Ogłoszenie o naborze pracowników nr 18/2016 – w toku (przedłużony termin składania ofert do 22.08.2016r.)

25.07.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 18/2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko Inspektora Kontroli/Starszy Inspektor Kontroli/Specjalista/Głównego Specjalisty w Wydziale Kontroli (lekarz medycyny),
w Sekcji ds. Realizacji Kontroli
– 2 osoby

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                                                                        

Główne obowiązki na stanowisku:

 • udział w opracowywaniu programu i/lub tematyki kontroli,
 • udział w opracowywaniu analiz przed kontrolnych ,
 • udział w realizacji procesu kontroli świadczeniodawców,
 • udział w sporządzaniu protokołów z przeprowadzonych kontroli,
 • sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych,
 • udział w przygotowywaniu i przekazywaniu do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału związane z wykonywaniem czynności kontrolnych.

Wykształcenie:

Wyższe – lekarz

Wymagania konieczne:

 • na stanowisko Inspektora Kontroli, Specjalisty wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • na stanowisko Starszego Inspektora Kontroli wymagany jest minimum 4-letni staż pracy,
 • na stanowisko Głównego Specjalisty wymagany jest minimum 5-letni staż pracy,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015 poz.581 ze zm.),
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • umiejętność obsługi komputera ( programów: WORD, EXEL),
 • umiejętność czytania i stosowania przepisów prawnych,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych.

Wymagania pożądane:

 • dokładność i rzetelność,
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 •  podpisany list motywacyjny
 • podpisane CV
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. .j. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.).
 • podpisane oświadczenie dot. art. 112.

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do  8 sierpnia 2016 roku na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/18/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane / liczy się data wpływudo OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 22 lipca 2016  r.
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń