logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O oddziale

Drukuj

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony - 2/30/WI/2016

07-04-2016

Dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej wraz z instalacją, konfiguracją i implementacją środowiska oraz przebudowa sieci LAN na potrzeby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ z dnia 04.05.2016r.

Zaˆłącznik nr 3a do SIWZ (po modyfikacji) - Projekt umowy - zadanie nr 1
Zaˆłącznik nr 3b do SIWZ (po modyfikacji) - Projekt umowy - zadanie nr 2

Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ z dnia 22.04.2016r.

Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ z dnia 18.04.2016r.

Ogˆoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ
Zaˆłącznik nr 1a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 1
Załącznik nr 1b do SIWZ - Szczegółˆowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2
Zaˆłącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
Zaˆłącznik nr 3a do SIWZ - Projekt umowy na zadanie nr 1
Zaˆłącznik nr 3b do SIWZ - Projekt umowy - zadanie nr 2
Zaˆłącznik nr 4 do SIWZ - O˜wiadczenie o speˆnianiu warunków udziaˆu
Zaˆłącznik nr 5 do SIWZ - O˜wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Zaˆłącznik Nr 6 do SIWZ- Wykaz wykonanych robót
Zaˆłącznik nr 7 do SIWZ - Wzór informacji dot. grupy kapitaˆowej
Zaˆłącznik nr 8a do SIWZ - Protokółˆ odbioru - zadanie nr 1
Zaˆłącznik nr 8b do SIWZ - Protokółˆ odbioru - zadanie nr 2

Wszystkie aktualności