Świadczeniodawcy
Aktualności
31-12-2008
23-12-2008
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego kod 08-09-000236/SPO/14/1/14.5170.028/04/1 nazwa zakresu : Świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie z dnia 15.12.2008r. na 22.12.2008r. z powodów technicznych.
18-12-2008
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu 18.12.2008r. ogłoszono postępowanie konkursowe na rok 2009 w następującym rodzaju świadczeń:
AOS - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA;
Prosimy Świadczeniodawców o pobieranie ww. definicji konkursowych z portalu świadczeniodawcy z wyszukiwarki o ogłoszonych postępowaniach na 2009 rok
17-12-2008
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu 17.12.2008r. ogłoszono postępowania konkursowe na rok 2009 w następującym rodzaju świadczeń:
AOS - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA;
PRO - PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE;
PSY - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ;
Prosimy Świadczeniodawców o pobieranie ww. definicji konkursowych z portalu świadczeniodawcy z wyszukiwarki o ogłoszonych postępowaniach na 2009 rok
17-12-2008

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od dnia 15.12.2008 r. dla lekarzy/felczerów, którzy posiadają zawarta umowę z OOW NFZ umowę indywidualną na wystawianie recept refundowanych / tzw. umowę  upoważniającą / zostanie udostępniona możliwość przydzielania zakresów numerycznych za pośrednictwem portalu internetowego tj. PORTALU PESONELU

W celu zalogowania się do w/w portalu  należy wejść w zakładkę ŚWIADCZENIODAWCY  a następnie  w PORTAL PERSONELU
12-12-2008

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że przedłuża termin składania wniosków o zawarcie umowy na rok 2009 w rodzaju POZ do dnia 23.12.2008 roku . Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane wg kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

09-12-2008 Informacja dotycząca zmiany terminu spotkań dla lekarzy POZ powiatu kluczborskiego, opolskiego oraz ziemskiego dot. II etapu szkoleń związanych z Programem Edukacyjnym mającym na celu racjonalność stosowania antybiotyków
08-12-2008 Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż postępowania  konkursowe na 2009 rok w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA w zakresie ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII - POW.KLUCZBORSKI oraz ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI -  M.OPOLE - zostały odwołane
01-12-2008

Wysyłki zaproszeń na profilaktyczne badania cytologiczne i mammograficzne

28-11-2008
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 28.11.2008r. dostępne są definicje do przygotowania ofert na 2009r. w trybie renegocjacji umów wieloletnich w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE - UROLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA - termin składania ofert upływa 12.12.2008r.
28-11-2008
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 28.11.2008r. dostępne są definicje do przygotowania ofert na 2009r. w trybie renegocjacji umów wieloletnuich w rodzaju: - RATOWNICTWO MEDYCZNE - termin składania ofert upływa 12.12.2008r.
28-11-2008
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 28.11.2008r. dostępne są definicje do przygotowania ofert na 2009r. w trybie renegocjacji umów wieloletnuich w rodzaju: - POMOC DORAŹNA I TRASPORT SANITARNY - termin składania ofert upływa 12.12.2008r.
26-11-2008 OOWNFZ przypomina, że do ofert składanychw trybie wieloletnim w ofercie cenowej należy wpisać ilość i cenę proponowana przez świadczeniodawcę. Nie należy wpisywać wyników negocjacji
21-11-2008
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu 21.11.2008r. ogłoszono postępowania konkursowe na rok 2009 w następujących rodzajach świadczeń:
SPO - ŚWIADCZENIA  PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE;
PSY - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ;
AOS - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA;
PRO - PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE.
Prosimy Świadczeniodawców o pobieranie ww. definicji konkursowych z portalu świadczeniodawcy z wyszukiwarki o ogłoszonych postępowaniach na 2009 rok.
17-11-2008

Zaproszenie dla lekarzy POZ powiatu na II etap szkoleń związanych z Programem Edukacyjnym mającym na celu racjonalność stosowania antybiotyków

Harmonogram spotkań

13-11-2008
06-11-2008 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 06.11.2008r. dostępne są definicje do przygotowania ofert na 2009r. w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE.
05-11-2008

Możliwości wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe dla dzieci od 3 do 15 roku życia oraz dla dzieci od 3 do 6 roku życia pod opieką osoby dorosłej  w IV kwartale 2008roku oraz w  I kw 2009r.

05-11-2008

Komunikat na temat rozliczeń Jednorodnych Grup Pacjentów za miesiąc październik

28-10-2008 Informacja dla lekarzy i świadzceniodawców dotycząca recept lekarskich
24-10-2008 Sposób rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ofiarom wypadków komunikacyjnych finansowanych ryczałtem.
23-10-2008 Komunikatu dla Świadczeniodawców realizujących umowy  z Opolskim OW NFZ dot. zasad współpracy lekarzy sprawujących opiekę nad tym samym świadczeniobiorcą
23-10-2008 Komunikat w sprawie rozliczania świadczeń w rodzaju lecznictwo szpitalne
23-10-2008 Nowa wersja słownika procedur medycznych i programów terapeutycznych dla list oczekujących z 17.10.2008 obowiązuje od okresu sprawozdawczego 10.2008
17-10-2008 Informacja dotycząca kodowania i rozliczania hospitalizacji w ramach JGP radioterapii i chemioterapii.
15-10-2008 Komunikat w sprawie udziału Świadczeniodawców w projekcie NETC@RD dotyczącym obsługi Świadczeniobiorców w ramach przepisów o koordynacji europejskiej.
14-10-2008 Komunikat dotyczący uzgodnień w sprawie zasad współpracy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz transportu sanitarnego międzyszpitalnego zaakceptowanych przez Wojewodę Opolskiego
01-10-2008 Komunikat w sprawie rozliczania migracji ubezpieczonych w 2008r.
26-09-2008 Dotyczy: Świadczeniodawców, którzy nie wykonują  procedury " pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego"  kod produktu: 02.1450.101.02
19-09-2008

Komunikat dla Świadczeniodawców świadczących usługi w rodzaju Leczenie Szpitalne
W nawiązaniu do ustaleń na spotkaniu z Dyrektorami ZOZ w dniu 9 września 2008r. OOW NFZ przypomina o konieczności przekazywania i rejestrowania danych o wykonanych usługach w rodzaju leczenie szpitalne według grup JGP w systemie informatycznym

19-09-2008 Z uwagi na prace związane z planowaniem i finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2009 - propozycje dokonania zmian zawartych umów w roku 2008 dotyczących zwiększenia kwot zobowiązania będą przedstawione w miesiącu październiku 2008r
16-09-2008 Uwaga!  Dotyczy rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ofiarom wypadków komunikacyjnych z tytułu OC w 2008 roku
16-09-2008 Świadczeniodawcy rozliczający się za świadczenia zdrowotne zrealizowane na rzecz osób nieubezpieczonych
08-09-2008

Komunikat w sprawie zamiany zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - JGP

22-08-2008 Przyjmowania i rozliczania pacjentów z krajów UE/EFTA

12-08-2008

 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia informujemy, że NFZ zaprzestaje dalszego rozwoju i wsparcia aplikacji Pakiet Świadczeniodawcy i KS-SWD. Tym samym istnieje bezwzględna konieczność wyboru przez Świadczeniodawców oprogramowania komercyjnego umożliwiającego prowadzenie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przypominamy, że na stronie internetowej Centrali wielokrotnie były publikowane komunikaty na ten temat.

08-08-2008

 

Informujemy, że w menu "Świadczeniodawcy" został utworzony link "Komunikaty techniczne". Będą tam na bieżąco umieszczane informacje dotyczące kwestii komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi Świadczeniodawców, a systemem OW NFZ - będący kontynuacją otrzymywanych komunikatów w Pakiecie Świadczeniodawców

06-08-2008

Uwaga! dotyczy rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ofiarom wypadków komunikacyjnych z tytułu OC w 2008 roku.
06-08-2008 Uwaga! Świadczeniodawcy realizujący usługi w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA oraz OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

01-08-2008

Informacja dla wszystkich Świadczeniodawców rozliczających się w "Pakiecie Świadczeniodawcy"

30-07-2008

Informator o wysokości dopłat pacjentów do leków refundowanych

30-07-2008

Zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich -lekarz wystawiający receptę na leki refundowane w przypadku choroby przewlekłej 'epidermolysis bullosa' w polu 'choroby przewlekłe' wpisuje 'P-EB'

23-07-2008

Informacja przypominająca o obowiązku rozliczenia przez świadczeniodawców środków finansowych uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia na wzrost wynagrodzeń w 2007r.

23-07-2008

Informacja dla Świadczeniodawców i lekarzy dotycząca przydzielania zakresów numerycznych na wydruk bloczków recept
15-07-2008

Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia, iż w związku z licznymi problemami technicznymi przy tworzeniu ofert zmienia się termin złożenia ofert w wersji elektronicznej i papierowej, w zakresie lecznictwa szpitalnego - oddziały, programy terapeutyczne, chemioterapia dotyczące wprowadzenia JPG do dnia 18.07.2008r.

01-07-2008 Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący uprawnień kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych oraz  osób represjonowanych
27-08-2008 Komunikat dla świadczeniodawców
27-06-2008

Uwaga Świadczeniodawcy
Informujemy, iż ukazała się najnowsza poprawiona wersja aplikacji Ofertowanie. Aplikację można pobrać tutaj

26-06-2008 Uwaga świadczeniodawcy świadczący usługi w zakresie LECZNICTWO SZPITALNE
24-06-2008 Informacja dla świadczeniodawców dot. rozliczenia środków finansowych uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia na wzrost wynagrodzeń w 2007r.
19-06-2008 Uwaga Świadczeniodawcy udostęonione zostały druki ofertowe  dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju" leczenie szpitalne w ramach systemu JGP, na okres od 01.07.2008r do 31.12.2008r. Termin składania ofert upływa w dniu 30.06.2008r o godz.16-00
19-06-2008 Komunikat dotyczący rozliczania przez świadczeniodawców środków finansowych uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia na wzrost wynagrodzeń w 2007 r.
17-06-2008 Komunikat dotyczący przygotowania aplikacji grupera, na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych, umożliwiającego kwalifikację rekordu pacjenta i wyznaczenie do rozliczenia właściwej grupy systemu Jednorodnych Grup Pacjentów
16-06-2008 Komunikat dla świadczeniodawców
11-05-2008 Informacja dotycząca rozliczenia przez świadczeniodawców środków finansowych uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia na wzrost wynagrodzeń w 2007 r.
11-05-2008 Aktualnie obsługiwane komunikaty XML:
I Faza (SWIAD) - 1.1.1, 2.1.2 oraz 3.1.2
II Faza (RRSWI) - 1.1.1 oraz 1.1.2
Kolejki Oczekujących (LIOCZ)- 2.1.1
Faktury Zakupowe (FZX)- 1.01 oraz 1.02
06-06-2008 Informacja dla świadczeniodawców dotycząca rozliczania UE w ramach programów profilaktycznych

30-05-2008
ost. aktual.:
25-08-2008

Wykaz świadczeniodawców w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi wraz z wykazem miejsca udzielania ww. świadczeń na rok 2008
30-05-2008 Ważne dla Świadczeniodawców i Podwykonawców.
30-05-2008 Ważne dla Świadczeniodawców z zakresu lecznictwa szpitalnego
19-05-2008 Informacja dla świadczeniodawców z zakresu Stomatologii
15-05-2008 Jednorodne Grupy Pacjentów
30-04-2008 Zestawienie zaopatrzeniaw przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w Opolski Oddziale Wojewódzkim NFZ w latach 2006-2007
24-04-2008 Świadczeniodawcy w rodzaju Ambulatoryjna  Świadczenia Specjalistyczna  (AOS)
23-04-2008 Komunikat w związku z wątpliwościami wynikającymi z konieczności stosowania zasad i trybu wystawiania recept uprawniających do nabywania refundowanych leków stosowanych w chorobach przewlekłych
22-04-2008

W związku z opublikowaniem Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2008 r. - Kalendarz szczepień ochronnych na 2008 rok przypominamy świadczeniodawcom podstawowej opieki zdrowotnej o konieczności stosowania wskazanych w powyższym komunikacie zasad.

22-04-2008 Wszyscy świadczeniodawcy:
Komunikat w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni w roku 2008
15-04-2008 Komunikat dotyczący uzgodnień w sprawie zasad współpracy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz transportu sanitarnego międzyszpitalnego zaakceptowanych przez Wojewodę Opolskiego
04-04-2008 Pismo Minister Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie Karty Polaka.
31-03-2008 Komunikat Prezesa NFZ dotyczący rozliczania świadczeń z zakresu protetyki stomatologicznej.
31-03-2008

Komunikat w sprawie aneksowania umowy
w rodzaju świadczeń: Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące  przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi w zakresie wprowadzenia nowych miejsc udzielania świadczeń.

27-03-2008 Informacja dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
27-03-2008 Instrukcja obsługi programu SIMP dla Chorób Układu Krążenia (CHUK)
26-03-2008 Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ofiarom wypadków komunikacyjnych i roszczeń o zwrot poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
21-03-2008 Informacja dla świadczeniodawców z zakresu POZ
20-03-2008

Informacja dla świadczeniodawców z zakresu POZ

19-03-2008 Ważne dla lekarzy i aptekarzy !
Wystawianie recept dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
17-03-2008

Informacja dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju: opieka długoterminowa, podstawowa opieka zdrowotna, świadczenia odrębnie kontraktowane dot. wzajemnej współpracy w ramach świadczenia usług u jednego świadczeniobiorcy

14-03-2008 Informacja dla Świadczeniodawców dotycząca kolejek oczekujących
14-03-2008

Opinia w sprawie zasad identyfikacji osób posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach przepisów o koordynacji (przez świadczeniodawców z terenu Rzeczpospolitej Polskiej)

07-03-2008 Ważne dla lekarzy wystawiających recepty na leki refundowane dla pacjentów z uprawnieniami "P"
29-02-2008 Dostępność do świadczeń zdrowotnych w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ
w roku 2007. Raport z monitorowania list oczekujących za rok 2007
29-02-2008 Świadczeniodawcy Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie  Kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą- cukrzycą (KAOS)
28-02-2008

Recepty - sposób wystawiania i zasady realizacji

26-02-2008

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE

26-02-2008 Informacja dla Świadczeniodawców, którzy podpisali ugodę za rok 2007
19-02-2008 Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie rozliczania świadczeń za miesiąc styczeń 2008
19-02-2008 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących profilaktyczne programy zdrowotne
19-02-2008 Komunikat dla Świadczeniodawców
Zestawienie relacji kodów świadczeń używanych w sprawozdawczości Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia
08-02-2008 Informacja dla Świadczeniodawców AOS dotycząca rozliczania procedury: USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu
08-02-2008

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne ( poradnia ginekologiczno - położnicza)
w zakresie " pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania
cytologicznego"

06-02-2008 Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas rozmów przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego z przedstawicielami Centrali NFZ -w załaczeniu przekazujemy wersję Pakietu Świadczeniodawców (PS-3.86.0002) umożliwiającą wprowadzanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych w roku rozliczeniowym 2008.
04-02-2008

Dotyczy rehabilitacji leczniczej w zakresie rehabilitacja w ośrodku/oddziale dziennym.
Karta pomiaru
Wzór hostorii choroby pacjenta rehabilitowanego w ośrodku/oddziale dziennym - do stosowania w okresie obowiązywania umowy na realizację  uśług we wskazanym zakresie świadczeń

04-02-2008 Nota księgowa w rozliczeniach za wydane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
<<Zmieniony wzór noty księgowej>>
31-01-2008
31-01-2008 Pozytywna ocena wniosku - Apteka Grosik Zdzieszowice ul. Filarskiego 6
18-01-2008

Komunikat dla Świadczeniodawców  realizujących świadczenia w rodzaju Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne ( poradnia ginekologiczno - położniczaw zakresie  " pobranie  materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego"

17-01-2008 Zasady kierowania na badania metoda rezonansu magnetycznego
Wzór skierowania do pobrania
17-01-2008 Zestawienie kwot podwyżek wynagrodzeń na rok 2008 z wyjatkiem lecznictwa szpitalnego.
16-11-2008 Informacja dotycząca wystawienia rachunków za ,,podwyżki" w roku 2008- ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. "o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń" w 2008 roku
(nie dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej)

14-01-2008 Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach i podpisanych umowach na 2008r
11-01-2008 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
11-01-2008   Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach i podpisanych umowach na 2008r
11-01-2008 Informujemy, że w dniach 19 -31 stycznia będą otwarte, tzn dostępne do edycji, WSZYSTKIE ANKIETY POZ - załączniki nr 4 do umowy za ubiegłe miesiące
11-01-2008 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w roku 2008
10-01-2008 Do wszystkich Świadczeniodawców prośba o przestrzeganie zapisów ustawy
10-01-2008

Zasady zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne w roku 2008

08-01-2008

Uwaga świadczeniodawcy!
Ważności i trybu wydawania skierowań na leczenie w roku 2008

07-01-2008   Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach i podpisanych umowach na 2008r
07-01-2008

Świadczeniodawcy Realizujący Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia w 2007r.

04-01-2008 Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach i podpisanych umowach na 2008r
02-01-2008 Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach i podpisanych umowach na 2008r
31-12-2007

Szanowny Pacjenci!

W załączonym zestawieniu możecie sprawdzić gdzie zostały wskazane miejsca udzielania pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej po godzinie 18:00
(wyjazdowej i ambulatoryjnej) przez lekarzy / świadczeniodawców, do których złożyliście swoje deklaracje wyboru. Znajdziecie tu także informacje, kto będzie w roku 2008 realizował usługi transportu sanitarnego

Zestawienie

Powyższe zestawienie może ulec zmianie

Ponadto do udzielenia informacji dot. miejsc udzielania opieki całodobowej w POZ zobowiązani są lekarze POZ, do których jesteście Państwo zaoptowani

31-12-2007 Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach i podpisanych umowach na 2008r
27-12-2007
19-12-2007 Komunikat dotyczący rozliczania świadczeniobiorcy ubezpieczonego decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) potwierdzającego prawo do świadczeń zdrowotnych
12-12-2007 Komunikat internetowy w sprawie oprogramowania dla świadczeniodawców na rok 2008
12-12-2007 Zimowy urlop w krajach UE
23-11-2007 Świadczeniodawcy z rodzaju rehabilitacji leczniczej
Informujemy, że wypełniając wersję elektroniczną potrzebną do składania dokumentów na rok 2008 należy wpisywać wartości i ilości usług przenegocjowane z protokołu negocjacji
23-11-2007 Świadczeniodawcy z rodzaju rehabilitacji leczniczej
Informujemy, że wypełniając wersję elektroniczną potrzebną do składania dokumentów na rok 2008 należy wpisywać wartości i ilości usług przenegocjowane z protokołu negocjacji
23-11-2007 Formularz rejestracyjny użytkownika Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) dla użytkowników realizujących Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
29-10-2007 Wyjaśnienia dotyczace podwykonawców
29-10-2007 Informacja w sprawie zakupu recept przez lekarzy
22-10-2007 Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki,  wynikający z nowelizacji Art.46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
10-10-2007   Pozytywna ocena wniosku - 08R/80373, Centrum Korygowania Wad Słuchu ACUSTIC,Brzeg,Długa 32 - zaproszeni do podpisania umów
10-10-2007 Świadczeniodawcy wszystkich rodzajów Świadczeń opieki zdrowotnej informacja dotycząca Portalu Świadczeniodawcy
09-10-2007 Dodatkowy wzrost kosztów świadczeńw rodzaju leczenie szpitalne
05-10-2007

Uwaga Świadczeniodawcy!
Informacja w sprawie aneksowania umów wieloletnich

28-09-2007

Uwaga Ważne!!!
Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w rodzaju leczenie stomatologiczne

25-09-2007 Poradnik dla planujących zakup oprogramowania komputerowego do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w tzw. formacie otwartym
19-09-2007

Uprzejmie informujemy, iż począwszy od dnia 20.09.2007r. Wydział Informatyki OOW NFZ będzie udostępniał informacje o instalacji dla systemu otwartego (kody instalacji).
Aby móc pobrać ww. informacje należy zgłosić się do Wydziału Informatyki OOW NFZ - pok.608. Kody wydaje Pan Dariusz Ogórek.
Osoba zgłaszająca się po odbiór kodów instalacyjnych powinna okazać się stosownym upoważnieniem Świadczeniodawcy lub posiadać pieczątkę Świadczeniodawcy

04-09-2007
30-08-2007

UWAGA  ŚWIADCZENIODAWCY
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia  Harmonogram spotkań odbywających się w OOWNFZ ze Świadczeniodawcami   w sprawie zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w 2008r.

30-08-2007 Uwaga Świadczeniodawcy realizujący świadczenia z zakresu ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne
29-08-2007 Uwaga Świadczeniodawcy - informacja dotycząca Poratlu Świadczeniodawcy
28-08-2007

Uwaga Świadczeniodawcy na stronie głównej Centrali NFZ w miejscu WAŻNE INFORMACJE - KOMUNIKAT zostały umieszczone projekty zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach w roku 2008 i latach następnych.
Zapraszamy do zapoznania się z ww. informacjami.

28-08-2007

Wszyscy świadczeniodawcy:
Komunikat dotyczący warunków zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2008 roku.

02-08-2007 Pismo Prezesa NFZ w sprawie interpretacji definicji hospitalizacji
30-07-2007 Informacja dla świadczeniodawców realizujących n/w programy profilaktyczne
27-07-2007 Stanowisko prezesa NFZ oraz Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnego okresu realizacji recept bez naniesionego numeru PESEL pacjenta
24-07-2007 Informacja dla Świadczeniodawców
19-07-2007 Informacja dot. dystrybucji recept białych od 1 stycznia 2008 roku
16-07-2007 Prośba do Aptekarzy.
13-07-2007 Uwaga! Wszyscy świadczeniodawcy, uprawnieni żołnierze i pracownicy wojska.
13-07-2007 Stanowisko Ministerstwa Zdrowia z dnia 03 lipca br., w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
(Dz.U.Nr 149, z późn. zm.) w zakresie podwyżek dla kierowników SPZOZ.
06-07-2007 Stanowisko Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące najczęściej zadawanych pytań i wątpliwości związanych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.07.97.646).
05-07-2007   Pozytywna ocena wniosku - 08R/80356, Centrum Zaopatrzenia Ortopedycznego i Medycznego, Namysłów, Oleśnicka 10 - zaproszeni do podpisania umów
03-07-2007

Uwaga wszyscy Świadczeniodawcy - rozliczenie podwyżek (pismo z dn. 29.06.07)

Informajca uzupełniająca ( z dn. 3.07.07)
Prosimy również o wypełnienie dodatkowj aniekty o wykorzystaniu powyżek dane sa dostępne w portalu: szczegóły w załączniku

Informajca uzupełniająca ( z dn. 29.06.07)
Informujemy, że Świadczeniodawcy dysponujący oprogramowaniem MS Excel niższym niż wersja 2003 i w związku z tym mający zablokowane wszystkie pola do wypełnienia, w celu odblokowania pliku
i uzupełnienia danych muszą w excelu wykoanac następujące operacje ->Wybrać w menu:
Narzędzia -> Ochrona -> Nie chroń arkusza ->
Pokaże się okienko "Nie chroń arkusza" z miejscem na wpisanie hasła, gdzie należy wpisać hasło "tgbnm" (bez cudzysłowu).
Operacja ta umożliwi wpisanie danych w polach oświadczenia zgodnie z instrukcją zamieszczoną w wyżej wymienionym komunikacie.

01-07-2007 Pozytywna ocena wniosków POZ - zaproszenie do podpisywania umów
29-06-2007 Informacja dotycząca Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 17 maja 2007r w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 07.97.646), obowiązującego od dnia 1 lipca 2007r
29-06-2007 Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Sośnierza w sprawie nowej kategorii dostępności leków Rpz.
29-06-2007 Stanowisko Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie mogących sie pojawić wątpliwosci odnośnie interpretacji przepisów w sytuacji wpisania przez lekarza na recepcie na leki refundowane blednego numeru PESEL pacjenta.
29-06-2007 Stanowisko Prezesa NFZ w sprawie zasad ordynacji produktu leczniczego DUROGESIC
29-06-2007 Zarządzenie Nr 39 /2007/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka długoterminowa" wraz z uzasadnieniem
25-06-2007 Wykazu punktów ( Terenowych Biur Rejestru Usług Medycznych) obsługujacych ubezpieczonych na terenie woj. opolskiego w zakresie potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz wydawanie kart zaopatrzenia comiesięcznego
11-06-2007 Komunikat dla lekarzy dotyczący sposobu ordynacji produktu leczniczego CLOPIDOGRELUM tabl. powl.
06-06-2007 Zmiana Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
29-05-2007 Informacja dotycząca współpracy lekarzy realizujących umowy z NFZ w różnych rodzajach świadczeń
23-05-2007 Informacja dla Świadczeniodawców Poradni ginekologicznych
23-05-2007 Informacja dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne na temat zmiany procedury 5.05.00.0000034 i 5.05.00.0000058 zgodnie z Zrządzeniem nr 14/2007 Prezesa NFZ z 29 marca 2007r
15-05-2007   Pozytywna ocena wniosku - 08R/80199, Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL, Wrocław,Widna 4 - zaproszeni do podpisania umów
30-04-2008 Pozytywna ocena wniosków POZ - zaproszenie do podpisywania umów
20-04-2008 Pozytywna ocena wniosków POZ - zaproszenie do podpisywania umów
10-04-2007 Pozytywna ocena wniosku -08R/80357, ORTHOPEDICA Sp. z o. o, Bydgoszcz,Okrzei 10 - zaproszeni do podpisania umów
05-04-2007 Komunikat dla Aptekarzy i Lekarzy
Bezpłatne leki oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
05-04-2007 Od dnia 10.04.2007r. kasa w OOW NFZ będzie czynna:
poniedziałek od godz. 9.00 do 16.00
od wtoreku do piatku od godz. 9.00 do 14.00
30-03-2007 Informujemy, iż w ramach projektu otwartości systemów NFZ, zostało udostępnione środowisko testowe dla wymiany komunikatów XML
30-03-2007 Pozytywna ocena wniosków POZ - zaproszenie do podpisywania umów
30-03-2007 Informacja dotycząca przekazywania przez świadczeniodawców danych sprawozdawczych z zakresu list oczekujących od 1 kwietnia 2007 roku.
16-03-2007 Pismo Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie Jacka Grabowskiego w sprawie błędu w publikacji rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego zapisywania leku TRANSTEC.
15-03-2007 Pozytywna ocena wniosku - 08R/80316, MEDICAR Konrad Kowol, Prószków, Pl.Gen.Zawadzkiego 3 - zaproszeni do podpisania umów
15-03-2007 Stanowisko Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz OOW NFZ w sprawie dokumentacji z wykonanych badań diagnostycznych w formie elektronicznej dokumentacji z wykonanych
15-03-2007 Informacja dotycząca kwalifikacji porad w sytuacji kiedy zlecone są badania współfinansowane, dla Świadczeniodawców w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
01-02-2007
01-02-2007
25-01-2007
19-01-2007

Uwaga: Ankiety dotyczące programów profilaktycznych raka szyjki macicy oraz raka piersi

Ankieta dla kobiet objętych programem profilaktyki raka szyjki macicy
Ankieta dla kobiet objętych programem wczesnego wykrywania raka piersi

11-01-2007
11-01-2007
07-01-2007
03-01-2007

Informacja dla świadczeniodawców dotycząca kolejek oczekujących
Plik do pobrania

02-01-2007

Informacja w sprawie licznych pytań dot. przepisów zawartych w "Materiałach informacyjnych" rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA

29-12-2006
22-12-2006 Pozytywna ocena wniosków POZ - zaproszenie do podpisywania umów
21-12-2006
07-12-2006
15-11-2006
21-09-2006
21-08-2006
11-08-2006
09-08-2006
26-07-2006
04-07-2006

17-05-2006

25-04-2006

Informacja dla Świadczeniodawców, mających umowy szpitalne (rejestrowane w module PŚ w systemie szpitalnym).Sprawdzanie PESELA pacjentów z bazą CWU!!!

załącznik nr 1
załącznik nr 2

     
Strona: 1 2    
licznik
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003