Komunikat dla nowych świadczeniodawców POZ

28.11.2018

KOD POSTĘPOWANIA:   08-18-000073/POZ/0113/6

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
o zawarcie umów O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

W RODZAJU Podstawowa Opieka Zdrowotna

na OKRES: POCZĄWSZY OD 01.01.2019 r. NA CZAS NIEOZNACZONY

 

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 t. j. ze zm.)

OPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi
w zakresie opieki zdrowotnej)

…………………………………………………………………………………………………………………                                                  (kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne z obowiązującym WSZ)

w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA, w następujących przedmiotach umów:

 1. 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie,
 2. 85141100-0 – Usługi świadczone przez położną,
 3. 85141200-1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki,
 4. 85120000-6 – Usługi medyczne i podobne.

(kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodny z obowiązującym WSZ): w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w następujących przedmiotach umów:

 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ w tym:

– świadczenia lekarza POZ – PORADY ZWIĄZANE Z WYDANIEM KARTY DIAGNOSTYKI
I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO;

       2.   TRANSPORT SANITARNY W POZ;

       3.   ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ;

       4.   ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ w tym:

           – ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU
                PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ;

           – ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI
                 MACICY;

 1. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ.

na obszarze województwa: OPOLSKIEGO

 

 

Obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określają:     

 1. Zarządzenie Nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie
  w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze zm.
 2. Zarządzeniu Nr 122/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie
  w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
  .
 3. Zarządzeniu Nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczeń koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
  „Za Życiem” (ze zm.)

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 30 listopada 2017 r. poz. 2217), zarządzeniu Nr 122/2018/DSOZ Prezesa NFZ
z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze zm.,
zarządzeniu Nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczeń koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku
z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (ze zm.)
oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 86 t.j. ze zm. z 2017 r. poz. 1300).

1.      W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów posiadających uprawnienie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, którzy w dniu złożenia wniosku nie są związani z Opolskim OW NFZ umową o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna lub, gdy dane zgłoszone
do realizacji aktualnej umowy będą podlegały zmianom w nowym okresie umowy:

formularz wniosku powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

 1. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów realizujących w dniu złożenia wniosku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
  i w związku z tym Opolski OW NFZ posiada w swoim systemie informatycznym, zgodne ze stanem faktycznym, informacje, o których mowa w § 34 zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze zm. oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, o których mowa w  § 36 ust. 1 pkt. 2-3
  i 5 w/w zarządzenia:

 formularz wniosku może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, według wzoru określonego załącznikiem nr 16 do w/w zarządzenia.

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są w siedzibie Opolskiego OW NFZ,
adres: ul. Głogowska 37, 45-315 Opole, od dnia 28.11.2018 r. w godzinach 08.00 – 16.00
lub na stronie internetowej www.nfz-opole.pl. od dnia 28.11.2018 r.

Wnioskujący o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2019 r. proszeni są o złożenie wniosków
do  14.12.2018 r. do godz. 16.00. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich terminowe rozpatrzenie przez OOW NFZ. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji
z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Ponadto informujemy, że w 2019 r. wnioski o zawarcie umów w rodzaju POZ należy składać zgodnie
z terminem określonym w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 122/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów (…) tj. do 10 każdego miesiąca. Wnioski będą rozpatrywane w czasie umożliwiającym zawarcie umów od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioskujący może złożyć w Opolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego przedmiotu umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. W przypadku, gdy Wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania Oddziału, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej