Dla Pacjenta

Pomoc medyczna w czasie ferii/wakacji

Harmonogram dyżurów STOMATOLOGICZNYCH GABINETÓW SZKOLNYCH w województwie opolskim, MIASTO OPOLE – wakacje 2023

W trakcie pobytu poza miejscem zamieszkania na urlopie w kraju gdy nagle zachorujemy lub nasz stan zdrowia się pogorszy, gdzie osoba ubezpieczona powinna się zgłosić w celu uzyskania pomocy?

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 możemy
udać się do dowolnej przychodni, posiadającej kontrakt z NFZ, gdzie skorzystamy
z bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Po godzinach pracy przychodni czyli od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia oraz przez całą dobę w soboty, niedziele i święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, możemy skorzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W sytuacji nagłej, wymagającej natychmiastowej interwencji medycznej, należy zgłosić się do szpitalnej izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeśli stan zdrowia jest cięższy,
w szczególności, jeżeli doszło do utraty przytom­ności, zaburzeń świadomości, otwartych złamań, niezwłocznie wzywajmy zespół ratownictwa medycznego.

 

Kiedy powinniśmy wezwać zespół ratownictwa medycznego?

Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, lub w stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Do takich przypadków należą np.: utrata przytomności, drgawki, nasilona duszność, masywny krwotok, porażenie prądem, nagły, ostry ból, zaburzenia rytmu serca, rozległa rana będąca efektem urazu.

 

Jak wzywamy karetkę i jakie dane podajemy dyspozytorowi?

Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego należy wybrać numer telefonu:

 

999 lub 112 – europejski numer alarmowy

Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora:

  • powód wezwania karetki,
  • dokładny adres zdarzenia, punkty orientacyjne,
  • kto potrzebuje pomocy (ilość poszkodowanych),
  • stan poszkodowanego (czy osoba jest przytomna?, czy oddycha?, czy ma wyczuwalny puls?),
  • kto wzywa zespół,
  • numer telefonu.

Rozmowę należy zakończyć dopiero po potwierdzeniu przez dyspozytora przyjęcia wezwania.

 

Często spotykamy się z sytuacjami, kiedy Pacjenci nie wiedząc gdzie się zgłosić w razie zachorowania kierują się do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, czy taka praktyka jest właściwa?

Należy pamiętać, że SOR –y udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez karetkę lub zgłaszają się same. Do SOR można zgłosić się np. w przypadku urazu, złamania czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia. SOR nie zastępuje jednak lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

W razie potrzeby SOR przekazuje pacjenta do leczenia szpitalnego.

 

Zdarza się, że podczas wakacji zaboli nas ząb. Jak postępujemy?

Jeżeli boli nas ząb, to ma­my prawo zgłoszenia się do każdego gabinetu stomatologicznego, mającego pod­pisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W dni powszednie od godz. 19.00 do 7.00 rano, w sobotę, niedzielę i święta całodobowo; w większych miastach, jak również w niektórych, miejscowościach wypoczyn­kowych zapewniony jest dyżur bólowy w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej – pełnią go ambulatoria stomatologicz­ne udzielające świadczeń w na­głych przypadkach.

 

Skąd będziemy wiedzieli, pod jakim adresem przyjmuje lekarz rodzinny, specjalista, jaki jest numer telefonu do noc­nej i świątecznej opieki zdro­wotnej poza terenem naszego zamieszkania?

Jadąc na wypoczynek zorganizowany, nie musimy się martwić. Organizator posiada takie informa­cje. Jadąc indywidualnie, po­starajmy się zebrać niezbędne informacje przed wyjazdem, ko­rzystając, np. z internetu. Na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich NFZ w części poświęconej „DLA  PACJENTA” znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące miejsc, gdzie w razie potrzeby otrzymamy pomoc medyczną na terenie całego kraju.

Pamiętajmy, jeśli wysyłamy dziecko na wakacje z babcią, dziadkiem lub krewnymi, powinniśmy ich upoważnić (najlepiej w formie pisemnej, bez potwierdzenia notarialnego) do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych dziecku.

 

Za pomocą wyszukiwarki można łatwo sprawdzić, gdzie przyjmuje lekarz POZ na terenie kraju.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – Województwo Opolskie

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – pozostałe województwa

Szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć – Województwo Opolskie

Szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć – pozostałe województwa

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ, przyda się, jeśli podczas urlopu zimowego na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria) zachorujemy lub będziemy musieli skorzystać z pomocy lekarskiej. Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie i w przypadku pozytywnego potwierdzenia uprawnień, właściwie od ręki. EKUZ wystawiana jest dla każdego członka rodziny osobno tj. rodzica oraz każdego dziecka. Podpisany wniosek na wydanie karty można przesłać do oddziału wojewódzkiego NFZ pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP bądź faksem.

 

Sprawdź, jak otrzymać EKUZ

Warto wiedzieć, że w niektórych krajach unijnych np. na Słowacji nie są finansowane świadczenie z zakresu ratownictwa (zwłaszcza ratownictwa górskiego). Przed wyjazdem warto zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują w danym kraju, w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i rozważyć możliwość wykupienia dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia.

Pamiętajmy, że podczas pobytu na terenie krajów UE/EFTA należy korzystać z placówek, które działają w ramach powszechnych systemów ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne będziemy musieli zapłacić we własnym zakresie.

 

Zasady korzystania z EKUZ w państwach członkowskich

Uwaga! Jeśli  chcemy złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ i odebrać kartę w imieniu innej osoby, można to zrobić na  podstawie stosownego upoważnienia.