logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawcy

11-10-2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu informuje, że ukazało się Zarządzenie Nr 127/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2019 roku w sprawie warunków udzielania

 

i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania
dla świadczeniodawców.

Mając na uwadze powyższe, zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania. Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup urządzeń informatycznych
lub oprogramowania w 2018 lub w 2019 roku, które zostały sfinansowane
ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych
i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Warunkiem uzyskania dofinansowania przez świadczeniodawcę jest wystawienie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie, recepty w formie elektronicznej oraz złożenie do tut. Oddziału NFZ w terminie do dnia 10 grudnia 2019 roku prawidłowo wypełnionej dokumentacji tj.:

 • wniosku o udzielenie dofinansowania (zał. nr 1 do Zarządzenia),
 • specyfikacji dofinansowania (zał. nr 2 do Zarządzenia),
 • potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających nabycie
  i sfinansowanie w 2018 roku lub 2019 roku urządzeń informatycznych
  lub oprogramowania.

Szczegółowe zasady przyznawania środków na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania zostały przedstawione w Rozdziale 3 ww. Zarządzenia.

 

 

 

Ważne:

 1. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie w wersji papierowej prosimy o przesłanie załącznika nr 2 (specyfikacja dofinansowania) w wersji elektronicznej na adres dofinansowanie@nfz-opole.pl
 2. Kwotę dofinansowana w ww. specyfikacji prezentujemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 0,00 zł,
 3. Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć z dopiskiem na kopercie: DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA.

 

Telefony kontaktowe:

Wydział Informatyki – 77 54 95 316, 77 40 20 132.

Wydział Ekonomiczno-Finansowy - 77 54 95 259; 77 54 95 264

Link do zarządzenia: 127/2019/DEF https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1272019def,7017.html

Wszystkie aktualności