logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Wykaz priorytetów regionalnych

Wykaz priorytetów regionalnych Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2018

Nr OW NFZ

Nazwa OW NFZ

Priorytet regionalny

(krótki opis)

Cel priorytetu i sposób jego realizacji

Mierniki służące do oceny realizacji celu

Status i termin realizacji

(N-Nowy, K-kontynuacja z roku poprzedniego)

Uwagi

08

Opolski OW NFZ

Opieka perinatalna

rodzaje świadczeń: SZP, PRO, AOS, SOK, PSY, POZ

Optymalizacja nakładów finansowych na realizację świadczeń związanych z  opieką nad  matką i  dzieckiem w okresie ciąży, porodu i połogu, z zachowaniem obwiązujacyh, w tym przedmocie standardów opieki z uwzględnieniem koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży realizowanej na II lub III poziomie opieki perinatalnej.

1.liczba porodów –porównanie z latami poprzednimi 2016-2017,

2. liczba hospitalizacji –porównanie z latami poprzednimi 2016-2017,

3. liczba porad –porównanie z latami poprzednimi 2016-2017,

4. liczba wykonanych badań prenatalnych – porównanie z latami poprzednimi 2016-2017,

5. monitorowanie realizacji świadczeń w ramach  KOC II

 

K

 2017-2018

Perinatalna opieka medyczna wymaga szczególnego nadzoru w zakresie zapewnienia standardów postępowania  medycznego przy udzielaniu świadczeń z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Realizcja zapisów ustawy ,,Za życiem”.

08

Opolski OW NFZ

Dostęp do świadczeń w ramach leczenia szpitalnego - programy lekowe

 

Rozszerzenie zakresu kontraktowanych świadczeń związanych z programami lekowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowo wprowadzanych programów  w ramach Obwieszczeń Ministra Zdrowia.

1. liczba zakontraktowanych programów ogółem i u realizatorów programu

2.liczba pacjentów objętych programem w danym zakresie

3.wartości kontraktu i rzeczywistego wykonania–porównanie z latami poprzednimi 2016-2017,

4. saldo migracji–porównanie z latami poprzednimi 2016-2017,

N

2018-2019

Obwieszcenia MZ co dwa miesiące wprowadzają nowe programy lekowe i modyfikują dotychczasowe. Głównym celem jest zapewnienie dostępu do w/w świadczeń na terenie województwa opolskiego, a tym samym zmniejszenie wydatków z tytułu migracji świadczeniobiorców

08

Opolski OW NFZ

Opieka nad pacjentem w wieku podeszłym

Zwiększenie nakładów na realizację świadczeń dla pacjentów powyżej 65 roku życia.

1.analiza liczby i wartości zakontraktowanych świadczeń w odniesieniu do lat 2016-2017

2.liczba pacjentów powyżej 65 roku życia objętych opieką geriatryczną w relacji do całej populacji 65+,

3.liczba pacjentów powyżej 80 roku życia objętych opieką geriatryczną w relacji do całej populacji 80+

K

2017-2018

Wg danych demograficznych GUS, spośród wszystkich województw proces starzenia się społeczeństwa najszybciej przebiega w województwie opolskim (prognozowana najwyższa mediana wieku, największy odsetek osób zarówno w wieku powyżej 65, jak i 80 rż). Sytuacja taka wymaga podjęcia działań mających na celu zwiększenie dostępności do świadczeń udzielanych na rzecz tej grupy pacjentów, zarówno w leczeniu szpitalnym, jak i w zakresie pozaszpitalnych form opieki .

 

08

Opolski OW NFZ

Opieka nad pacjentem poniżej 18-tego roku życia.

Zwiększenie dostępności do świadczeń udzielanych pacjentom poniżej 18-tego roku życia

1.analiza liczby  i wartości udzielonych świadczeń w odniesieniu do populacji pacjentów poniżej 18-tego roku życia - w porównanie z latami poprzednimi 2016-2017 (na poziomie województwa),

2. liczba zawartych umów w odniesieniu do miejsc udzielania świadczeń na obszarze województwa,

 3. analiza czasu oczekiwania i liczby osób oczekujących –  w porównanie z latami poprzednimi 2016-2017

4. analiza danych migracyjnych - porównanie z latami poprzednimi 2016-2017,

K

2017-2018

Analiza danych sprawozdawczych w zakresie kolejek oczekujących oraz dostępności do świadczeń na terenie województwa opolskiego w zakresie produktów kontraktowych dedykowanych pacjentom poniżej 18-tego roku życia w zestawieniu z parametrami liczonymi na poziomie kraju wskazują na konieczność zwiększenia nakładów dla tej grupy świadczeniobiorców, w kontekście ujemnej migracji dla tej grupy pacjentów.

08

Opolski OW NFZ

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna –świadczenia

w zakresie TK, MR i badań endoskopowych.

 

Zwiękdzenie dostępności do świadczeń: badania tomografii komputerowej (TK),

badania rezonansu magnetycznego (RM), badania endoskopowe- gastroskopia i kolonoskopia.

1.analiza liczby i wartości udzielonych świadczeń w porównaniu z latami 2016-2017; wskaźniki w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wg.powiatów. 

2. analiza liczby oczejkujących i czasu oczekiwania –porównanie z latami poprzednimi 2016-2017,

3. porównanie kosztów świadczeń zrealizowanych poza województwem opolskim –migracje  porównanie z latami poprzednimi 2016-2017,

4. liczba wykonanych badań endoskopowych w odniesieniu do leczenia szpitalnego.

N

2018

Z danych sprawozdawczych w zakresie kolejek oczekujących oraz dostępności do świadczeń na terenie województwa wynika,  iż w zakresie produktów kontraktowych badania tomografii komputerowej (TK),badania rezonansu magnetycznego (RM) i badania endoskopowe czas oczekiwania na badania wydłuża się. Priorytet zostanie zrealizowany w przypadku ewentualnego  zwiększenia środków finansowych w tych zakresach.

Zmniejszenie wydatków na migracje.

08

Opolski OW NFZ

Realizacja priorytetów ogólnopolskich

Uwzględnienie realizacji priorytetów ogólnopolskich przekazanych przez Centralę NFZ