logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

Skargi i wnioski

Jak złożyć skargę: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zlozyc-skarge/.

Pacjencie jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony zdrowia jest łamane przez świadczeniodawców, z którymi NFZ zawarł umowę możesz złożyć skargę w oddziale wojewódzkim Funduszu.

Komórką właściwą do rozpatrywania skarg i wniosków w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ jest:

Sekcja Skarg i Wniosków oraz Monitorowania List Oczekujących
e-mail:

Więcej informacji - Infolinia TIP 800 190 590

Pacjencie, w sytuacji, w której uważasz że:

naruszono Twoje prawa w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące jakości świadczeń medycznych, dostępności do świadczeń medycznych lub odpłatności za świadczenia medyczne, złóż skargę.

Skargę możesz złożyć w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą:

 • pisemnie (przekazanie osobiste lub za pośrednictwem poczty),
 • za pomocą poczty elektronicznej:
 • w przypadku zgłoszenia skargi za pomocą poczty elektronicznej, która nie została opatrzona podpisem elektronicznym lub nie zawiera imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik OW NFZ, za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi o te dane w terminie 7 dni. Termin do załatwienia skargi biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu,

- na skargi zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, udziela się odpowiedzi w formie pisemnej, wysyłając korespondencję na adres odpowiednio skarżącego lub wnoszącego,

 • ustnie do protokołu:

- przyjmujący sporządza protokół, który podpisuje osoba wnosząca oraz przyjmujący zgłoszenie, w protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy,

 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP):

- składanie skarg odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dotyczącym korzystania z Elektronicznej Platformy.

Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

O sposobie rozstrzygnięcia skargi zostaniesz powiadomiony pisemnie. W przypadku ponowienia skargi bez wskazania nowych okoliczności, w odpowiedzi na skargę może zostać podtrzymane poprzednie stanowisko.

Jeżeli natomiast NFZ nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego lub wnioskującego, albo wskazać mu właściwy organ.

Ważne! Skargi dotyczące spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną nie są rozpatrywane.

Pacjencie, jeśli uważasz, że prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób Ciebie zadowalający, możesz także złożyć skargę do innych instytucji:

 

W przypadku skarg dotyczących niewłaściwego zachowania personelu medycznego, w pierwszej kolejności należy interweniować u  bezpośredniego przełożonego tego pracownika: w szpitalu – ordynator, oddziałowa pielęgniarka, dyrektor szpitala,

w przychodni – pielęgniarka przełożona, kierownik/dyrektor przychodni.

Są to działania najszybsze często przynoszące zamierzony skutek.

Biura Rzecznika Praw Pacjenta - w zakresie nieprzestrzegania praw Pacjenta

http://www.rpp.gov.pl/

 • Rzecznik Praw Pacjenta - Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
 •  ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, tel. 22 532 82 50, fax. 22 532 82 30, bezpłatna infolinia: 800 190 590, e-mail:
   

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej - w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza i etyki zawodowej

www.izbalekarska.opole.pl

 • Opolska Izba Lekarska, ul. Grunwaldzka 23, 45-054 Opole, tel. 77 454 59 39,
  fax. 77 454 67 09, e-mail:

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej

www.oipip.opole.pl

 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole, tel. 77 441 51 90, fax. 77441 51 99, e-mail:

Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - w zakresie naruszenia przepisów ochrony danych osobowych

http://www.giodo.gov.pl/

 • ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail:
   

Pacjencie, jeśli masz pomysł jak lepiej i efektywniej zaspokajać potrzeby świadczeniobiorców, ulepszyć organizację, usprawnić pracę i zapobiec nadużyciom placówek medycznych bądź pomysł na efektywniejsze wykonywanie zadania przez Fundusz możesz złożyć wniosek. Wniosek składasz na takich samych zasadach jak skargę.