowego rozliczenia świadczeń medycznych udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji.

Żródło:Wydział Współpracy Międzynarodowej

04-02-2015

Komunikat w związku z dużą ilością braków, jakie pojawiły się na skierowaniach załączonych do wniosków o zwrot poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska kraju Unii Europejskiej

Żródło:Wydział Współpracy Międzynarodowej

04-02-2015

Komunikat dotyczący rozliczania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej

Żródło:Wydział Organizacyjny

04-02-2015

INFORMACJA W SPRAWIE KOŃCOWEGO ROZLICZENIA UMÓW Z 2014 ROKU

Żródło:Wydział Ekonomicznom- Finansowy

03-02-2015

Informacja o programach profilaktycznych

Żródło:Wydział Organizacyjny

03-02-2015
Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań.

Żródło:Wydział Spraw Świadczeniobiorców

30-01-2015

Zaproszenie na szkolenie z "Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej"

Żródło:Wydział Organizacyjny

30-01-2015

WAŻNE!
Informacja dla świadczeniodawców dotycząca przekazywania danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia od lutego 2015 r.

Żródło:Wydział Spraw Świadczeniobiorców

30-01-2015

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Żródło:Wydział Organizacyjny

29-01-2015

Zarządzenie Nr 7/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Żródło:Wydział Organizacyjny

27-01-2015

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aplikacji Kolejki Centralne

Żródło:Wydział Świadczeniobiorców

22-01-2015

Zarządzenie Nr 5/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Żródło:Wydział Organizacyjny

16-01-2015

Szybka terapia onkologiczna: Diagnostyka - Badania kosztochłonne

Żródło:Wydział Organizacyjny

15-01-2015

Realizując obowiązek wynikający z art. 135 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza (w załączeniu) wykaz umów na świadczenia opieki zdrowotnej na rok 2015 (stan na 12.01.2015r.)

Żródło:Wydział Organizacyjny

14-01-2015

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący rozliczenia świadczeń wykonywanych na rzecz pacjenta onkologicznego od 1 stycznia 2015 r.

Żródło:Wydział Organizacyjny

14-01-2015

Zarządzenie Nr 4/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

Żródło:Wydział Organizacyjny

13-01-2015

W dniach 19-20 lutego 2015 r. w Katowicach odbędą się szkolenia realizowane w ramach projektu Akademia NFZ z zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Żródło:Wydział Organizacyjny

12-01-2015

Informacja dla świadczeniodawców dotycząca przekazywania danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Żródło:Wydział Spraw Świadczeniobiorców

09-01-2015

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż przekazywanie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczenia nie zwalnia świadczeniodawców od comiesięcznej sprawozdawczości z zakresu list oczekujących przekazywanej komunikatem XML. Przypominamy także, iż termin przekazania komunikatów XML upływa 10-go dnia miesiąca, prosimy o terminowe i rzetelne przekazanie danych

Żródło:Wydział Spraw Świadczeniobiorców

09-01-2015

Szybka Terapia Onkologicz - wzór tablicy informacyjnej do oznaczenia placówki.

Żródło:Wydział Organizacyjny

08-01-2015

Komunikat dotyczący przesyłania wniosków w sprawie kont bankowych do umów na 2015 rok.

Żródło:Wydział Organizacyjny

08-01-2015

Komunikat

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28.08.2014 roku ogłoszona została ustawa z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2014.1138).
Powyższa ustawa wprowadza od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązek posiadania skierowań do świadczeń udzielanych przez okulistę i dermatologa. Zgodnie z zapisem art. 17 powołanej ustawy osobom wpisanym, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
W związku z powyższym pacjenci wpisani na listy oczekujących w zakresie powyższych świadczeń do 31 grudnia 2014 roku nie są zobowiązani do dostarczenia skierowania nawet, jeżeli świadczenie udzielone zostanie w roku 2015.

Żródło: Wydział Organizacyjny

08-01-2015

Zarządzenie Nr 3/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Żródło:Wydział Organizacyjny

08-01-2015

Archiwum
[1]    [2]    [3]    [4]    [5]   [6]   [7]    [8]    [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]  

[18]   [19]  

©Opolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia 2003