logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców ( eWUŚ )

Przekazywanie poprzez eWUŚ informacji o kwarantannie

W związku ze stanem epidemii koronawirusa, w trosce o pracowników służby zdrowia oraz pacjentów  przebywających w placówkach medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia  rozpoczyna przekazywanie informacji o  objęciu osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej kwarantanną.

Dane dotyczące objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej w systemie eWUŚ aktualizowane są wg stanu przekazanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które odpowiada za przetwarzanie danych otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Straży Granicznej.

Informacja będzie udostępniana poprzez system eWUŚ w następujący sposób:

  • Dla formatu odpowiedzi w wersji 3 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v3

W przypadku, gdy osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ jest aktualnie objęta kwarantanną, system świadczeniodawcy zintegrowany z usługą eWUŚ w Komunikacie odpowiedzi zawierającym informacje o statusie uprawnienia do świadczeń otrzyma w polu „nazwisko” następujące znaki ujęte w nawias kwadratowy: KW oraz dzień i miesiąc zakończenia kwarantanny. Znaki te będą umieszczone przed nazwiskiem.  Informacja będzie analogicznie prezentowa w wersji sieciowej usługi eWUŚ, która dostępna jest pod adresem https://ewus.nfz.gov.pl.

Element „nazwisko” w przypadku osoby objętej kwarantanną przybierze następującą formę:

[KW-DDMM] Nazwisko

Gdzie: KW – oznaczenie kwarantanny;  DD – dzień zakończenia kwarantanny; MM –miesiąc zakończenia kwarantanny

Np. w przypadku osoby  o nazwisku  „Kowalski” objętej kwarantanną do dnia 30 marca 2020 r. włącznie, system eWUŚ zwróci następującą informację w elemencie „nazwisko”:

[KW-3003] Kowalski

UWAGA: W przypadku osób, które nie są objęte kwarantanną, w polu „nazwisko” nie będą przekazywane żadne dodatkowe znaki.

  • Dla formatu odpowiedzi w wersji 5 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v5

W przypadku, gdy osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ jest aktualnie objęta kwarantanną, system świadczeniodawcy zintegrowany z usługą eWUŚ w Komunikacie odpowiedzi zawierającym informacje o statusie świadczeniobiorcy udostępni dodatkową sekcję która będzie zawierała dodatkowe informacje związane z pacjentem, jako listę elementów z następującymi atrybutami: poziom, kod, wartość. Dla przypadku objęcia kwarantanną wartości elementu dodatkowego przyjmą następującą postać:

  • poziom – O (ostrzeżenie)
  • kod – KWARANTANNA-COVID19
  • wartosc – Pacjent objęty kwarantanną do dnia DD.MM.RRRR

Źródło: Depatament Informatyki

Komunikat dotyczący weryfikacji uprawnień rezydentów UE poprzez eWUŚ.

Komunikat w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń pacjentów ubezpieczonych w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

Zasady postępowania w pracy z systemem elektronicznej weryfikacji

Komunikat dla świadczeniodawców

Komunikat w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń za styczeń 2013 r. po wprowadzeniu systemu eWUŚ

Nowy Regulamin korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców

Apel Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

Przypomnienie

Instrukcja dostępu do systemu eWUŚ

Odpowiedzi na pytania dotyczące eWUŚ, najczęściej zadawane przez świadczeniodawców

Poradnik dla świadczeniodawców w zakresie sprawdzania statusu eWUŚ

Wzory oświadczeń, które pacjent (lub jego opiekun) będą mogli składać po 1 stycznia 2013 r.

Informacja

Komunikaty dla lekarzy posiadających umowę upoważniającą do wystawiania recept