Informacje dla świadczeniodawców

27.02.2013
Komunikat dla aptek/punktów aptecznych dotyczący
korekt do zamkniętego okresu rozliczeniowego

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 09.02.2012 roku Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z art. 45 ust. 12 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 ze zm.) korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego apteka może składać w terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie później jednak niż do 15 marca roku następnego.

Powyższy zapis nie dotyczy korekt wykonywanych na wezwanie Funduszu.

W przypadku potrzeby przesłania korekt za wybrany okres rozliczeniowy po jego zamknięciu, należy wystosować odpowiednio umotywowany wniosek do Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

    Wzór wniosku przygotowany przez ŚOW NFZ do pobrania

Wniosek dotyczący korygowania danych winien zawierać:

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. zakresu korygowanych danych, czego dotyczy korekta (całe sprawozdanie, numer recepty), jakie nastąpią zmiany i z jakiego powodu apteka chce ich dokonać.

W przypadku wezwania apteki do złożenia korekty w wyniku analiz prowadzonych przez Fundusz – jako uzasadnienie należy podać: znak pisma i jego datę.

W przypadku korygowania danych w wyniku postępowań kontrolnych – jako uzasadnienie należy podać numer postępowania kontrolnego.

Po poprawieniu danych wymagane jest dostarczenie do ŚwOWNFZ korekty zestawienia zbiorczego w wersji papierowej.

Dział Programów Lekowych, Refundacji i Rozliczeń