logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Kontraktowanie

Komunikat w sprawie wznowienia prowadzenia zawieszonych postępowań AOS i LSZ

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z art. 19 i 26 Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1747) wznawia prowadzenie zawieszonych postępowań:

 • 08-20-000050/AOS/02/1/02.1240.001.02/01 - ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII;
 • 08-20-000051/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 - BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK);
 • 08-20-000052/LSZ/03/1/03.4570.030.02/01 - NEUROCHIRURGIA – HOSPITALIZACJA.

 

Przyjmuje się następujące terminy dotyczące ww. postepowań:

Oferenci, którzy złożyli oferty na zawieszone postepowania konkursowe, proszeni są o potwierdzenie ważności złożonych ofert w formie pisemnej do dnia składania ofert.

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania do dnia składania ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.

Komunikat w sprawie zawieszenia postępowań

W związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Nr 567), zgodnie z którym konkursy   ofert   i rokowania,   o których  mowa  wart.139 ust. 1   ustawy   z dnia   27 sierpnia   2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.  z2019r.  poz.1373,  z późn. zm.7)), wszczęte i niezakończone przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zostają od tego dnia zawieszone i zostają wznowione po odwołaniu danego stanu, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie lub w rokowaniach, potwierdzą ich ważność w terminie określonym przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Opolu, niniejszym informuję o zawieszeniu następujących postępowań ogłoszonych w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 

 • nr 08-20-000047/LSZ/03/5/01 prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: program lekowy - leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej,
 • nr 08-20-000048/LSZ/03/5/01 prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: program lekowy - profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV,
 • nr 08-20-000050/AOS/02/1/02.1240.001.02/01 prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie onkologii,
 • nr 08-20-000051/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: badania tomografii komputerowej (TK),
 • nr 08-20-000052/LSZ/03/1/03.4570.030.02/01 prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: neurochirurgia – hospitalizacja.

 

Opole dnia 01.04.2020 r.