Komunikat dotyczący weryfikacji uprawnień rezydentów UE poprzez eWUŚ.

08.04.2015

W związku z licznymi zapytaniami oraz występującymi pomyłkami w rozliczeniach pacjentów z UE, Opolski OW NFZ przypomina o możliwości weryfikacji ważności uprawnień z Poświadczeń poprzez system eWUŚ.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została włączona możliwość weryfikacji w systemie eWUŚ prawa do świadczeń osób:

  • które posiadają ważną decyzję wydaną przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy oraz
  • uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zamieszkujących na terytorium Polski, którym Fundusz wydał poświadczenie, czyli tzw. rezydentów UE.

W przypadku sytuacji niepotwierdzenia w systemie eWUŚ prawa do świadczeń, pacjent może jak dotychczas posłużyć się dotychczas przedstawianym dokumentem.

Ważne! Pacjenci ubezpieczeni w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA nie są uprawnieni do składania oświadczeń o posiadaniu prawa do świadczeń.

Pacjenci ubezpieczeni w innych państwach członkowskich UE/EFTA, którzy nie mają statusu rezydenta UE, zobowiązani są do przedstawienia odpowiedniego dokumentu unijnego potwierdzającego ubezpieczenie. Rodzaj dokumentu, jakim pacjent powinien się posługiwać, uzależniony jest od celu, w jakim dana osoba przebywa na terytorium Polski oraz od charakteru tego pobytu.