Ogłoszenie o naborze pracowników nr 25/2016 – w toku

23.09.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 25/2016
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
poszukuje kandydata na stanowisko: Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej  – 1 osoba

Oferta pracy w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

Praca w wymiarze: 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 

Realizacja zadań wynikających z monitorowania realizacji umów w poszczególnych rodzajach
i zakresach świadczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Wykształcenie:

Średnie – preferowane  pielęgniarskie.

 

Wymagania konieczne:

 • znajomość metod finansowania ochrony zdrowia,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • umiejętność pracy koncepcyjnej i analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność podstawowej obsługi komputera (pakiet MS Office).

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015 poz.581 ze zm.),
 • znajomość metod finansowania ochrony zdrowia,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub jednostkach związanych z ochroną zdrowia,
 • znajomość metodologii oceny kosztów świadczeń zdrowotnych,
 • umiejętność pracy koncepcyjnej, analitycznego myślenia oraz jasnego formułowania   

     wniosków,

 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy, redagowania pism,
 • umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,
 • sumienność i odpowiedzialność,
 • samodzielność i dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

    

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. .j. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.),
 • podpisane oświadczenie dot. art. 112,

 

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do  7 października 2016 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/25/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane / liczy się data wpływu
do OOWNFZ/.

2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone
po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów

3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.  Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 23 wrzesień  2016  roku
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń