Ogłoszenie o naborze pracowników nr 21/2016 Specjalista w Wydziale Informatyki

29.08.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 21/2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista do Działu Aplikacji i Baz Danych w Wydziale Informatyki

 

 

Praca w wymiarze: 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 • obsługa systemu informatycznego oddziału,
 • udzielanie pomocy użytkownikom systemu przy rozwiązywaniu problemów związanych z przetwarzaniem i analizą danych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi oddziału oraz firmami zewnętrznymi przy wdrażaniu systemów informatycznych,
 • składanie zgłoszeń serwisowych oraz zgłoszeń dotyczących rozwoju systemu informatycznego do producentów oprogramowania i Centrali NFZ zgodnie z przyjętą procedurą,
 • wdrażanie i bieżąca aktualizacja oprogramowania i aplikacji eksploatowanych w oddziale,
 • prowadzenie prac analitycznych, projektowo-programistycznych z zakresu systemów informatycznych,
 • nadzór nad stosowanymi rozwiązaniami technicznymi w celu zapewnienia zachowania bezpieczeństwa i ochrony danych w systemach informatycznych oddziału,
 • wykonywanie prac edytorskich, kalkulacyjnych i prezentacji multimedialnych,
 • prowadzenie szkoleń pracowników  oraz świadczeniodawców z użytkowania aplikacji wykorzystywanych w oddziale,
 • instalacja, testowanie nowych rozwiązań informatycznych.

 

Wykształcenie:

 • Wyższe – informatyczne lub techniczne.

 

Wymagania konieczne:

 • wymagany staż pracy 3 lata,
 • praktyczna umiejętność programowania (PHP, HTML, XML) na potrzeby raportów i drobnych aplikacji,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi metodą  np. PRINCE2, PMP
 • doświadczenie we wdrożeniach systemów informatycznych,
 • ogólna znajomość z sieci TCP/IP oraz podstawowych protokołów LAN/WAN,
 • znajomość zagadnień budowy sprzętu, wyposażenia komputerowego i sieciowego,
 • umiejętność programowania w języku SQL,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną;
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • bardzo dobra znajomość pakietu (MS Office) ze szczególnym uwzględnieniem programu MS ACCESS,
 • administrowaniem systemem ePUAP
 • umiejętność poprawnego definiowania zagadnień,
 • sumienność.
 • dyspozycyjność.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w instytucjach realizujących  tworzenie  systemów informatycznych lub prowadzących  projekty informatyczne  na rzecz instytucji  związanych  z  ochroną  zdrowia,
 • doświadczenie w  analizie i projektowaniu aplikacji,
 • znajomość relacyjnych baz danych Oracle,
 • znajomość standardów informatyki medycznej lub finansowej.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

Wymagane dokumenty:

 

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. .j. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.),
 • podpisane oświadczenie dot. art. 112,
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art.

 

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do  13 września 2016 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/21/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane / liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 29 sierpnia  2016  roku
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń