KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAWIERANIA UMÓW W RODZAJU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA LATA 2022r.-2026r.

10.03.2022

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Uprzejmie informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy są dostępne definicje postępowań wraz z zaproszeniem do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

  1. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie : 08-22-000006/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6
  2. Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie: 08-22-000007/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6
  3. Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzeniew wyroby medyczne produkowane seryjnie:08-22000009/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6
  4. Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie: 08-22-000008/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6 na obszarze województwa opolskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 26/2022/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami ww. zarządzenia.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz. Forma papierowa stanowi wydruk z aplikacji ofertowej.

Aktualne materiały dostępne są na stronie: www.nfz-opole.pl.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od 1 lipca 2022 roku proszeni są o złożenie wniosków w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, ul. Ozimska 72 A, 45-310 Opole w godzinach 08:00 do 16:00.

Wnioskodawca może złożyć w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

Do zawarcia umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne wymagane są następujące oryginały dokumentów albo ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę:

  1. Oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia;
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia;
  3. W przypadku wnioskodawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – kopię umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki albo uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności;
  4. Polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy o świadczeniach;
  5. Umowa z podwykonawcami zawierająca zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach;
  6. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku, gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Ponadto, proszę dołączyć:

  1. Kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wymienionych w wykazie personelu, odbyte kursy, staż pracy określonym w formularzu wniosku – dotyczy nowych Świadczeniodawców oraz którzy posiadali zawarte umowy w tym rodzaju świadczeń z OOW NFZ, i u których nastąpią zmiany w zatrudnionym personelu.
  2. Dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z lokalu jako miejsca udzielania świadczeń.

Informujemy, że przygotowując formularz wniosku, wnioskodawca obowiązany jest do:

  1. Uzyskania dostępu do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w przepisach zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Portalem” oraz zarejestrowanie profilu świadczeniodawcy z użyciem tego Portalu,
  2. Pobrania aplikacji ofertowej oraz zapytania ofertowego ze stron internetowych oddziału Funduszu;
  3. Wczytania zapytania ofertowego do udostępnionej przez oddział Funduszu aplikacji;
  4. Przygotowania formularza wniosku wyłącznie na podstawie udostępnionej przez oddział Funduszu aplikacji ofertowej,
  5. Zapisania wersji elektronicznej formularza wniosku na nośniku elektronicznym w sposób zapewniający trwałość zapisu informacji oraz opisanie następującymi informacjami:

a) nazwą i adresem wnioskodawcy,

b) przedmiotem postępowania;

  1. Wydrukowania wersji papierowej formularza wniosku i opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania;

Ponadto informujemy, że:

  1. Formularz wniosku składa się w zamkniętej kopercie opisanej w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 5. Kopertę oraz dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1, umieszcza się w kolejnej kopercie lub innym opakowaniu opisanym: „Oznaczenie wniosku”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.
  2. Wnioskodawca w formularzu wniosku obowiązany jest do zgłoszenia:
  • wyłącznie produktów będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami przyznawania określonymi w tym załączniku, a nazwa handlowa wyrobu medycznego pozostaje w zgodności z nazwą handlową wyrobu zawartą w zgłoszeniu lub powiadomieniu, o których mowa w art. 59 i 60 ustawy o wyrobach medycznych;
  • wprowadzenia w rubryce model informacji identyfikującej wyrób medyczny w sposób jednoznaczny,
  • co najmniej jednego wyrobu medycznego w cenie nie wyższej niż limit finansowania ze środków publicznych określony w załączniku do rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w załączniku do rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych, zgłoszonego w formularzu wniosku, z wyłączeniem wyrobów wykonywanych na zamówienie,
  • zgłoszenia wyrobu medycznego w cenie jednostkowej ( nie cena pakietu lub paczki).
  1. Jeżeli wnioskodawca składa wnioski dotyczące więcej niż jednego zakresu świadczeń określonego w § 5 us.1, może dołączyć dokumenty, o których mowa w §7 ust.1, wyłącznie do wniosku dla jednego zakresu świadczeń; jednocześnie na wnioskach dotyczących pozostałych zakresów powinien umieścić informację o numerze postępowania oraz informację, do którego wniosku dołączył dokumenty.
  2. Wniosek należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny. Jeżeli zawiera on dokumenty składane w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  3. Wnioskodawca przed podpisaniem umowy przesyła do Oddziału Funduszu, w formie elektronicznej poprzez Portal oraz w formie papierowej, podpisany przez osoby upoważnione, wniosek w sprawie rachunku bankowego.

Pozostałe wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.