Ogłoszenie o naborze pracowników nr 20/2016 – w toku

08.08.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 20/2016

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

 

 

Praca w wymiarze: 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 

 • planowanie i organizacja pracy pionu medycznego,
 • nadzór kierowniczy i merytoryczny nad pracownikami pionu medycznego
 • kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych celem prawidłowej realizacji zadań określonych w obowiązujących przepisach prawnych, regulaminach i zarządzeniach,
 • monitorowanie realizacji  umów ze świadczeniodawcami,
 • opracowanie procedur wykonawczych do pionu medycznego,
 • współpraca z pionem ekonomiczno-finansowym w zakresie projektowania i realizacji planu finansowego Oddziału i rozliczeń umów,
 • analiza i planowanie zabezpieczenia świadczeń medycznych,
 • planowanie i realizacja planu finansowego Oddziału w zakresie świadczeń zdrowotnych,
 • reprezentowanie Oddziału na podstawie udzielonych przez Dyrektora Oddziału pełnomocnictw,
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań i informacji dotyczących pracy podległych komórek organizacyjnych, w zakresie i terminach określonych przez Dyrektora Oddziału lub Centralę NFZ,
 • inne zadania zlecone przez Dyrektora Oddziału.

 

 

Wykształcenie:

Wykształcenie medyczne: lekarz ze specjalizacją.

 

Wymagania konieczne:

 

 • min. 10 letni staż pracy,
 • minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w czynnym wykonywaniu zawodu lekarza,
  w tym co najmniej 8-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie pracy
  w polskim Systemie Ochrony Zdrowia
 • min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w ochronie zdrowia,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015 poz.581 ze zm.),
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • umiejętność obsługi komputera ( programów: WORD, EXEL),
 • umiejętność czytania i stosowania przepisów prawnych,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych.

 

Wymagania pożądane:

 

 • ukończone kursy o tematyce zarzadzania,
 • umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji,
 • dokładność i rzetelność,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność strategicznego myślenia,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • ponadprzeciętna kreatywność,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista.

 

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

Wymagane dokumenty:

 

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. .j. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.),
 • podpisane oświadczenie dot. art. 112,
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 w zw. z art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

 

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do  22  sierpnia 2016 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/20/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane / liczy się data wpływu
do OOWNFZ/.

2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone
po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów

3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.  Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 8 sierpnia  2016  roku
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń