logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O oddziale

Drukuj

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

W OPOLSKIM ODDZIALE WOJEWÓDZKIM

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia pozyskanych z systemu Monitoringu Wizyjnego (bez systemu rozpoznawania twarzy) jest działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 37.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ są następujące:

e-mail: ; tel. 77 5495380

Celem Systemu Monitoringu Wizyjnego jest bezpieczeństwo pracowników, ochrona mienia oraz zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektu i terenu OOW NFZ w Opolu oraz systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu NFZ. Monitoring obejmuje wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne, strefy bezpieczeństwa (w tym serwerownie) oraz teren wokół budynku. Rejestracji i zapisaniu na nośnikach podlega wyłącznie obraz z kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego, nie rejestruje się dźwięku (fonii).

Dane osobowe (zebrane poprzez System Monitoring Wizyjny) przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1), art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy (tj. Dz. 2018 poz.917 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.), art. 5 a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.), § 9 a Protokołu dodatkowego nr 11 z dnia 5 października 2018 roku do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia zawartego w dniu 8 listopada 2006 roku i wpisanego do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu 21 lutego 2007 roku .

Zapisy z Systemu Monitoringu Wizyjnego będą przechowywane przez administratora przez okres do 30 dni. Jeżeli zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na postawie przepisów prawa, termin przechowywania przedłuża się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Odbiorcą zapisów z Systemu Monitoringu Wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Osoba zarejestrowana przez System Monitoringu Wizyjnego ma prawo dostępu do swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania. W celu sprawdzenia czy wniosek kierowany jest przez osobę uprawnioną oraz potwierdzenia tożsamości, administrator danych osobowych może poprosić o dodatkowe informacje.

Pani/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

Przebywanie w granicach obszaru objętego Systemem Monitoringu Wizyjnego wiąże się z możliwością rejestracji wizerunku na powyższych zasadach. Osobie zarejestrowanej przez System Monitoringu Wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W OPOLSKIM ODDZIALE WOJEWÓDZKIM NFZ W SPRAWACH  Z ZAKRESU: INFORMACJI PUBLICZNEJ, PETYCJI ORAZ SKARG I WNIOSKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego w Opolu, ul. Głogowska 37.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia są następujące: e-mail: .

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z:  

■ ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w sprawach dotyczących informacji publicznej,

■ ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w sprawach dotyczących petycji,

■ ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności Działu VIII Skargi i wnioski w sprawach dotyczących skarg i wniosków,

■ ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być obowiązkowe i wynikać z przepisu prawa powszechnie obowiązującego, określającego również sposób postępowania w przypadku ich nie podania.  

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Jeśli przepisy prawa powszechnie obowiązującego umożliwiają zrealizowanie prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, usunięcia danych.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie
a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia są następujące:

  • Email:  iod@nfz-opole.pl , numer telefonu  775495380

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).

Podanie przez Pan/i danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.). Niepodanie przez Pana/nią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.