logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej / Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej

10-04-2020

Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej  / Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Aktualizacja z dnia 02.04.2020 r.

 

Rekomendacje Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej,

Pełnomocnika Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej,

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej im. Profesora Jacka Łuczaka

Forum Hospicjów Polskich.

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusem SARS-COV-2 poprzez ograniczenie kontaktów z pacjentami przebywającymi w domach, w ramach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna udzielanych w Hospicjum Domowym i w Poradni Medycyny Paliatywnej, w przypadku kontynuacji opieki, możliwa jest realizacja porad i wizyt  z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile ten sposób postepowania nie wpłynie negatywnie na stan zdrowia pacjenta.

 

I     ZALECENIA W REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKIECH I LEKARSKICH W HOSPICJUM DOMOWYM / ZESPOLE DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI W STANIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 WYWOŁUJĄCEGO COVID-19

 

Teleporada z pacjentem lub/i rodziną powinna być udzielona minimum 2 razy w miesiącu, a telewizyta pielęgniarki minimum 2 razy w tygodniu. Należy sprawdzić, czy pacjent dysponuje środkami łączności (telefon), jeżeli nie, zabezpieczyć pacjenta , pozostawić numery kontaktowe i zapewnić dostęp do całodobowego kontaktu telefonicznego z zespołem medycznym 7 dni w tygodniu.

W dokumentacji medycznej należy odnotować fakt poinformowania chorego i/lub rodziny o zmianie formy sprawowania opieki na czas epidemii.

Jeżeli pacjent i/lub rodzina nie wyrażają zgody na wizyty personelu medycznegow domu, pielęgniarka i lekarz odnotowują ten fakt w dokumentacji medycznej z podaniem przyczyny i ustalają z pacjentem i/lub rodzina warunki prowadzenia porad i konsultacji pacjenta w formie kontaktu telefonicznego.

 

Zaplanuj prace na:

 

1) Teleporady lekarskie / telewizyty pielęgniarskie – przeprowadź zdalnie (praca z domu) lub w uzasadnionej sytuacji w siedzibie jednostki.

2) Wizyty domowe realizuj u pacjentów, u których niezbędna jest wizyta domowa, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i zebraniu wywiadu epidemiologicznego.

 

1.Organizacja pracy w ramach teleporady / telewizyty w HOSPICJUM DOMOWYM

 1. Przygotuj warunki do przeprowadzenia teleporady/telewizyty, przygotuj dokumentacje pacjenta.
 2. Zbierz dokładny wywiad, zdefiniuj problemy i potrzeby chorego.
 3. Ustal dogodne godziny, w których pacjent i/lub opiekun będzie dostępny przy telefonie
 4. Udzielaj teleporady / telewizyty jednoczasowo tylko jednemu pacjentowi
 5. Udzielanie kilku teleporad / telewizyt jednoczasowo może spowodować błędy
 6. Poinformuj pacjenta  i/lub opiekuna o koniecnosci zgłaszania pogorszenia stanu zdrowia chorego i objawów, które mogą wymagać wizyty domowej.
 7. Formułuj  jasno zalecenia i upewnij się, czy pacjent będzie je stosował.
 8. Zawsze pytaj pacjenta / opiekunów chorego, czy dobrze zrozumiał zalecenia.
 9. Edukuj pacjenta  / opiekunów, monitoruj telefonicznie efekty edukacji.
 10. Opis teleporady/ telewizyty (wywiad, rozpoznanie problemów, potrzeb, wydane zalecenia, leki, recepty, wnioski) umieść w dokumentacji medycznej pacjenta.
 11. Indywidualna dokumentacje pacjenta prowadź systematycznie , wpisów dokonuj w miejscu udzielania teleporady/telewizyty.
 12. Informacje o wykonanej teleporadzie/telewizycie umieść w „karcie wizyt w domu chorego”
 13. Przekaż pacjentowi informacje  o możliwości otrzymania kodu do e-recepty i środków pomocniczych.
 14. Pamiętaj o wpisaniu daty i godziny teleporady/telewizyty.

2. Organizacja wizyt domowych w ramach Hospicjum Domowego

1) Jeżeli na podstawie zebranych telefonicznie infoormaji, stan pacjenta wymaga wizyty domowej, zaplanuj termin wizyty i poinformuj chorego i/lub jego rodzinę o jej formie i planowym zabiegu (wtym przewidzianym czasie wizyty).

2) Każdorazowo przed realizacją wizyty w domu pacjenta podczas rozmowy telefonicznej przeprowadź wywiad z pacjentem lub jego rodziną /opiekunami dotyczącą stanu klinicznego, problemów i potrzeb oraz przeprowadź wywiad epidemiologiczny, w celu oceny ryzyka zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

3) Podczas przeprowadzania wywiadu epidemiologicznego dotyczącego rozprzestrzeniania się wirusa SARS0CoV-2 przed wizytą domową u chorego zapytaj:

 • Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osobą, która przebywała w rejonie transmisji koronawirusa?       TAK/NIE
 • Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osoba, u której zostało potwierdzone zakażenie koronawirusem?      TAK/NIE
 • Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osoba, która została poddana kwarantannie domowej lub zalecono jej izolację w domu?      TAK/NIE
 • Czy występują u Pana/Pani lub domowników objawy ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka powyżej 38 C, kaszel, duszność?        TAK/NIE

Zapytaj o objawy nietypowe: stan podgorączkowy, ból gardła, objawy infekcji przewodu pokarmowego, zaburzenia węchu i smaku, zapalenie spojówek.

4) Dokonaj rozpoznania różnicowego czy objawy wymienione w pytaniu 4, dotyczą choroby podstawowej i chorób współistniejących. Jeżeli objawy wynikają z powyższego na pytanie 4. Udziel odpowiedzi NIE.

5) Jeżeli na którekolwiek pytanie wywiadu epidemiologicznego udzielono odpowiedzi TAK, przed wizytą zabezpiecz ssie w środki ochrony osobistej jak punkcie III.

6) Jeżeli udzielono odpowiedzi TAK na co najmniej dwa z powyższych pytań skontaktuj się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

7) Po umówieniu wizyty domowej na konkretną godzinę , bezpośrednio przed wizytą  poproś rodzinę lub pacjenta o wywietrzenie pokoju, w którym przebywa chory.

8) Poproś, aby w pokoju pacjenta podczas wizyty przebywał tylko chory i jeden opiekun.

9) Ciąg komunikacyjny do miejsca, w którym przebywa chory powinien być drożny, drzwi do pokoju chorego otwarte.

10) Załóż środki ochrony indywidualnej zaraz po wejściu do domu

II ZALECENIA W REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKIECH I LEKARSKICH W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ W TRAKCIE EPIDEMII KORONAWIRUSEM SARS-COV-2.

 1. Umieść informacje w widocznym miejscu o dostępności świadczeń pielęgniarskich i lekarskich w Poradni
 2. Realizacja porad lekarza i zabiegów pielęgniarskich odbywa się zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości pacjentów harmonogramem.
 3. Pacjent wymagający pilnej realizacji świadczeń musi być przyjęty  z zachowaniem bezpieczeństwa – przeprowadź wywiad epidemiologiczny dotyczący wirusa SARS-CoV-2 w celu oceny ryzyka COVID-19 (jak w zaleceniach dla Hospicjum Domowego).
 4. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu epidemiologicznego świadczenia wykonuj po założeniu środków ochrony indywidualnej. Załóż rękawiczki i maseczkę jednorazową, umyj ręce lub zastosuj preparat do dezynfekcji rąk.
 5. Pacjent do gabinetu w poradni powinien wejść w maseczce ochronnej, przekaż maseczkę ochronną pacjentowi po wejściu do pomieszczeń Poradni.
 6. Wizyta powinna trwać możliwie najkrócej.
 7. Wywietrz gabinet po wizycie każdego pacjenta.
 8. Nie zapomnij o częstym myciu rąk oraz o dezynfekcji rąk i powierzchni.
 9. Dezynfekuj klamki i miejsca dotykowe kilka razy dziennie.
 10. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który używasz, np. glukometry, stetoskop, komputer.
 11. Wszystkie działania należy udokumentować w dokumentacji medycznej pacjenta.

Organizacja teleporady lekarza i telewizyty pielęgniarki w Poradni Medycyny Paliatywnej

 1. Przygotuj się do teleporady / telewizyty, przygotuj dokumentacje pacjenta.
 2. Zbierz dokładny wywiad, zdefiniuj problemy i potrzeby chorego.
 3. Udzielaj teleporady/telewizyty jednoczasowo jednemu pacjentowi.
 4. Udzielanie kilku teleporad / telewizyt jednoczasowo może spowodować błędy.
 5. Jeżeli udzielasz teleporady/telewizyty a w trakcie przyszedł pacjentdo gabinetu, poproś aby poczekał.
 6. Zawsze pytaj pacjentów/opiekunów pacjenta, czy dobrze zrozumiał treść rozmowy.
 7. Formułuj  jasno zalecenia i upewnij się, czy pacjent będzie je stosował.
 8. Edukuj pacjenta  / opiekunów, monitoruj telefonicznie efekty edukacji.
 9. Kontroluj, jeżeli wydałeś zalecenia, poproś aby pacjent dzwonił i zwrotnie informował o realizacji zaleceń.
 10. Opis teleporady/ telewizyty (wywiad, rozpoznanie problemów, potrzeb, wydane zalecenia, leki, recepty, wnioski) umieść w dokumentacji medycznej pacjenta.
 11. Pamiętaj o wpisaniu daty i godziny teleporady/telewizyty

III ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ  u pacjentów spełniających kryterium epidemiologiczne i kliniczne  ( niespełniających kryterium chorych i podejrzanych zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołujących chorobą COVID -19)

 1. Stosuj środki ochrony indywidualnej zgodnie z wytycznymi GIS i WHO
 2. Przed wizytą domową przygotuj tylko niezbędne i potrzebne do wykonania świadczenia zdrowotnego sprzęt oraz zestaw środków ochrony indywidualnej.
 3. Zalecany zestaw środków ochrony indywidulanej:
 1. Dwa czerwone worki- ponumeruj worki 1,2,
 2. Pojemnik do transportu odpadów,
 3. Worek plastikowy w innym kolorze,
 4. 2 pary rękawiczek
 5. Maska twarzowa chirurgiczna, ewentualnie z filtrem FFP2 lub FFP3,
 6. Fartuch ochronny,
 7. Ochrona oczu ( co najmniej okulary ochronne),
 8. Preparat do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu.

Zasady zakładania środków ochrony osobistej:

 1. Wierzchnie ubranie włóż do worka foliowego innego koloru niż czerwony.
 2. Pamiętaj o zasadzie: „nic poniżej łokcia”, co oznacza, \ze nie możesz mieć w ręku zegarka, pierścionków, innych ozdób na nadgarstkach.
 3. Zepnij włosy.
 4. Przed założeniem środków ochrony indywidualnej zdezynfekuj ręce i nadgarstki roztworem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta.
 5. Załóż pierwsze rękawice (wewnętrzne).
 6. Załóż fartuch ochronny, mankiety powinny nachodzić na pierwsze rękawice.
 7. Załóż masę ochronną.
 8. Załóż okulary ochronne ( ewentualnie gogle lub przyłbicę).
 9. Załóż rękawice zewnętrzne (drugie).
 10. Nigdy nie dotykaj maseczki w trakcie jej noszenia.
 11. Pamiętaj, ze w domu chorego masz ograniczone możliwości bezpiecznej wymiany maseczki.

Zasady zdejmowania środków ochrony osobistej:

 1. Zdejmij zewnętrzne rękawice.
 2. Zdezynfekuj rękawice wewnętrzne.
 3. Zdejmij fartuch ochronny łapiąc go z tyłu i ciągnąc od siebie wywijając go na lewą stronę, tak by skażona część wywinęła się do środka i umieść natychmiast w 1 czerwonym worku.
 4. Zdezynfekuj rękawice wewnętrzne.
 5. Zdejmij ochronę oczu i umieść w drugim czerwonym worku (po powrocie z wizyty należy je umyć i zdezynfekować), jednorazową umieść w 1 worku.
 6. Zdezynfekuj rękawice wewnętrzne.
 7. Zdejmij maskę ochronną twarzową i natychmiast wyrzuć do 1 czerwonego worka. Ważnym jest, by unikać kontaktu z samą maseczką i podczas zdejmowania dotykać jedynie jej pasków.
 8. Zdejmij wewnętrzne rękawice i umieść w 1 czerwonym worku.
 9. Worek zwiń i włóż do pojemnika na odpady do transportu.
 10. Zdezynfekuj dłonie i nadgarstki preparatem na bazie alkoholu, zgodnie z instrukcja producenta.
 11. Zabezpiecz aby w trakcie jazdy samochodem brudne akcesoria nie miały możliwości przemieszczania się.
 12. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, użytego podczas udzielania świadczeń.

IV. ZASADY POST|EPOWNAIA PERSONELU MEDYCZNEGO W STANIE EPIDEMII WIRUSEM SARS-CoV-2 WYWOŁUJĄCYCH CHOROBĘ COVID-19

 

 1. Jeżeli pacjent poinformuje, że miał kontakt z osobą, u której potwierdzone zakażenie koronawirusem, a nie ma objawów (pacjent bezobjawowy), poinformuj o konieczności kontaktu telefonicznego z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym. Przekaż numery kontaktowe.
 2. Jeżeli pacjent poinformuje, że sam lub inna osoba z domowników ma gorączkę powyżej 38C, kaszel, trudności z oddychaniem, pielęgniarka prowadzi teleporadę, dokumentuje powyższe i przekazuje niezwłocznie informacje lekarzowi, który podejmuje dalsze decyzje.
 3. Jeżeli podczas wizyty stan pacjenta lub domowników wskazuje na możliwość zakażenia  SARS-CoV-2, oprócz zachowania szczególnej ostrożności, w trybie natychmiastowym zgłoś ten fakt do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

WAŻNE:

 1. KOMUNIKATY Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia w związku ze zmienną sytuacją epidemiologiczną wywołaną SARS-CoV-2:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci

https://www.gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci

 

 

PONIEWAŻ WYTYCZNE ULEGAJĄ AKTUALIZACJI SYSTEMATYCZNIE SPRAWDZAJ NA STRONIE INTERNETOWEJ GIS  i  MZ:

                                    htpps://gis.gov.pl/    https://gov.pl/

 

Aktualne wytyczne:

 

 1. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego – DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAZENIAMI LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV 2  z dnia 22.03.2020 r.

https://www.gis.gov.pl/aktualnosci/definicja-przypadku-na-potrzeby-nadzoru-nad-zakazeniami-ludzi-nowym-koronawirusem-sars-cov-2/   

 

 1. Zalecenia dla pacjentów z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych MZ, GIS z dnia 26.03.2020 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-pacjenta-z-dodatnim-wynikiem-badania-w-kierunku-koronawirusa-ze-wskazaniem-do-izolacji-w-warunkach-domowych

 

 1. Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentem z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV 2  (Covid-19) z dnia 12.03.2020 r.

https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/229175.zalecenia-ecdc-dotyczace-zakladania-i-zdejmowania-srodkow-ochrony-indywidualnej-w-czasie-opieki-nad-pacejntami-z-podejrzeniem-lub-potwierdzonym-zakazeniem-wirusem-sars-cov-2-covid-19

 

 

 

WYTYCZNE   POSTĘPOWANIA DLA PIELEGNIAREK MAJACYCH KONTAKT Z OSOBA ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2

 

Warszawa,22 03.2020 r. /MZ i GIS

 

 1. Podstawa wszelkich działań pielęgniarki jest postepowanie zgodne z procedurami przewidzianymi dla postępowania z pacjentem chorym na choroby zakaźne układu oddechowego.
 2. W przypadku podjęcia przez pielęgniarkę podejrzenia o zakażenie koronawirusem (np. w wyniku postępowania niezgodnego z ww. procedurami lub wystąpienia zdarzenia ryzykownego),wskazane jest przeprowadzenia badania w kierunku koronawirusa.
 3. Przesłanką do wykonania badania w każdym przypadku jest wyłącznie wystąpienie objawów takich jak gorączka powyżej 38C, kaszel, duszność..
 4. Badanie można przeprowadzić dopiero na następny dzień po zaobserwowaniu objawów (optymalny punkt pobrania materiału gwarantujący 95% wiarygodności wyniku).
 5. Jedynie badanie przeprowadzone w 7 dniu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni) od wystąpienia zdarzenia, może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS-CoV-2.
 6. Badanie polega na pobraniu próbki ( głęboki wymaz z gardła) wyłącznie przez delegowane i wykwalifikowane w tym kierunku osoby, z zachowaniem przyjętych procedur.
 7. Nie rekomenduje się aktualnie dokonywanie pobrań samodzielnie/na własna rękę.
 8. Wynik ujemny badania na zakażenie SARS-CoV-2 w podanym terminie ( 7 dni od zdarzenia- połowa okresu kwarantanny) lub w późniejszym terminie  należy interpretować jako brak zakażenia.
 9. Po uzyskaniu wyniku ujemnego pielęgniarka może niezwłocznie wrócić do pracy, obserwując swój stan zdrowia.

Materiały:

Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Wszystkie aktualności