Ogłoszenie o naborze pracowników nr 28/2016 – przedłużenie naboru

07.10.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 28/2016
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista
 w Wydziale ds. Służb MundurowychSekcji
ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego

 

Praca w wymiarze: 1/2 etatu

Miejsce wykonywania pracy: Opole                                                                                                                 

Główne obowiązki na stanowisku:

 • aprobata skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego,
 • wskazywanie trybu, zakresu, profilu leczenia oraz miejsca leczenia,
 • wnioskowanie o uzupełnienie dokumentacji medycznej, jej weryfikację, przeprowadzenie dodatkowych badań, konsultacji lub dołączenie opinii specjalistycznych oraz ponowna ocena po uzyskaniu wnioskowanych uzupełnień,
 • uzasadnienie dokonanej kwalifikacji skierowania w przypadku przeciwwskazań lub braku wskazań do leczenia uzdrowiskowego,
 • przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • sporządzanie projektów odpowiedzi merytorycznych na skargi i wnioski świadczeniobiorców w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • prowadzenie rozmów telefonicznych i bezpośrednich z ubezpieczonymi
  i świadczeniodawcami oraz udzielanie niezbędnych informacji.

 

Wykształcenie – wyższe medyczne – lekarz medycyny specjalista w dziedzinie balneoklimatologii
i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.

 

Wymagania konieczne:

 • minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe,
 • znajomość przepisów prawa
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,
 • Ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową,
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość przepisów związanych z ochroną zdrowia, w szczególności ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych /Dz.U.2015 poz.
  581 ze zm,
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. .j. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.),
 • podpisane oświadczenie dot. art. 112.

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 4 listopada 2016 roku na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/28/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 24 październik 2016  roku
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń