Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Narodowy Fundusz Zdrowia Opolski Oddział Wojewódzki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (www.nfz-opole.pl).

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, w których nie ma napisów dla osób Głuchych.
 • Część grafik zawartych na stronie nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących.

Oświadczenie sporządzono 2019-09-21 na podstawie samooceny.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 22.03.2024 r.

Standardy dostępności:

 • Strona  wykorzystuje „nawigację okruszkową” (breadcrumbs) , dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
 • Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne obramowanie (fokus).
 • Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą ikony (czarna literka A na żółtym tle) umieszczonej na górze ekranu.
 • Dbamy o odpowiedni rozmiar tekstu na stronie internetowej. Osoby słabiej widzące. mogą łatwo przełączyć wielkość liter za pomocą ikon (A, A+, A++) umieszczonej na górze ekranu.
 • Wdrażamy zasady prostego języka.
 • Infografiki i inne obrazy częściowo uzupełniamy tekstem alternatywnym.
 • Obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.

Informacje dodatkowe:

Obecnie trwają prace nad przeniesieniem treści ze stron Oddziałów Wojewódzkich na stronę Centrali NFZ – będą funkcjonowały jako jeden wspólny serwis, spełniający standardy dostępności, zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Kontakt i informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Tomczak,e-mail: wnioski.dostepnosc@nfz-opole.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 54 95 332.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna siedziby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

ul. Ozimska 72A

45-310 Opole

Do budynku prowadzą trzy wejścia: A, B oraz wejście nieoznakowane, od ul. Ozimskiej (wejścia od parkingu).

Wejścia B oraz wejście nieoznakowane przeznaczone są wyłącznie dla pracowników.

Wejście A przeznaczone jest dla pracowników i Klientów.

Udostępniamy przestrzeń swojej siedziby dla osób z niepełnosprawnością. W szczególności zrealizowane są działania:

1.  Platforma z zabudowanym szybem dla osób ze szczególnymi potrzebami prowadząca z poziomu ulicy Ozimskiej w sąsiedztwie przejść dla pieszych na poziom wejścia do budynku z pominięciem pieszojezdni – dla pozostałych osób dodatkowe schody – rozwiązania ułatwiają i skracają drogę dotarcia do budynku

2.  Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków.

3.  Recepcja znajduje się na wprost wejścia A. Po prawej stronie od wejścia A znajduje się Sala Obsługi Klientów.

4.  W budynku są windy.

5.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, w Sali Obsługi Klientów.

6.  Przy wejściu A wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyposażone w przycisk przywołania asystenta oraz miejsce parkingowe dla rodzin.

7.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8.  W siedzibie Opolskiego Oddziału NFZ można skorzystać z tłumacza języka migowego online. Można także skorzystać po wcześniejszym umówieniu z tłumacza SKOGN – potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza SKOGN należy zgłosić Koordynatorowi Sali Obsługi Klienta lub poprzez wypełnienie wniosku https://www.nfz-opole.pl/dla-pacjenta/osoby-ze-szczegolnymi-potrzebami/

Dojście do budynku wyposażone jest w głośniki systemu Totupoint naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Znaczniki umieszczone są na górnym i dolnym poziomie platformy prowadzącej z estakady oraz nad wejściem A przeznaczonym dla klientów.

Budynek przystosowany jest w całości do poruszania się osób niepełnosprawnych.

W siedzibie Opolskiego Oddziału NFZ są zainstalowane pętle indukcyjne.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Dostępność architektoniczna Punktu Obsługi Klientów w Nysie

Punkt Obsługi Klientów w Nysie

ul. Piastowska 33A

48-300 Nysa

Punkt Obsługi Klientów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Nysie mieści się w głównym budynku A Starostwa Powiatowego w Nysie przy ul. Piastowskiej 33. Aby skorzystać z usług Punktu należy udać się głównym wejściem po schodach na parter i skręcić w lewo do pokoju 101.

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 • Główne wejście od strony ul. Piastowskiej przeznaczone dla klientów
 • Wejście od strony ul. Parkowej przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Wejście z tyłu budynku przeznaczone wyłącznie dla pracowników budynku

Udostępniona jest przestrzeń dla osób z niepełnosprawnością. W szczególności zrealizowane są działania:

 1. Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z przystosowanego dla nich bocznego wejścia do urzędu od strony ul. Parkowej, gdzie znajduje się także specjalnie wyznaczone miejsce parkingowe.
 2. Przy tym wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz domofon, którym klienci mogą się posłużyć, aby przywołać pracownika.
 3. Osoba z niepełnosprawnością może udać się windą na parter do pokoju nr 101 gdzie zlokalizowany jest Punkt Obsługi Klientów.
 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku obok Punktu.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W punkcie obsługi można skorzystać z tłumacza języka migowego online.

W budynku Starostwa Powiatowego w Nysie, gdzie zlokalizowany jest Punkt Obsługi Klientów Opolskiego OW NFZ jest wyposażony w pętlę indukcyjną. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych. Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.