Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na rok 2022 w rodzaju: Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne

08.12.2021

W dniu 7 grudnia 2021 r.  zostały opublikowane zaproszenia w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:  Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne na rok 2022 w następujących zakresach:

 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne (kod postepowania: 08-22-000006/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6),
 • Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu (kod postepowania: 08-22-000007/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6),
 • Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej (kod postepowania: 08-22-000008/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6),
 • Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu (kod postepowania: 08-22-000009/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6)
 • Dodawanie nowych miejsc- Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne (kod postepowania: (08-22-000010/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6)
 • Dodawanie nowych miejsc- Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu(kod postepowania: 08-22-000011/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6)
 • Dodawanie nowych miejsc- Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej (kod postepowania: 08-22-000012/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6),
 • Dodawanie nowych miejsc- Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu (kod postepowania: 08-22-000013/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6).

na obszarze województwa opolskiego.

Zaproszenia oraz szczegółowe informacje o postępowaniach,  podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2022 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w postępowaniu winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia  (Link do portalu)

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 26/2022/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (z późn. zm.).

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami ww. zarządzenia.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz. Forma papierowa stanowi wydruk z aplikacji ofertowej.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od  1 stycznia 2022 roku  proszeni są o złożenie wniosków do dnia 16 grudnia 2021 roku w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, ul. Ozimska 72 A, 45-310 Opole w godzinach 08:00 do 16:00.

Wnioskodawca może złożyć w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

Do zawarcia umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne wymagane są następujące oryginały dokumentów albo ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia;
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia;
 3. Statut lub umowa spółki – w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność w formie spółki innej niż spółka cywilna, zaś w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności;
 4. Polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 5. Umowy z podwykonawcami zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie;
 6. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku, gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Ponadto, proszę dołączyć kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wymienionych w wykazie personelu, odbyte kursy, staż pracy określonym w formularzy wniosku Świadczeniodawców, którzy posiadali zawarte umowy w tym rodzaju świadczeń z OOW NFZ, i u których nastąpią zmiany w zatrudnionym personelu oraz dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z lokalu jako miejsca udzielania świadczeń.

Jednocześnie informuję, że przygotowując formularz wniosku, wnioskodawca obowiązany jest do:

 1. Uzyskania dostępu do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w przepisach zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu NFZ, oraz zarejestrowanie profilu świadczeniodawcy z użyciem tego Portalu,
 2. Pobrania aplikacji ofertowej oraz zapytania ofertowego ze stron internetowych oddziału Funduszu;
 3. Wczytania zapytania ofertowego do udostępnionej przez oddział Funduszu aplikacji;
 4. Przygotowania formularza wniosku wyłącznie na podstawie udostępnionej przez oddział Funduszu aplikacji ofertowej,
 5. Zapisania wersji elektronicznej formularza wniosku na płycie CD lub DVD w sposób zapewniający trwałość zapisu informacji oraz opisanie następującymi informacjami:

a) nazwą i adresem wnioskodawcy,

b) przedmiotem postępowania;

 1. Wydrukowania wersji papierowej formularza wniosku i opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania;

Ponadto informujemy, że:

 1. Formularz wniosku wraz z płytą składa się w zaklejonej kopercie. Kopertę oraz pozostałe dokumenty umieszcza się w kolejnej kopercie lub innym opakowaniu opisanym: „Oznaczenie wniosku”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.
 2. Wnioskodawca w formularzu wniosku obowiązany jest do zgłoszenia:

– wyłącznie produktów będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia MZ w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami przyznawania określonymi w tym załączniku, a nazwa handlowa wyrobu medycznego pozostaje w zgodności z nazwą handlową wyrobu zawartą w zgłoszeniu lub powiadomieniu, o których mowa w art. 59 i 60 ustawy o wyrobach medycznych,

– wprowadzenia w rubryce model informacji identyfikującej wyrób medyczny w sposób jednoznaczny,

– zgłoszenia co najmniej jednego wyrobu medycznego w cenie nie wyższej niż limit finansowania ze środków publicznych określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkowąz wyłączeniem wyrobów medycznych na zamówienie.

– zgłoszenia wyrobu medycznego w cenie jednostkowej ( nie cena pakietu lub paczki).

– jeżeli wnioskodawca składa wnioski dotyczące więcej niż jednego zakresu świadczeń, może dołączyć wymagane dokumenty wyłącznie do jednego, dołączając jednocześnie informację do pozostałych wniosków, gdzie znajduje się pełna dokumentacja wpisując numer postępowania.

 1. Wniosek należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny. Jeżeli zawiera on dokumenty składane w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 2. Wnioskodawca przed podpisaniem umowy przesyła do Oddziału Funduszu, w formie elektronicznej poprzez Portal oraz w formie papierowej, podpisany przez osoby upoważnione, wniosek w sprawie rachunku bankowego.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 77 40 20 155, 77 40 20 183, 77 54 95 388