Informacje dla świadczeniodawców

04.07.2013
Komunikat w sprawie zmian w ewidencji osób zatrudnionych
w aptece/punkcie aptecznym

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach przypomina, iż zgodnie z § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364-j.t.) podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny jest obowiązany do poinformowania Oddziału o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.
Jednocześnie informujemy, iż każdorazowa zmiana na stanowisku kierownika apteki/punktu aptecznego zatrudnionego na stałe wymaga aneksowania umowy upoważniającej do wydawania refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego raz wyrobu medycznego na receptę. W celu wprowadzenia ww. zmian podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny winien niezwłocznie dostarczyć do Św OW NFZ następujące dokumenty:
  • wniosek o aneks (plik do pobrania);
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię prawa wykonywania zawodu;
  • kserokopię dowodu osobistego nowego kierownika.
Przedmiotowe zmiany należy zgłosić również za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (SZOI).

Dział Programów Lekowych, Refundacji i Rozliczeń