Świadczeniodawcy
 

Ogłoszenie o naborze pracowników Nr. 21/2011
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
poszukuje kandydata na stanowisko  Starszego Specjalisty
w Wydziale Księgowości

Praca w wymiarze: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Opole

Główne obowiązki służbowe na stanowisku:
- ewidencjonowanie operacji gospodarczych dot. Oddziału oraz prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości
- prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych
- prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych i dokumentów rozliczeniowych
- opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji w zakresie spraw finansowo – księgowych
- przygotowywanie sprawozdań finansowych i materiałów analitycznych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
- współpraca i prowadzenie korespondencji merytorycznej z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału, Centralą NFZ i kontrahentami w zakresie spraw ekonomiczno-finansowych oraz księgowych.

Kompetencje wymagane na stanowisku:
Wykształcenie wyższe – preferowane  ekonomiczne

Wymagania konieczne:
- doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości minimum 4 lata,
- znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
- znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
   z dnia 27.08.2004 roku /Dz.U. z 2008 roku nr 164, poz.1027 z późn.zm/
- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
- praktyczna znajomość pakietu MS Office.
.
Wymagania pożądane:
                - rzetelność, dokładność i terminowość
                - umiejętność organizowania pracy własnej
- komunikatywność
- odpowiedzialność i dyspozycyjność
- umiejętność popranego formułowania pism

Ponad to kandydaci  ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku /Dz.U. z 2008 roku nr 164, poz.1024 z późn.zm/

Wymagane dokumenty:
·  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, oraz inne uprawnienia                
   i certyfikaty,
· list motywacyjny i CV, z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych                   
   w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie
    danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr.101 poz.926 z późn. zm/,
· kopia dowodu osobistego.  

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 19 września 2011r. na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
45 – 315 Opole ul. Głogowska 37
Wydział Kadr i Szkoleń
z dopiskiem: oferta pracy – WKiS/21/2011
Informacje  telefoniczne pod nr. 077/4020110,

Inne informacje:
Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną zniszczone.
Kandydaci wybrani, po analizie złożonych dokumentów ofertowych, zostaną powiadomieni
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Opole, 05-09-2011
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003