Sprawozdawczość z realizacji umów w rodzaju POZ

 

Opolski OW NFZ uprzejmie przypomina, iż zakres obowiązujących danych, które należy sprawozdawać w raportach statystycznych z realizacji umów w rodzaju POZ określa zarządzenie nr 69/2007/DSOZ Prezesa NFZ wraz z póź. zm. dokonanymi między innymi w zarządzeniu nr 51/2008 /DSOZ  Prezesa NFZ  z dnia 29.07.2008 roku.

W przypadku umów na realizację świadczeń:

§         lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz i pielęgniarki szkolnej:  szczegółowo w/w zakres danych sprawozdawczych określa § 1 ust. 10 w/w zarządzenia nr 51/2008/ DSOZ Prezesa NFZ, ze zmianami określonymi w zarządzeniu 79/2008/DSOZ § 1 ust. 5 pkt. c  załącznik nr 5 do umowy brzmieniu określonym 51/2008/ DSOZ Prezesa NFZ oraz załącznik nr 6 w brzmieniu określonym w zarządzeniu nr 1/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 4.01.2008 roku,

§         w ramach opieki całodobowej szczegółowo w/w zakres danych sprawozdawczych określa § 1 ust. 11 zarządzenia nr 51/2008/DSOZ Prezesa NFZ – załącznik nr 6 do umowy w brzmieniu określonym w zarządzeniu nr 51/2008/DSOZ Prezesa NFZ oraz  załącznik nr 7 do umowy w brzmieniu określonym w zarządzeniu nr 17/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22.02.2008 roku.

W/w załącznikach do umów określone są zakresy danych sprawozdawanych w raportach statystycznych i forma ich przekazywania. W przypadku świadczeń, które w /w załącznikach do umów tj. zał. nr 5, zał. nr 6 (świadczenia lekarza, pielęgniarki i położnej POZ) oraz zał. 6 i zał. nr 7 (świadczenia opieki całodobowej) w kolumnie sprawozdawczość elektroniczna – format XML mają wskazany komunikat świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych  - należy je przekazywać komunikatem świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych posiadanej przez Państwa aplikacji informatycznej  służącej do rozliczeń z NFZ  (taką aplikacją był np.: Pakiet Świadczeniodawcy). W przypadku świadczeń, które w kolumnie sprawozdawczość elektroniczna – format XML w/w załączników do umów mają wskazany komunikat z danymi zbiorczymi należy realizację w/w świadczeń sprawozdawać poprzez wypełnienie właściwej ankiety w Portalu Świadczeniodawcy.

Prosimy również, aby w ankietach sprawozdawczych znajdujących się w Portalu Świadczeniodawcy w przypadków świadczeń, dla których określony jest komunikat świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych wpisywać dane zbiorcze dot. danego świadczenia (pomimo wskazania w kolumnie liczba świadczeń w okresie w w/w załącznikach do umów nd- nie dotyczy)  zrealizowanego w okresie sprawozdawczym.

Podsumowując:

Realizując obowiązek sprawozdawczy z realizacji umów w rodzaju POZ  należy do 10-go dnia każdego miesiąca wypełniać załączniki nr 5, 6 i 7 do umów w rodzaju POZ poprzez Portal Świadczeniodawcy tj. przesyłać komunikat z danymi zbiorczymi oraz do każdego 10-go dnia każdego miesiąca poprzez komunikat świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych przekazywać dane określone w § 8 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poz (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej) i § 7 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poz (świadczenia realizowane w ramach opieki całodobowej w POZ)

 

Przykład:

1.            Poradę lekarza POZ udzieloną w miejscu udzielania świadczeń pacjentowi             w związku z leczeniem cukrzycy należy sprawozdawać poprzez komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych podając jednocześnie wszystkie dane dot. w/w porady lekarza POZ wyszczególnione w § 8 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poz (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej) tj.:

§         PESEL osoby, której udzielono świadczenia,

§         imię i nazwisko osoby, której udzielono świadczenia,

§         kod udzielonego świadczenia zgodnie z określoną dla świadczeń lekarza treścią załącznika nr 5 do umowy (w tym wypadku jest to: kod świadczenia wg NFZ – 5.01.00.0000075, kod świadczenia wg rozporządzenia MZ- 2.4),

§         rozpoznanie wraz z kodem jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10, jeżeli jest wymagane (w tym konkretnym przypadku jest wymagane).

Dodatkowo prosimy, aby ogólną liczbę wykonanych w/w porad w okresie sprawozdawczym przekazywać komunikatem z danymi zbiorczymi, czyli poprzez wypełnienie pola 1.1 ankiety w Portalu Świadczeniodawcy o nazwie: załącznik nr 5 do umowy POZ.

2.            Liczbę wykonanych badań bilansowych dwulatków – należy sprawozdawać ogólną liczbę wykonanych badań w okresie sprawozdawczym poprzez komunikat z danymi zbiorczymi co jest równoznaczne w wypełnieniem pozycji 1.14 ankiety załącznik nr 5 w Portalu Świadczeniodawcy.

 

Ponadto przypominamy, że w przypadku świadczeń, dla których wymagana jest sprawozdawczość poprzez komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych należy posługiwać się następującymi kodami świadczeń:

 

Kod świadczenia wg NFZ2

  Kod świadczenia wg rozporządzenia MZ3

Nazwa jednostki sprawozdawanej

Sprawozdawczość elektroniczna – format XML

Lekarz poz

5.01.00.0000075

2.4

porada lekarska diagnostyczno-terapeutyczna udzielona w miejscu udzielania świadczeń pacjentowi w związku z leczeniem cukrzycy i/lub choroby układu krążenia (wymagane rozpoznanie wg trzyznakowego kodu klasyfikacji ICD-10; porada w ramach kapitacji)

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000076

8.4

porada lekarska diagnostyczno-terapeutyczna udzielona w domu pacjenta w związku z leczeniem cukrzycy i/lub choroby układu krążenia (wymagane rozpoznanie wg trzyznakowego kodu klasyfikacji ICD-10; porada w ramach kapitacji)

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000077

2.4

porada lekarska diagnostyczno-terapeutyczna udzielona pacjentowi w miejscu udzielania świadczeń z innych przyczyn niż cukrzyca i/lub choroba układu krążenia (niewymagane rozpoznanie wg klasyfikacji ICD-10; porada w ramach kapitacji)

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000078

8.4

porada lekarska diagnostyczno-terapeutyczna w domu pacjenta z innych przyczyn niż cukrzyca i/lub choroba układu krążenia (niewymagane rozpoznanie klasyfikacji ICD-10; porada w ramach kapitacji)

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000046

2.11

porada lekarska diagnostyczno-terapeutyczna udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gminą własną i sąsiadującymi z tym miejscem lub osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie innego województwa

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000047

2.11

porada lekarska diagnostyczno-terapeutyczna udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000049

47.4

porada lekarska w programie profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) - z uwzględnieniem informacji o efekcie udzielonego świadczenia wg słownika efektów dla Programu pod objaśnieniami

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000050

47.4

porada lekarska w programie profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) z wykonanym badaniem spirometrycznym – z uwzględnieniem informacji o efekcie udzielonego świadczenia wg słownika efektów dla Programu pod objaśnieniami

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000051

32.4

porada kwalifikacyjna do transportu sanitarnego ,,dalekiego” w POZ

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000079

2.11

porada lekarska diagnostyczno-terapeutyczna udzielona świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczony uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Pielęgniarka poz – zadaniowa forma finansowania

Kody zgodnie z ,,Katalogiem świadczeń pielęgniarskich w POZ”

świadczenia zrealizowane w okresie sprawozdawczym w trakcie wizyt u pacjentów zadeklarowanych, zgodnie z ,,Katalogiem świadczeń pielęgniarskich w POZ”

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000054

46.6

porada profilaktyczna w programie profilaktyki gruźlicy z uwzględnieniem informacji o efekcie udzielonego świadczenia wg słownika efektów dla Programu pod objaśnieniami

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000052

8.11

świadczenie pielęgniarki poz zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gminą własną i sąsiadującymi z tym miejscem lub u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie innego województwa

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000053

8.11

świadczenie pielęgniarki poz zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000080

8.11

świadczenie pielęgniarki poz zrealizowane u świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony uprawnionego do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osoby uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Pielęgniarka pozkapitacyjna forma finansowania

5.01.00.0000054

46.6

porada profilaktyczna w programie profilaktyki gruźlicy z uwzględnieniem informacji o efekcie udzielonego świadczenia wg słownika efektów dla Programu pod objaśnieniami

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000052

8.11

świadczenie pielęgniarki poz zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gminą własną i sąsiadującymi z tym miejscem lub u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie innego województwa

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000053

8.11

świadczenie pielęgniarki poz zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000080

8.11

świadczenie pielęgniarki poz zrealizowane u świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony uprawnionego do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osoby uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Położna poz

5.01.00.0000055

7.11

świadczenie położnej poz zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gminą własną i sąsiadującymi z tym miejscem lub u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie innego województwa

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000056

7.11

świadczenie położnej poz zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000081

7.11

świadczenie położnej poz zrealizowane u świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony uprawnionego do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osoby uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ

5.01.00.0000060

2.11

porada lekarska ambulatoryjna udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców, uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000061

2.11

porada lekarska wyjazdowa udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców, uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000071

2.11

porada lekarska udzielona ambulatoryjnie osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej poza terenem właściwości OW NFZ

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000073

2.11

porada lekarska wyjazdowa udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej poza terenem właściwości OW NFZ

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000082

2.11

porada lekarska ambulatoryjna udzielona świadczeniobiorcy spoza listy innemu niż ubezpieczony, uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000083

2.11

porada lekarska wyjazdowa udzielona udzielona świadczeniobiorcy spoza listy innemu niż ubezpieczony, uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000062

8.11

wizyta pielęgniarska udzielona ambulatoryjnie osobie spoza listy świadczeniobiorców, uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000063

8.11

wizyta pielęgniarska udzielone w trybie wyjazdowym osobie spoza listy świadczeniobiorców, uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000072

8.11

wizyta pielęgniarska udzielona ambulatoryjnie osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej poza terenem właściwości OW NFZ

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000074

8.11

wizyta pielęgniarska udzielona w trybie wyjazdowym osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej poza terenem właściwości OW NFZ

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000084

8.11

wizyta pielęgniarska udzielona ambulatoryjnie świadczeniobiorcy spoza listy innemu niż ubezpieczony, uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000085

8.11

wizyta pielęgniarska udzielona w trybie wyjazdowym świadczeniobiorcy spoza listy innemu niż ubezpieczony, uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska w POZ

5.01.00.0000060

2.11

porada lekarska ambulatoryjna udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000071

2.11

porada lekarska udzielona ambulatoryjnie osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej poza terenem właściwości OW NFZ

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000082

2.11

porada lekarska ambulatoryjna udzielona świadczeniobiorcy spoza listy innemu niż ubezpieczony, uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska w POZ

5.01.00.0000061

2.11

porada lekarska wyjazdowa udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców, uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000046

2.11

porada lekarska wyjazdowa udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej poza terenem właściwości OW NFZ

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000083

2.11

porada lekarska wyjazdowa udzielona świadczeniobiorcy spoza listy innemu niż ubezpieczony, uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska w POZ

5.01.00.0000062

8.11

wizyta pielęgniarska udzielona ambulatoryjnie osobie spoza listy świadczeniobiorców, uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000072

8.11

wizyta pielęgniarska udzielona ambulatoryjnie osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej poza terenem właściwości OW NFZ

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000084

8.11

wizyta pielęgniarska udzielona ambulatoryjnie świadczeniobiorcy spoza listy innemu niż ubezpieczony, uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska w POZ

5.01.00.0000063

8.11

wizyta pielęgniarska udzielona w trybie wyjazdowym osobie spoza listy świadczeniobiorców, uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000052

8.11

wizyta pielęgniarska udzielona w trybie wyjazdowym osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej poza terenem właściwości OW NFZ

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

5.01.00.0000085

8.11

wizyta pielęgniarska udzielona w trybie wyjazdowym świadczeniobiorcy spoza listy innemu niż ubezpieczony, uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

komunikat dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

 

W przekazywanych raportach statystycznych nie należy posługiwać się kodami usług przypisanym grupom wiekowym (dla świadczeń lekarza POZ są to kody: 5.01.00.0000022, 5.01.00.0000023, 5.01.00.0000025, 5.01.00.0000042, 5.01.00.0000043, 5.01.00.0000086, dla świadczeń pielęgniarki POZ są to kody: 5.01.00.0000026, 5.01.00.000002, 5.01.00.0000064, dla świadczeń położnej POZ są to kody: 5.01.00.0000029, 5.01.00.0000035, 5.01.00.0000036)