Komunikat w sprawie aneksowania umów w rodzaju Leczenie szpitalne – chemioterapia na okres od 1 maja do 31 grudnia 2014 roku

22.05.2014

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1290), Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że proponuje przedłużenie, wygasającej z dniem 30.04.2014 r., umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne- chemioterapia do dnia 31 grudnia 2014 r.

Za wyrażenie zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – chemioterapia uznaje się złożenie podpisu pod aneksem o woli przedłużenia okresu obowiązywania umowy z jednoczesnym podpisaniem oświadczenia o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów przez osobę uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.

MOW NFZ zwraca się z prośbą o podpisanie załączonych dokumentów przez osobę uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy, zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 122 poz. 654). W przypadku, gdy podmiot jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli obejmujące ten zakres czynności.


Podpisane dokumenty należy odesłać w terminie do dnia 18 kwietnia 2014 r., na adres: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
Dział Programów Lekowych i Chemioterapii
ul. Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa
fax: (022) 582 81 07

Warszawa, 15 kwietnia 2014 roku