安iadczeniodawcy
Kontraktowanie
Kasa czynna
安iadczeniodawcy POZ

19-12-2014

Komunikat dla 鈍iadczeniodawców w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: 鈍iadczenia lekarza POZ, piel璕niarki POZ, po這積ej POZ, piel璕niarki szkolnej, transportu sanitarnego

DOTYCZY NOWYCH 名IADCZENIODAWCÓW !

26-03-2015

W dniu 26-03-2015 wystawiono (na Portalu oraz mo磧iwe do 軼i庵ni璚ia poprzez Aplikacje 安iadczeniodawców) odpowiedzi poweryfikacyjne oraz szablony rachunków za marzec 2015.

Po otrzymaniu z Centrali NFZ poprawek weryfikacji centralnej za STYCZE 2015 wystawiono dodatkowe szablony dla 安iadczeniodawców, których te zmiany obj窸y. Odpowiedzi poweryfikacyjne i szablony s mo磧iwe do 軼i庵ni璚ia poprzez Aplikacje 安iadczeniodawców oraz z Portalu (przy wyborze stycznia).

Uwaga!
Od lutego 2015 nale篡 sprawozdanie deklaracji POZ/KAOS przesy豉 poprzez komunikat DEKL 5 w wersji 1.6. - wysylanie komunikatu w poprzedniej wersji (1.5) skutkuje odrzuceniem komunikatu wraz z powiadomieniem o b喚dzie (kod 138).

W zwi您ku z tym, 瞠 Centralna Weryfikacja list POZ od stycznia 2015 uwzgl璠nia status EWU (na dzie tzw. daty granicznej czyli dat ostatniego dnia w którym deklaracja mo瞠 byc zaliczona w danym okresie - np w obecnej weryfikacji by to 1 stycze 2015) i status EWU zmienia sie codziennie, nie nale篡 deklaracji z kodami b喚du 2330, 2331, 2332, 2333, 2337, 2339 automatycznie wycofywa w swoich programach, tylko w nast瘼nym miesi帷u przekaza je ponownie.

Rachunek aktualny zostanie odrzucony (z odpowiednim komunikatem) je瞠li w systemie istnieje dla danego 安iadczeniodawcy nie rozliczona korekta za wcze郾iejszy okres.

Przed wczytaniem ewentualnej korekty nale篡 upewni si, 瞠 zosta prawid這wo wczytany rachunek pierwotny oraz otrzymal status: "przyj皻y - oczekuje na korekt"- w przeciwnym razie wyst徙i b陰d.

W interesie 安iadczeniodawc闚 jest sprawdzenie, poprzez prawid這wy odczyt przesy豉nego przez OW NFZ pliku potwierdzenia danych wczytanych oraz analiz zapis闚 we w豉snych Aplikacjach ilo軼i danych wyeksportowanych. Potwierdzenie w samych tylko Aplikacjach faktu wys豉nia nie jest r闚noznaczne z faktem otrzymania przez nas tych danych. Potwierdzenie w Aplikacjach oraz nasze potwierdzenie zaimportowane do Aplikacji musi zgadza si co do ilo軼i przes豉nych rekord闚.

Kody komórek organizacyjnych oraz identyfikatory techniczne
komórek org. zgodne z umowami dla poszczególnych
安iadczeniodawców w zale積o軼i od
rodzaju listy w marcu 2015

Przypominamy, 瞠 zgodnie z umow dane za ka盥y miesi帷 powinny zosta przes豉ne do 7 dnia m-ca: terminy podawane powy瞠j, przy komunikatach o rozpocz璚iu przyjmowania danych, s ostatecznymi terminami dla tych 安iadczeniodawc闚, kt鏎zy maj k這poty techniczne b康 organizacyjne z przes豉niem danych.

11-09-2013

W katalogach dedykowanych na Portalu 安iadczeniodawcy w katalagu PISMA umieszczono wa積y komunikat dotycz帷y sprawozda pó逗ocznych ZBPOZ.

05-12-2013

Komunikat dla 鈍iadczeniodawców w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: 鈍iadczenia lekarza POZ, piel璕niarki POZ, po這積ej POZ, piel璕niarki szkolnej, transportu sanitarnego.

DOTYCZY NOWYCH 名IADCZENIODAWCÓW !

盍ód這: Wydzia 安iadcze i Opieki Zdrowotnej

15-11-2012

Uwaga! Istnieje mo磧iwo嗆 przekazania 安iadczeniodawcom POZ informacji o osobach pozostaj帷ych na listach aktywnych, dla kt鏎ych nie mo積a by這 potwierdzi uprawnie do 鈍iadcze.  

01-08-2011

Informacja dotycz帷a stosownia zapisów § 2 ust. 5 i 5a umowy o udzielanie 鈍iadcze gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

17-11-2010

07-12-2010

Opolski Oddzia Wojewódzki NFZ zaprasza 鈍iadczeniodawców POZ realizuj帷ych w roku 2010 umowy wieloletnie obowi您uj帷e do dnia 31.12.2011 roku w rodzaju POZ w cz窷ci dot. 鈍iadcze:

do sk豉dania wniosków aktualizacyjnych dot. w/w zakresów 鈍iadcze

07-12-2010

Opolski Oddzia Wojewódzki NFZ z siedzib w Opolu zaprasza 鈍iadczeniodawców POZ realizuj帷ych w roku 2010 umowy w rodzaju POZ, których termin obowi您ywania wygasa     z dniem 31.12.2010 roku oraz nowych wnioskodawców do sk豉dania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ obowi您uj帷ych w roku 2011

07-12-2010

Opolski Oddzia Wojewódzki NFZ zaprasza 鈍iadczeniodawców POZ realizuj帷ych w roku 2010 umowy w rodzaju POZ w cz窷ci dot. 鈍iadcze:

do aneksowania umów dot. w/w zakresów 鈍iadcze na okres dwóch miesi璚y tj. do dnia 28.02.2011 roku.

Opolski Oddzia Wojew鏚zki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib w Opolu uprzejmie informuje, 瞠 zgodnie z Zarz康zeniem Numer 48/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 31.08.2010 roku, kt鏎e to zosta這 p騧niej zmienione Zarz康zeniem Numer 60/2010/DSOZ istnieje obowi您ek sprawozdawania wszystkich typ闚 list aktywnych w ramach umowy, roku i okresu z jednej aplikacji (instalacji) 鈍iadczeniodawcy. Wobec powy窺zego pocz患szy od miesi帷a listopada b.r. przed wys豉niem danych do weryfikacji list aktywnych nale篡 scali dane w jednej aplikacji i wys豉 je do tu. Oddzia逝 NFZ z jednej aplikacji (instalacji).

16-11-2010

Stanowisko Centrali NFZ w sprawie czasookresu finansowania 鈍iadcze POZ na podstawie deklaracji wyboru lekarza, piel璕niarki, po這積ej POZ w sytuacji zaprzestania udzielania przez nich 鈍iadcze u 鈍iadczeniodawcy

26-08-2010

Opolski Oddzia Wojewódzki NFZ z siedzib w Opolu przekazuje poni瞠j wyk豉dni przepisów dot. wa積o軼i deklaracji wyboru 鈍iadczeniodawcy POZ otrzyman z Ministerstwa Zdrowia

11-08-2010

Stanowisko Departamentu Ubezpiecze Zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia w sprawie korzystania ze szczepie ochronnych w Polsce przez osoby ubezpieczone w innym pa雟twie cz這nkowski UE/EFTA

06-07-2010

Opolski Oddzia Wojew鏚zki uprzejmie przypomina, i POZ stosownie do zapis闚 10 umowy o udzielanie 鈍iadcze opieki zdrowotnej w POZ 鈍iadczeniodawcy POZ realizuj帷y 鈍iadczenia lekarza POZ zobowi您ani s do sporz康zenia i przedstawienia po up造wie ka盥ego p馧rocza sprawozdania z wykonanych bada diagnostycznych. W/w sprawozdanie za pierwsze p馧rocze roku 2010 nale篡 przed這篡 w formie elektronicznej i papierowej w terminie do 25 lipca 2010 roku.

30-06-2010

Komunikat dla Lekarzy i Piel璕niarek POZ

28-06-2010

Opolski Oddzia Wojewódzki uprzejmie przypomina, i 鈍iadczeniodawcy POZ realizuj帷y 鈍iadczenia lekarza POZ lub piel璕niarki POZ dla podopiecznych DPS lub placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych lub resocjalizacyjnych winni przedk豉da w tut.  Oddziale NFZ terminie do dnia 7 stycznia i 7 lipca ka盥ego roku informacj o aktualnej liczbie w/w podopiecznych stosownie do wzoru okre郵onego w za陰czniki nr 4 do umowy w rodzaju POZ.

Za陰cznik nr 4 do umowy do pobrania

15-04-2010

Zasady rozlicze i p豉tno軼i za 鈍iadczenia opieki zdrowotnej

29-03-2010

Wa積o軼i deklaracji wyboru lekarza POZ, piel璕niarki POZ, po這積ej POZ sk豉danych przez rodziców lub opiekunów prawnych osób niepe軟oletnich po uzyskaniu przez te osoby pe軟oletno軼i

29-03-2010

Zasady  rozliczania 鈍iadcze piel璕niarki szkolnej udzielonych uczniom klas specjalnych w szko豉ch ogólnodost瘼nych

 

03-03-2010

Zaproszenie na szkolenie dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Województwa Opolskiego pn. ”Rola lekarzy POZ w profilaktyce chorób nowotworowych

安iadczeniodawcy realizuj帷y 鈍iadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna we wszystkich zakresach.

Opolski Oddzia Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza wszystkich 安iadczeniodawców realizuj帷ych 鈍iadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, we wszystkich zakresach do podpisania umów na 2010r.

Umowy mo積a podpisa codziennie, w godzinach od 8.00 do 16.00 na Sali Konferencyjnej.

28-01-2010

Informacja dot. kodów produktów kontraktowych obowi您uj帷ych w roku 2010 w rodzaju POZ

27-01-2009

Opolski Oddzia Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  w Opolu informuje, i nale積o軼i za realizacj umów zawartych w rodzaju POZ w miesi帷u styczniu 2010 roku wyp豉cane b璠 na podstawie weryfikacji list aktywnych za miesi帷 grudzie 2009 roku

30-12-2009

Informacja dla 安iadczeniodawc闚 POZ w sprawie kontraktowania 2010.

16-12-2009

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dot. wyposa瞠nia gabinetów lekarskich w zestawy przeciwwstrz御owe

14-12-2009

POZ- aneksowanie umów na rok 2010

07-12-2009

Komunikat dla 安iadczeniodawców

25-11-2009

Komunikat dla 安iadczeniodawców w sprawie post瘼owania w przypadku zachorowa na gryp i choroby grypopochodne

25-11-2009 r.

Komunikat dla wszystkich 安iadczeniodawców

22-10-2009

W nawi您aniu do komunikatu z dnia 1 lipca 2009 roku dot. informacji o zmianie numerów umów w roku 2009 w rodzaju POZ w cz窷ci dot. 鈍iadcze piel璕niarki POZ i opieki ca這dobowej w POZ Opolski Oddzia Wojewódzki NFZ przypomina, i przy wystawianiu dokumentów rozliczeniowych za wykonane us逝gi zdrowotne pocz患szy od lipca 2009 roku nale篡 pos逝giwa si nowymi numerami umów.
Niezastosowanie si do powy窺zego poci庵a za sob konieczno嗆 wykonywania dodatkowych czynno軼i zarówno ze strony tut. Oddzia逝 NFZ jak i 鈍iadczeniodawcy.

07-09-2009

Zasady pobierania materia堯w do bada diagnostycznych przez piel璕niark lub po這積 POZ w domu 鈍iadczeniobiorcy

17-07-2009

Opolski Oddzia Wojew鏚zki NFZ uprzejmie przypomina, i stosownie do zapis闚 8 i 9 um闚 o udzielanie 鈍iadcze opieki zdrowotnej w POZ (鈍iadczenia lekarza POZ, piel璕niarki POZ, po這積ej POZ, piel璕niarki szkolnej) i 7 i 8 um闚 o udzielanie 鈍iadcze w POZ (鈍iadczenia nocnej i 鈍i徠ecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i 鈍i徠ecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i piel璕niarskiej w POZ oraz transportu sanitarnego) do 10- go dnia ka盥ego miesi帷a 鈍iadczeniodawca zobowi您any jest do przekazania tut. Oddzia這wi NFZ raport闚 statystycznych z realizacji um闚 w rodzaju POZ za poprzedni okres sprawozdawczy.
Wobec powy窺zego prosimy o uzupe軟ienie brakuj帷ych danych za okres stycze - czerwiec 2009 roku do dnia 31.07.2009 roku. Ponadto przypominany, i do dnia 25.07.2009 roku 鈍iadczeniodawcy realizuj帷y 鈍iadczenia lekarza POZ zobowi您ani s ( 10 umowy o udzielanie 鈍iadcze opieki zdrowotnej w POZ 鈍iadczenia lekarza POZ) do przed這瞠nia w wersji elektronicznej i papierowej sprawozdania w bada diagnostycznych zgodnie ze wzorem okre郵onym w za陰czniku nr 5 do w/w umowy.

01-07-2009

Informacja dot. zmiany numer闚 um闚 w roku 2009 w rodzaju POZ w cz窷ci dot. 鈍iadcze piel璕niarki POZ i opieki ca這dobowej w POZ

Opolski OW NFZ uprzejmie informuje, i od dnia 01.07.2009 obowi您uj nowe numery um闚 w rodzaju POZ w cz窷ci dot. 鈍iadcze piel璕niarki POZ i opieki ca這dobowej w POZ tj:

  1. 鈍iadczenia piel璕niarki POZ - nr umowy 08R/XXXXX/01/8/POZ/09/1
  2. 鈍iadczenia nocnej 鈍i徠ecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i 鈍i徠ecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i piel璕niarskiej w POZ - nr umowy (08R/XXXXX/01/9/POZ/09/1

gdzie XXXXX - to przyporz康kowany Pa雟twu kod 鈍iadczeniodawcy

Podczas przesy豉nia danych do weryfikacji list aktywnych i wystawiania dokument闚 rozliczeniowych pocz患szy od lipca b.r. nale篡 pos逝giwa si ju w/w numerami um闚.

29-05-2009

Komunikat dla 鈍iadczeniodawc闚 w sprawie zasad wystawiania druk闚 ZUS- ZLA w zwi您ku z realizacj 鈍iadcze zdrowotnych

23-04-2009

Rekomendacje post瘼owania w pozaszpitalnych zaka瞠niach uk豉du oddechowego

08-04-2009

Opolski Oddzia Wojew鏚zki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opoluprzypomina, 瞠 podstaw finansowania 鈍iadcze lekarza POZ, piel璕niarki POZ, po這積ej POZ oraz piel璕niarki szkolnej jest lista aktywna 鈍iadczeniobiorc闚 przekazywana do NFZ w celu comiesi璚znej weryfikacji.
Wobec powy窺zego prosimy o przestrzeganie w/w wymog闚 w kolejnych okresach rozliczeniowych. Jednocze郾ie informujemy, 瞠 pocz患szy od miesi帷a rozliczeniowego - kwiecie 2009 roku nie przekazanie w/w listy aktywnej do miesi璚znej weryfikacji b璠zie skutkowa這 wstrzymaniem finansowania 鈍iadcze w danym okresie sprawozdawczym

03-04-2009

Opolski Oddzia Wojew鏚zki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu zaprasza w dniu 29.04.2009 roku o godz. 16.00 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na szkolenie dot. diagnostyki i leczenia wad postawy.

11-03-2009

Komunikat dotycz帷y sprawozdawczo軼i w POZ

23-02-2009

Sprawozdawczo嗆 w POZ i zasady obliczania SLU

23-02-2009

Opolski Oddzia Wojew鏚zki NFZ uprzejmie informuje, i stosownie do zapis闚 23 ust. 1, 7 i 8 rozporz康zenia Ministra Zdrowia z dnia 6.05.2008 roku w sprawie og鏊nych warunk闚 o udzielanie 鈍iadcze opieki zdrowotnej podstaw rozlicze i p豉tno軼i za 鈍iadczenia udzielone w poz za dany okres sprawozdawczy jest rachunek wraz z raportem statystycznym i list aktywn. Stosownie do zapis闚 w/w rozporz康zenia raport statystyczny i list aktywn 鈍iadczeniodawca przekazuje w formie elektronicznej, natomiast rachunek w formie pisemnej.
Wobec powy窺zego nie ma konieczno軼i przekazywania wraz z rachunkiem wydruku komputerowego sprawozdania finansowego i rzeczowego.

02-02-2009

Informacja dot. kod闚 produkt闚 kontraktowych obowi您uj帷ych w roku 2009 w rodzaju POZ

02-02-2009

Pocz患szy od stycznia 2009 s przyjmowane wy陰cznie eksporty ca這軼iowe: przes豉nie eksportu przyrostowego powoduje odrzuceniem eksportu w ca這軼i jako nieprawid這wego.

W zwi您ku z zarz康zeniem Prezesa NFZ, cytowanym m.in na tej stronie dalsze u篡wanie Pakietu 安iadczeniodawcy jako aplikacji wymiany danych jest ryzykiem: wszelkie zmiany zakresu wymiany danych nie b璠 wprowadzane w Pakiecie, st康 dane przesy豉ne od Pa雟twa mog zosta odrzucone w ca這軼i.

Uwaga!

Przy wysy豉nie danych nale篡
prawid這wo okre郵i rok i miesi帷 - pliki z nieprawid這wo zdefiniowanym okresem s odrzucane z kodem b喚du 130 (nieprawid這wy miesi帷 wczytania).

11-01-2009

Uzupe軟iaj帷y komunikat dotycz帷y sprawozdawania 鈍iadcze w ramach realizacji um闚 zawartych na rok 2009

07-01-2009

Opolski OW NFZ uprzejmie informuje, i decyzj Dyrektora nr 1/2009 z dnia 6.01.2009 rokutut. Oddzia逝 NFZ przesuwa termin sk豉dania list aktywnych do weryfikacji za miesi帷 stycze 2009 rokudo dnia 23.01.2009 roku.

Ponadto informujemy, i wersje elektroniczne um闚 w rodzaju POZ obowi您uj帷ych od dnia 01.01.2009 roku zostan Pa雟twu udost瘼nione do dnia 20.01.2009 roku

19-12-2008

Opolski Oddzia Wojew鏚zki NFZ uprzejmie informuje, i z dniem 30.11.2008 roku tut. Oddzia NFZ rozwi您a umow z Indywidualna Praktyk Lekarsk Wojciech Wilczak, 妃icz z powodu 鄉ierci 鈍iadczeniodawcy. Wobec powy窺zego prosimy ubezpieczonych, kt鏎zy z這篡li deklaracje wyboru do lekarza i piel璕niarki POZ do w/w Praktyki Lekarskiej o ponowny wyb鏎 lekarza i piel璕niarki POZ

12-12-2008

Opolski Oddzia Wojew鏚zki NFZ informuje, 瞠 przed逝瘸 termin sk豉dania wniosk闚 o zawarcie umowy na rok 2009 w rodzaju POZ do dnia 23.12.2008 roku . Wnioski z這穎ne po tym terminie b璠 rozpatrywane wg kolejno軼i ich rejestracji, z uwzgl璠nieniem czasu niezb璠nego na analiz i ocen wniosku

Dnia 16.12.2008 roku (wtorek) o godzinie 10.00 i 12.00 w sali konferencyjnej tut. Oddzia逝 NFZ odb璠zie si szkolenie dot. Portalu Potencja逝 i oprogramowania ofertowego dla 鈍iadczeniodawc闚 POZ

02-12-2008

Sprawozdawczo嗆 z realizacji um闚 w rodzaju POZ

02-12-2008

Wyja郾ienie dot. porad udzielonych przez lekarza POZ 鈍iadczeniobiorcom w zwi您ku z leczeniem cukrzycy i /lub choroby uk豉du kr捫enia

23-10-2008

"Komunikatu dla 安iadczeniodawc闚 realizuj帷ych umowy w rodzaju POZ dot. sprostowania b喚du w zarz康zeniu nr 79/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 pa寮ziernika 2008 roku"

Opolski OW NFZ uprzejmie informuje, i dnia 15 pa寮ziernika 2008 roku ukaza si komunikat nr 12/2008/DSOZ Prezesa NFZ o sprostowaniu b喚du pisarskiego w zarz康zeniu nr 79/2008/DSOZPrezesa NFZ z dnia 13 pa寮ziernika 2008 roku.

Odno郾ik do komunikaty nr 12/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15.10.2008 roku

17-10-2008

Komunikat dla 安iadczeniodawc闚 realizuj帷ych umowy w rodzaju POZ dot. stawek kapitacyjnych obowi您uj帷ych od 01.09.2008 roku.

10-10-2008

POZ - Porada lekarska w programie profilaktyki chor鏏 uk豉du kr捫enia

06-10-2008

Informacja dla lekarzy i piel璕niarek POZ dot. zabezpieczenia 鈍iadcze opieki zdrowotnej finansowanych ze 鈔odk闚 publicznych dla mieszka鎍闚 dom闚 pomocy spo貫cznej

Pismo Prezesa NFZ

06-10-2008

Komunikat dotycz帷y ewidencjonowania porad lekarzy POZ

23-09-2008

Opolski OW NFZ uprzejmie przypomina, i stosownie do zapis闚 6 ust. 7 i 8 umowy o dzielnie 鈍iadcze opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej listy uczni闚 nale篡 potwierdza przynajmniej 2 razy w roku tj. w marcu i pa寮zierniku, podpisan przez dyrektora szko造 informacj o liczbie uczni闚 obj皻ych opiek przez 安iadczeniodawc. Powy窺z informacj nale篡 sporz康zi odr瑿nie dla ka盥ego typu szko造 w formie pisemnej (zgodnie z za陰cznikiem nr 4 do w/w umowy) w terminach do 7 marca i do 7 pa寮ziernika

12-08-2008

Zgodnie z informacj uzyskan od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia informujemy, 瞠 NFZ zaprzestaje dalszego rozwoju i wsparcia aplikacji Pakiet 安iadczeniodawcy i KS-SWD. Tym samym istnieje bezwzgl璠na konieczno嗆 wyboru przez 安iadczeniodawc闚 oprogramowania komercyjnego umo磧iwiaj帷ego prowadzenie rozlicze z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przypominamy, 瞠 na stronie internetowej Centrali wielokrotnie by造 publikowane komunikaty na ten temat.

06-08-2008

Informacja dot. wystawiania za鈍iadcze lekarskich przez lekarzy POZ (pod opiek kt鏎ych znajduj si dzieci niepe軟osprawne) na drukach formularzy unijnych z serii    E 400

23-07-2008

Informacja przypominaj帷a o obowi您ku rozliczenia przez 鈍iadczeniodawc闚 鈔odk闚 finansowych uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia na wzrost wynagrodze w 2007r.

23-07-2008

Opolski OW NFZ uprzejmie informuje, i do dnia 30 kwietnia 2008 roku obowi您ywa豉 w POZ sprawozdawczo嗆 zbiorczaz realizacji 鈍iadcze przedstawianaw formie tabelarycznej zgodnie z tre軼i za陰cznik闚 do um闚 o udzielanie 鈍iadcze opieki zdrowotnej w POZ (tj. za陰czniki nr 5,6 i 7 do um闚 POZ dost瘼ne w Portalu 安iadczeniodawcy). Po tym terminie sprawozdawczo嗆 przygotowywana przez 安iadczeniodawc闚 w formie elektronicznej powinna by zgodna z zarz康zeniem Nr 69/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 wrze郾ia 2007 roku (tj. za陰czniki 5,6 i 7 do um闚 oraz raporty statystyczne)

28-02-2008

Pismo Prezesa NFZ w sprawie rejestrowania praktyk piel璕niareklub po這積ych POZ z uwzgl璠nieniem miejsc udzielania 鈍iadcze.

28-02-2008

Komunikatu dla 鈍iadczeniodawc闚 w sprawie zasad wystawiania druk闚
ZUS-ZLAw zwi您ku z realizacj 鈍iadcze zdrowotnych

05-02-2008 r.

Informacja o sposobie wystawiania rachunk闚/faktur od 1 stycznia 2008 r.

Kody us逝g obowi您uj帷e w roku 2008 w rodzaju POZ - 鈍iadczenia lekarza POZ, piel璕niarki POZ, po這積ej POZ i piel璕niarki szkolnej

Wz鏎 faktury VAT

Wz鏎 rachunku

23-11-2007

Formularz rejestracyjny u篡tkownika Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) dla u篡tkownik闚 realizuj帷ych Program Profilaktyki Chor鏏 Uk豉du Kr捫enia

06-08-2007

Informujemy, i od 1 lipca 2007 r. obowi您uj nowe wzory deklaracji

Zarz康zenie Prezesa NFZ ustalaj帷e nowe wzory deklaracji
Deklaracja wyboru lekarza, piel璕niaski 鈔odowiskowej, po這積ej
Instrukcja wype軟iania deklaracji

Uwaga! Do otwarcia plik闚 w formacie .pdf niezb璠ny jest darmowy program Acrobat Reader 5 (lub nowszy), do pobrania ze strony producenta.

22-03-2007

Stanowiska Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Piel璕niarstwa Pediatrycznego w sprawie wykonywania iniekcji domi窷niowych lub do篡lnych w domu chorego dziecka w wieku do 3 miesi帷a 篡cia,

29-01-2007

Informacja o sposobie wystawiania rachunk闚 / faktur od dnia 1 stycznia 2007 r.

Wz鏎 faktury VAT

Wz鏎 rachunku

12-01-2007

Informacja dla 鈍iadczeniodawc闚 realizuj帷ych umowy w rodzaju POZ o sposobie post瘼owania Funduszu w przypadku ujawnienia w toku kontroli nieprawid這wo軼i w deklaracjach wyboru.

11-12-2006

Zaproszenie do sk豉dania wniosk闚 o zawieranie um闚 o udzielanie 鈍iadcze opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2007 i lata nast瘼ne

14-02-2005 r.

Zakres profilaktycznych 鈍iadcze opieki zdrowotnej u kobiet w okresie ci捫y oraz zakres bada lekarskich prenatalnych.

Powy窺ze zakresy okre郵a Rozporz康zenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. 2 i 4 oraz za陰cznik nr 1 i nr 3 do ww Rozporz康zenia.
Za陰cznik nr 1
Za陰cznik nr 3

16-12-2004 r. (Zmiany 7-01-2005 r.) BARDZO WA烤E Komunikat dla wszystkich 安iadczeniodawc闚 POZ >>>

Wykaz laboratori闚 diagnostycznych wojew鏚ztwa opolskiego spe軟iaj帷ych podstawowe standardy jako軼i

WYKAZ 1 ZAKxD紟 DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ STAN NA DZIE 19.09.2004 ROK >>>

WYKAZ 2 ZAKxD紟 DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ STAN NA DZIE 17.11.2003 ROK >>>

Wykaz bada diagnostycznych niezb璠nych przy udzielaniu 鈍iadcze zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie Rozporz康zenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu bada diagnostycznych niezb璠nych przy udzielaniu 鈍iadcze zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.03.83.767).

1. Badania hematologiczne:
1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
2) p造tki krwi;
3) retikulocyty;
4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
1) s鏚;
2) potas;
3) wap ca趾owity;
4) 瞠lazo;
5) st篹enie transferazy;
6) mocznik;
7) kreatynina;
8) glukoza;
9) test obci捫enia glukoz;
10) bia趾o ca趾owite;
11) proteinogram;
12) albuminy;
13) kwas moczowy;
14) cholesterol ca趾owity;
15) cholesterol-HDL;
16) cholesterol-LDL;
17) triglicerydy (TG);
18) bilirubina ca趾owita;
19) bilirubina bezpo鈔ednia;
20) fosfataza alkaliczna (ALP);
21) aminotransferaza asparaginianowa (AST);
22) aminotransferaza alaninowa (ALT);
23) gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);
24) amylaza;
25) kinaza kreatynowa (CK);
26) fosfataza kwa郾a ca趾owita (ACP);
27) czynnik reumatoidalny (RF);
28) miano antystreptolizyn O (ASO);
29) hormon tyreotropowy (TSH);
30) antygen HBs-AgHBs;
31) VDRL.

3. Badania moczu:
1) og鏊ne badanie moczu z ocen mikroskopow osadu;
2) ilo軼iowe oznaczanie bia趾a;
3) ilo軼iowe oznaczanie glukozy;
4) ilo軼iowe oznaczanie wapnia;
5) ilo軼iowe oznaczanie amylazy.

4. Badania ka逝:
1) badanie og鏊ne;
2) paso篡ty;
3) krew utajona - metod immunochemiczn.

5. Badania uk豉du krzepni璚ia:
1) wska幡ik protrombinowy (INR);
2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
3) fibrynogen.

6. Badania mikrobiologiczne:
1) posiew moczu z antybiogramem;
2) posiew wymazu z gard豉;
3) og鏊ny posiew ka逝 w kierunku pa貫czek Salmonella; Shigella;
4) bia趾o C-reaktywne (CRP).

7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

8. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.

9. Zdj璚ia radiologiczne:
1) zdj璚ie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
2) zdj璚ia kostne - w przypadku kr璕os逝pa; ko鎍zyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
3) zdj璚ie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej;
4) zdj璚ie przegl康owe jamy brzusznej.


m danych
licznik
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003