Menu
NiŚOZ
Umowy 2014
Opolski OW NFZ
Opolski OW NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole, tel. 77 40 20 100, fax. 77 40 20 101Aneksy/umowy na wystawianie recept na leki refundowane po 1 lipca 2012 r.

Aktualności

Komunikat do Świadczeniodawców w sprawie e-dokumentów

Przypominamy, że od 1 stycznia 2014 roku istnieje możliwość rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umów z NFZ w formie e-dokumentu.
Sposób ten nie wymaga dostarczenia  papierowej wersji rachunków, faktur i not.

Zachęcamy do korzystania z tej formy rozliczeń.
Umożliwia ona, m.in.:

 • wysyłanie do Oddziału dokumentów rozliczeniowych przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu,
 • ograniczenie kosztów działalności Świadczeniodawcy (koszty związane z wysyłką, dojazdem do Funduszu, zużyciem papieru),
 • zmniejszenie możliwości wystawienia błędnego dokumentu,
 • w przypadku rozliczania świadczeń na podstawie decyzji  (Wójta/Burmistrza), czy też świadczeń UE możliwe jest również na Portalu świadczeniodawcy dołączanie do faktur elektronicznych wymaganych załączników w postaci skanów pism, decyzji, poświadczeń, itp.

Przekazane do NFZ e-dokumenty nie muszę zawierać podpisu elektronicznego.

UWAGA:        przesyłanie  rozliczeń   w  postaci     pliku REF  nie  jest   równoznaczne z    przekazaniem e-dokumentu, dlatego w takich przypadkach nadal konieczne jest przesłanie dokumentów w wersji papierowej.

Źródło: Wydział Ekonomiczno – Finansowy

19-11-2014

Data ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wystawionej przez słowackie instytucje właściwe

Żródło:Wydział Spraw Świadczeniobiorców

18-11-2014

Zaproszenie do wzięcia udziału w obchodach Światowego Dnia POChP przypadającego na dzień 19 listopada 2014 r. organizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Żródło:Wydział Organizacyjny

14-11-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

Żródło:Wydział Organizacyjny

14-11-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Żródło:Wydział Organizacyjny

14-11-2014

Zarządzenie Nr 69/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Żródło:Wydział Organizacyjny

12-11-2014

Komunikat dla Świadczeniobiorców/Pacjentów.
Zabezpieczenie świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotne na terenie powiatu brzeskiego, głubczyckiego, nyskiego, kluczborskiego
w dniu 10.11.2014 r.

Żródło:Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

07-11-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 07.11.2014r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:
 • Leczenie Stomatologiczne - świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie Gminy Ujazd,
 •  Leczenie Stomatologiczne - świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 r. ż. na terenie Gminy Ujazd,

Termin składania ofert do dnia 21.11.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładceKontraktowanie 2014

 

Żródło:Wydział Organizacyjny

07-11-2014

W dniu 10 listopada 2014 roku Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia jest czynny dla Interesantów  w godzinach od 08:00 – 16:00.
Zapraszamy do załatwiania spraw związanych z:

 • wydaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • dostępem do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP),
 • poświadczeniami  w zakresie uprawnień z tyt. np. E 106 , E 109, E 121 lub S1,
 • złożeniem skarg i wniosków,
 • leczeniem uzdrowiskowym,
 • potwierdzaniem zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

W dniu 10 listopada 2014 roku czynne będzie również biuro podawcze.
Zapraszamy !

Żródło:Wydział Kadr i Szkoleń

07-11-2014

INFORMACJA PRASOWA

Szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu onkologii

Żródło:Wydział Organizacyjny

03-11-2014

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Żródło:Wydział Organizacyjny

05-11-2014

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Żródło:Wydział Organizacyjny

05-11-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia.

Żródło:Wydział Organizacyjny

05-11-2014

Komunikat prasowy w sprawie proponowanych zmian w ambulatoryjnej opiece Specjalistycznej

Żródło:Wydział Organizacyjny

05-11-2014

Komunikat w sprawie w sprawie proponowanych zmian w chemioterapii

Żródło:Wydział Organizacyjny

05-11-2014

Komunikat prasowy w sprawie proponowanych zmian w leczeniu szpitalnym

Żródło:Wydział Organizacyjny

05-11-2014

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie chemioterapii, programach terapeutycznych i programach lekowych

Żródło:Wydział Organizacyjny

04-11-2014

Opolski OW NFZ ponownie przypomina o upływającym w dniu 10-go bieżącego miesiąca terminie przekazania komunikatów z list oczekujących. Ranga terminowości sprawozdawczości wzrasta w związku z wchodzącą w życie z początkiem 2015 r. nowelizacją ustawy zwiększającą częstotliwość przekazywania danych i rozszerzającą ich zakres. Dziękujemy za rzetelne i terminowe przekazywanie danych większości świadczeniodawców. Jednocześnie przypominamy, iż za nieterminowe przekazanie danych grozi kara umowna w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń.

Szczegóły (http://www.nfz-opole.pl/Swiadczeniodawcy/komunikat_09-10-2014.html)

Żródło:Wydział Spraw Świadczeniobiorców

03-11-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Żródło:Wydział Organizacyjny


03-11-2014

Projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

Żródło:Wydział Organizacyjny

31-10-2014

Komunikat dla świadczeniodawców
Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami zawartymi w § 12 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484), świadczeniodawca zobowiązany jest do wydawania świadczeniobiorcy po zakończeniu leczenia szpitalnego, niezależnie od karty informacyjnej:

 • skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej,
 • recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi zlecone w karcie informacyjnej,
 • zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami.

Mając powyższe na względzie uprasza się świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwa szpitalnego do przestrzegania przedmiotowych przepisów i wydawania świadczeniobiorcy skierowań, recept oraz zleceń zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie informacyjnej po leczeniu szpitalnym

Żródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

30-10-2014

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że do końca 2014 roku posiada wolne skierowania na leczenie uzdrowiskowe dla dzieci. Rodzice dzieci w wieku od 3 do 18 lat wymagających leczenia uzdrowiskowego mogą więc, nie obawiając się o długie kolejki, prosić lekarza, by wystawił skierowanie. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają w trakcie leczenia zapewnioną naukę.
W uzdrowiskach leczone są dzieci i młodzież na choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, reumatologiczne, ortopedyczno-urazowe, a także cukrzycę i otyłość.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer (077) 4020139 (od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00).

Żródło:Wydział ds. Mundurowych

29-10-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 29.10.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

 • Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe): program lekowy - leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci na terenie województwa opolskiego,
 • Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe): program lekowy - program lekowy - leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem na terenie województwa opolskiego,
 • Termin składania ofert do dnia 12.11.2014r. godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładce Kontraktowanie 2014

 

Żródło:Wydział Organizacyjny

29-10-2014

W związku z artykułem, który ukazał się w Nowej Trybunie Opolskie w dniu 29 października 2014 r. pt. „Chorzy czekali w kolejce rok i zostali na lodzie” - Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia informację.

Żródło:Wydział Organizacyjny

29-10-2014

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

Żródło:Wydział Organizacyjny

28-10-2014

Komunikat dla Świadczeniodawców

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 28.10.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci na terenie województwa opolskiego,
 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: świadczenia w zakresie endokrynologii na terenie województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 12.11.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładce Kontraktowanie 2014

Żródło:Wydział Organizacyjny

28-10-2014

Komunikat dla Świadczeniodawców

Mając na uwadze zbliżający się proces aneksowania umów wieloletnich,
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi Świadczeniodawców o rozpoczęcie w trybie pilnym weryfikacji Portalu Potencjału.

Żródło:Wydział Organizacyjny

27-10-2014

W związku z artykułem pt. „Zaczęła się walka o kontrakty na razie między szpitalami”, który ukazał się w NTO w dniu 24.10.2014roku OOW NFZ informuje

Żródło: Rzecznik Prasowy

24-102014

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2014 r.

Żródło:Wydział Gospodarki Lekami

24-10-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Żródło:Wydział Organizacyjny

22-10-2014

Opolski Oddział NFZ w dniach 14 i 15.10.2014 r. przeprowadził szkolenie dla pracowników rejestracji poradni specjalistycznych oraz szpitali.
Na szkolenia przybyło w sumie 100 pracowników rejestracji. Tematem szkolenia było przypomnienie pracownikom rejestracji zasad obsługi pacjentów w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawidłowe prowadzenie kolejek oczekujących oraz dodatkowe informacje związane z system eWUŚ w rejestracji, ZIP a także obsługą pacjentów z krajów UE. Część prezentacji została poświęconą przepisom ustawy, które wejdą w życie od 1 stycznia 2015 r., a które dotyczą codziennej pracy rejestracji. Wszystkim przybyłym gościom za aktywny udział w przeprowadzonym szkoleniu serdecznie dziękujemy.

Żródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

21-10-2014

Harmonogram szkoleń lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie pakietu onkologicznego

Żródło:Wydział Organizacyjny

20-10-2014

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne 5.52.01.0001363Rozliczenie za zgodą płatnika

Żródło:Wydział Organizacyjny

17-10-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Żródło:Wydział Organizacyjny

17-10-2014

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju AOS w zakresie poradni okulistycznych i dermatologiczno - wenerologicznych

Żródło:Wydział Organizacyjny

17-10-2014

Od 1 października 2014 r. zmianie ulega częściowa odpłatność ponoszona przez pacjenta za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu.
Wynika to z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Źródło: Sekcja ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego

17-10-2014

Informujemy, że od godziny 19.30 w sobotę 18 października 2014 r. do godziny 22.00 w niedzielę 19 października 2014 r. będą prowadzone prace konserwacyjne systemów informatycznych Centrali NFZ

Żródło: Departament Informatyki

16-10-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Żródło:Wydział Organizacyjny

16-10-2014

Zarządzenie Nr 65/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Żródło:Wydział Organizacyjny

14-10-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Żródło:Wydział Organizacyjny

13-10-2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Żródło:Wydział Organizacyjny

13-10-2014

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW POWIATU BRZESKIEGO
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia w powiece brzeskim, będą udzielane przy ulicy Chrobrego 33 w Brzegu. Porady lekarskie udzielane telefonicznie pod numerem telefonów: 077/444 24 35 lub 077/ 542 18 17.

Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

09-10-2014

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący obowiązku terminowego sprawozdawania danych z zakresu list oczekujących.

Żródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

09-10-2014

Komunikat dotyczący zmian w sposobie wystawiania recept lekarskich od dnia 4 października 2014 r.

Żródło:Wydział Organizacyjny

08-10-2014

Harmonogram szkoleń lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie pakietu onkologicznego

Żródło:Wydział Organizacyjny

29-09-2014

Komunikat informujący o ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1239) zmieniającym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich.

Żródło:Wydział Gospodarki Lekami

29-09-2014

Z powodu prowadzonych prac konserwacyjnych, od godziny 17:00 w piątek 26 września do godziny 23:00 w niedzielę 28 września br., nie bedą dostępne systemy informatyczne Centrali NFZ, w tym rejestr zablokowanych recept http://recepty.nfz.gov.pl/ap-rzrl/.
Przepraszamy za utrudnienia.

Żródło: Departament Informatyki

24-09-2014

Komunikat w sprawie podpisywania wniosków i aneksów, celem przedłużenia okresu obowiązywania umów.

Żródło:Wydział Organizacyjny

23-09-2014

W związku z ciążącym na Narodowym Funduszu Zdrowia obowiązkiem ochrony danych osobowych przypominamy o ustawowych przepisach związanych z korzystaniem z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) odnoszących się do celu dokonywania zapytań o uprawnienia do świadczeń.

Żródło: Departament Informatyki

22-09-2014

Komunikat dotyczący przesunięcia terminów w postępowaniu konkursowym nr 08-14-000338/LSZ/03/3/03.0000.112.02/01 w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym na terenie województwa opolskiego

Żródło:Wydział Organizacyjny

19-09-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 15.09.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:
 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna  w  zakresie  :   badania rezonansu      magnetycznego (RM) na terenie województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 30.09.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładceKontraktowanie 2014

Żródło:Wydział Organizacyjny

15-09-2014

Zarządzenie Nr 59/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Żródło:Wydział Organizacyjny

12-09-2014

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 13 września 2014 r. obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy.
Zapraszamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Zdrowia, gdzie znajdziecie Państwo informacje na temat pierwszej pomocy. (link do strony)

Żródło:Wydział Organizacyjny

12-09-2014

Informujemy, że w związku z awarią systemu informatycznego mogą wystąpić problemy z dostępem do systemu elektronicznego potwierdzania prawa pacjentów do świadczeń (eWUŚ). Trwają prace nad usunięciem awarii i przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu.

Przepraszamy za utrudnienia.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent może udokumentować uprawnienia jednym z dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub przez złożenie oświadczenia.

Żródło:Departament Informatyki

12-09-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 08.09.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

 •  Leczenie Szpitalne w zakresie: chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym  na terenie województwa opolskiego

Termin składania ofert do dnia 22.09.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładceKontraktowanie 2014

Żródło:Wydział Organizacyjny

08-09-2014

Zarządzenie Nr 58/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Żródło:Wydział Organizacyjny

05-09-2014

Zaproszenie na szkolenie w ramach projektu Akademia NFZ

Żródło:Wydział Organizacyjny

02-09-2014

Zarządzenie Nr 57/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Żródło:Wydział Organizacyjny

02-09-2014

Zaproszenie do wzięcia udziału w obchodach III Światowego Dnia Spirometrii

Żródło:Wydział Organizacyjny

27-08-2014

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przenaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2014 r.

Żródło:Wydział Gospodarki Lekami

26-08-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 25.08.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

- Leczenie stomatologiczne: świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii na terenie powiatów:  oleskiego, opolskiego oraz miasta Opola,

Termin składania ofert do dnia 08.09.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładce Kontraktowanie 2014

 

Żródło: Wydział Organizacyjny

25-08-2014

Prezydent podpisał ustawy z pakietu kolejkowego i onkologicznego

Żródło: Wydział Organizacyjny

13-08-2014

WYSTAWIANIE  RECEPT  REFUNDOWANYCH PRZEZ  LEKARZA  POZ  BEZ  ZMIAN.

W związku z artykułem  Nowej Trybuny Opolskiej „ Lekarz rodzinny nie wypisze recepty bez pisma od specjalisty”  z dnia 12.08.2014r. Opolski Oddział Wojewódzki informuje:
Wbrew doniesieniom prasowym dla pacjenta i lekarza POZ nic się nie zmieniło,  w kwestii wystawiania recept refundowanych na choroby przewlekłe, jeżeli stan zdrowia pacjenta  nie wymaga konsultacji u specjalisty. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest autonomiczny w zakresie podejmowanych decyzji terapeutycznych i prowadzi leczenie zgodne z posiadaną wiedzą i potrzebami zdrowotnymi pacjenta. 
(czytaj więcej)

Żródło: Wydział Organizacyjny

12-08-2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 12.08.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

 • Leczenie Szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) w zakresie: program lekowy - leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem na terenie województwa opolskiego.

          Termin składania ofert do dnia 26.08.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładceKontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

12-08-2014

W związku z rozstrzygnięciem postepowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne oraz profilaktyczne programy zdrowotne Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności złożenia w Oddziale wniosku w sprawie rachunku bankowego do nowych umów obowiązujących od 1 lipca 2014r.
Wniosek w sprawie rachunku bankowego należy wygenerować w portalu świadczeniodawcy pobierając podmiot jako posiadacza rachunku (instrukcja).
Po wprowadzeniu wniosku w sprawie rachunku bankowego, należy go zatwierdzić, wydrukować i przekazać do Oddziału w formie papierowej podpisanej przez upoważnioną osobę.

Żródło: Wydział Organizacyjny

05-08-2014

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Żródło: Wydział Organizacyjny

01-08-2014

Zarządzenie Nr 51/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Żródło: Wydział Organizacyjny

01-08-2014

Zarządzenie Nr 50/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Żródło: Wydział Organizacyjny

31-07-2014

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w zakresach REH, STM, PRO, SPO, OPH w sprawie rozliczenia umów kończących się z dniem 30.06.2014 roku

.Żródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy

28-07-2014

Nowe przepisy o dokumentacji medycznej – informacja dla lekarzy leczących pacjentów w poradniach specjalistycznych

Żródło: Wydział Organizacyjny

28-07-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 18.07.2014r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:
 •  Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki  na terenie województwa opolskiego.
 •  Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki na terenie województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 01.08.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładceKontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

18-07-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 16.07.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:
 • Leczenie stomatologiczne: świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin) na terenie województwa Opolskiego,
 • Leczenie stomatologiczne: świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie gminy Lasowice Wielkie,
 • Leczenie stomatologiczne: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 r. ż. na terenie gminy Lasowice Wielkie,
 • Leczenie stomatologiczne: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 r. ż. na terenie gminy Kamiennik,
 • Leczenie stomatologiczne: świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie gminy Kamiennik,
 • Leczenie stomatologiczne: świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie gminy Turawa,
 • Leczenie stomatologiczne: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 r. ż. na terenie gminy Turawa,

Termin składania ofert do dnia 30.07.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładceKontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

16-07-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 16.07.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:
 • Opieka paliatywna i hospicyjna: porada w poradni  medycyny  paliatywnej na terenie   województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 30.07.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładceKontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

16-07-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 16.07.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:
 • Rehabilitacja lecznicza – w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna na terenie powiatu nyskiego.

Termin składania ofert do dnia 30.07.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładceKontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

16-07-2014

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW:
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zamieścił na swojej stronie internetowej link do „Statystyk JGP”, stanowiących kompleksową analizę systemu Jednorodnych Grup Pacjentów dotyczącą świadczeń udzielonych w latach 2009-2013 na terenie całej Polski.

Żródło: Wydział Organizacyjny

14-07-2014

Leczenie szpitalne - chemioterapia - projekt zarządzenia

Żródło: Wydział Organizacyjny

11-07-2014

Informacja dla koderów zajmujących się kodowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja neurologiczna i kardiologiczna, w szpitalach i zakładach rehabilitacji leczniczej

Żródło: Wydział Organizacyjny

09-07-2014
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 08.07.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie Rokowań w rodzaju:
 • Leczenie szpitalne w zakresie: urologia - zespół chirurgii jednego dnia.

Termin składania ofert do dnia 15.07.2014r. godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładceKontraktowanie 2014

Żródło: Wydział Organizacyjny

08-07-2014

Zarządzenie Nr 37/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Żródło: Wydział Organizacyjny

07-07-2014

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Żródło: Wydział Organizacyjny

02-07-2014

Informacja o nowych świadczeniodawcach, którzy realizują świadczenia opieki zdrowotnej od dnia 01.07.2014r.

Jednocześnie informujemy, że wykaz wszystkich umów zawartych od dnia 01.07.2014r. znajduje się na stronie Oddziału (pod datą 24.06.2014r.)

Żródło: Wydział Organizacyjny

27-06-2014

Informacja dla osób zajmujących się kodowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja neurologiczna i kardiologiczna w szpitalach i zakładach rehabilitacji leczniczej

Żródło: Wydział Organizacyjny

27-06-2014

Kryteria oceny ofert - projekt zarządzenia

Żródło: Wydział Organizacyjny

27-06-2014

Komunikat dla Świadczeniodawców wystawiających zlecenia na zaopatrzenia w wyroby medyczne obowiązujący od 01 lipca 2014r.

Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

27-06-2014

Realizując obowiązek wynikający z art. 135 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza (w załączeniu) wykaz umów na świadczenia opieki zdrowotnej obowiązujących od 01.07.2014r.

Wykaz Umów xls pdf

Żródło: Wydział Organizacyjny

24-06-2014

Komunikatu dla świadczeniodawców w związku ze sprawozdawczością dotyczącą badań diagnostycznych wykonanych w ramach świadczeń udzielonych przez lekarza POZ.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 r.
komunikat XML typu: ZBPOZ –
„Komunikat szczegółowy NFZ danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ”.

Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

18-06-2014

Komunikat w związku z obowiązującym od dnia 15 czerwca br. wzorm deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Żródło: Wydział Organizacyjny

18-06-2014

Zarządzenie Nr 33/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 czerwca 2014 r. uchylające zarządzenie Nr 42/2007/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Żródło: Wydział Organizacyjny

17-06-2014

Komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Żródło: Ministerstwo Zdrowia

13-06-2014

W związku z licznymi błędami dotyczącymi wprowadzonych do systemu danych identyfikujących pacjentów rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji OOW NFZ zwraca się z prośbą o śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się na Portalu Świadczeniodawcy.

Dane przekazywane do OOW NFZ w systemie informatycznym a tym samym i w raporcie statystycznym systemu informatycznego bezwzględnie muszą się zgadzać z danymi umieszczonymi na dokumencie uprawniającym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości na fakturze, rachunku oraz
e-dokumencie, braku załączników lub wprowadzonych nie zgodnie z załączonym dokumentem ubezpieczenia płatność zostanie wstrzymana do czasu uzupełnienia bądź skorygowania błędu, co spowoduje przesuniecie terminu płatności odpowiednio o czas opóźnienia.

Żródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej

13-06-2014

 

Archiwum
[1]    [2]    [3]    [4]    [5]   [6]   [7]    [8]    [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  

©Opolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia 2003