logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O oddziale

Drukuj

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

W OPOLSKIM ODDZIALE WOJEWÓDZKIM

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia zbieranych przy pomocy monitoringu wizyjnego (bez systemu rozpoznawania twarzy) jest działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ są następujące:

e-mail:

Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektów i terenu OOW NFZ w Opolu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i obejmuje wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne, strefy bezpieczeństwa (w tym serwerownie) oraz teren wokół budynku.

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe (wizerunek) będą przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni.

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W OPOLSKIM ODDZIALE WOJEWÓDZKIM NFZ W SPRAWACH  Z ZAKRESU: INFORMACJI PUBLICZNEJ, PETYCJI ORAZ SKARG I WNIOSKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego w Opolu, ul. Głogowska 37.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia są następujące: e-mail: .

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z:  

■ ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w sprawach dotyczących informacji publicznej,

■ ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w sprawach dotyczących petycji,

■ ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności Działu VIII Skargi i wnioski w sprawach dotyczących skarg i wniosków,

■ ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być obowiązkowe i wynikać z przepisu prawa powszechnie obowiązującego, określającego również sposób postępowania w przypadku ich nie podania.  

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Jeśli przepisy prawa powszechnie obowiązującego umożliwiają zrealizowanie prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, usunięcia danych.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie
a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia są następujące:

  • Email:  iod@nfz-opole.pl , numer telefonu  775495380

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).

Podanie przez Pan/i danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.). Niepodanie przez Pana/nią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.