Ogłoszenie o naborze pracowników nr 35/2016 – w toku

08.11.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 35/2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko: od Starszego Referenta do Starszego Specjalisty
w Wydziale Kontroli, Sekcji ds. Zarządzania Procesem Kontroli

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

Główne obowiązki na stanowisku:

 • analiza baz danych w celu trafnego typowania obszarów oraz podmiotów do kontroli,
 • sporządzanie wniosków o przeprowadzanie kontroli doraźnych na podstawie prowadzonych analiz,
 • przetwarzanie i łączenie dużych zbirów danych,
 • analiza danych przekazanych przez komórki merytoryczne Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań okresowych do Centrali NFZ z działalności Wydziału Kontroli, wykonywanie bieżących analiz i sprawozdań,
 • udział w przygotowywaniu planu kontroli Świadczeniodawców, aptek i ordynacji lekarskich,
 • opracowywanie zbiorczych analiz i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
 • doraźny, w miarę wynikających potrzeb, udział w realizacji procesu kontroli,
 • udział w przygotowywaniu i przekazywaniu do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału związane z wykonywaniem czynności kontrolnych,
 • opracowywanie korespondencji, dokumentacji i sprawozdań dotyczących wykonywanych zadań,
 • obsługa systemu informatycznego w zakresie realizowanych zadań.

Wykształcenie:

Wyższe – preferowane: farmaceutyczne, pielęgniarskie, rehabilitacja medyczna, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne.

Wymagania konieczne:

 • Specjalista, Starszy Specjalista – minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015 poz.581 ze zm.),
 • umiejętność analizy baz danych,
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • biegła obsługa komputera ( programów: WORD, EXEL, mile widziany Access),
 • umiejętność czytania i stosowania przepisów prawnych,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność redagowania pism,
 • dyspozycyjność.

Wymagania pożądane:

 • dokładność , rzetelność, terminowość,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. .j. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.),
 • podpisane oświadczenie dot. art. 112,

Oferty prosimy przesyłać w terminie do  22 listopada 2016 roku na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/35/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane / liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 7 listopad 2016  roku
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń