Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na rok 2023 w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna

12.12.2022

W dniu 12 grudnia 2022 r.  zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:  podstawowa opieka zdrowotna na rok 2023 w następujących zakresach:

1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ

  • w tym: KOORDYNACJA OPIEKI

2. ŚWIADCZENIA BUDŻETU POWIERZONEGO OPIEKI KOORDYNOWANEJ

3. TRANSPORT SANITARNY W POZ

4. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ

5. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ

  • w tym: ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ
  • w tym: ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

6. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

Kod postepowania: 08-23-000027/POZ/0113/6

Obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe zostały określone w:

  • Zarządzeniu Nr 79/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze zm.,
  • Zarządzeniu Nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” ze zm.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 79/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
(tj. Dz.U.2021 poz. 540 ze zm.).

 

Wniosek o zawarcie umowy, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 79/2022/DSOZ z 29 czerwca 2022 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze zm.

  1. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, którzy w dniu złożenia wniosku nie są związani z opolskim OW NFZ umową o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna lub, gdy dane zgłoszone do realizacji aktualnej umowy będą podlegały zmianom w nowym okresie umowy – formularz wniosku powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej, w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.
  2. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów realizujących w dniu złożenia wniosku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i w związku z tym opolski OW NFZ posiada w swoim systemie informatycznym, zgodne ze stanem faktycznym informacje, o których mowa w § 45 zarządzenia 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, o których mowa w § 47 w/w zarządzenia – formularz wniosku może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, według wzoru określonego załącznikiem nr 16 do w/w zarządzenia.

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są w siedzibie opolskiego OW NFZ, adres: ul. Ozimska 72 A, 45-310 Opole, od dnia 12.12.2022 r. w godzinach 08.00 – 16.00
lub na stronie internetowej www.nfz-opole.pl. od dnia 12.12.2022 r.

Wnioskujący o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2023 r. roku proszeni są o złożenie wniosków do dnia 21.12.2022  roku. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich terminowe rozpatrzenie przez OW NFZ. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Ponadto wnioski złożone w terminie ustalonym zarządzeniem 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów (…) rozpatrywane będą w terminie 20 dni od dnia ich złożenia.

Umowa obowiązuje od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego następującego po dniu jej zawarcia.

Wnioskujący może złożyć w opolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego przedmiotu umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. W przypadku, gdy Wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania Oddziału, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

Zaproszenie oraz szczegółowe informacje o postępowaniach, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Podstawowa Opieka Zdrowotna).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w postępowaniu winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 77 40 20 165, 40 20 186