Komunikat dla nowych świadczeniodawców poz

11.12.2017

zał. nr 1a

KOD POSTĘPOWANIA:   08-16-000011/POZ/0113/06

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
o zawarcie umów O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

W RODZAJU podstawowa opieka zdrowotna

na OKRES: POCZĄWSZY OD 01.01.2018. r. NA CZAS NIEOZNACZONY

 

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017.1938 j.t.)

OPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W OPOLU

Adres: ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

(PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

…………………………………………………………………………………………………………………….                                                  (kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne z obowiązującym WSZ)

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:

1. 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie,

2. 85141100-0 – Usługi świadczone przez położną,

3. 85141200-1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki,

4. 85120000-6 – Usługi medyczne i podobne.

 (kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z obowiązującym WSZ):

w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:

1.    ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, w tym:

       – ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ – PORADY ZWIĄZANE Z WYDANIEM KARTY DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO;

2.    TRANSPORT SANITARNY W POZ;

3.    ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ;

4.    ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ, w tym:

       – ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ;

       – ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY;

5.    ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ.

Na obszarze województwa: OPOLSKIEGO

Obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określają:

1. Zarządzeniu Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.)
,

2. Zarządzenie nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (ze zm.).

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów
oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.), zarządzeniu nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016. poz. 86 j.t.
ze zm. z 2017 r. poz. 1300).

1.      W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów posiadających uprawnienie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, którzy w dniu złożenia wniosku nie są związani z opolskim OW NFZ umową o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna lub, gdy dane zgłoszone
do realizacji aktualnej umowy będą podlegały zmianom w nowym okresie umowy:

formularz wniosku powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej, w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

  1. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów realizujących w dniu złożenia wniosku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
    i w związku z tym opolski OW NFZ posiada w swoim systemie informatycznym, zgodne ze stanem faktycznym, informacje, o których mowa w § 34 ust. 2 zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze zm. oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt. 2-3 i 5
    w/w zarządzenia:

formularz wniosku może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, według wzoru określonego załącznikiem nr 16 do w/w zarządzenia.

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są w siedzibie opolskiego OW NFZ, adres:
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole, od dnia 06.12.2017 r. w godzinach 08.00 – 16.00
lub na stronie internetowej www.nfz-opole.pl. od dnia 06.12.2017 r.

Wnioskujący o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2018 r. roku proszeni są o złożenie wniosków
do dnia 21.12.2017 roku. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich terminowe rozpatrzenie przez OW NFZ. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioskujący może złożyć w opolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego przedmiotu umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. W przypadku, gdy Wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania Oddziału, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.