Ogłoszenie o naborze pracowników nr 36/2016

14.11.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 36/2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko STARSZEGO REFERENTA w Wydziale Księgowości
– 1 osoba

Praca w wymiarze: 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy: Opole                                                                              

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dotyczących Oddziału,
 • prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych stanowiących podstawę zapisów księgowych,
 • przygotowanie sprawozdań i innych materiałów w zakresie finansowania i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej,
 • współpraca z innymi komórkami Oddziału i Centrali NFZ w zakresie spraw ekonomiczno-finansowych i księgowych

 

Wykształcenie:

 • Średnie lub wyższe (preferowane ekonomiczne)

 

Wymagania konieczne:

 • przy wykształceniu średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy w księgowości,
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem, w tym biegłego posługiwania się aplikacjami MS Word i MS Excel z pakietu Microsoft Office.

Wymagania pożądane:

 • dokładność i rzetelność,
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

 

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

 

 Wymagane dokumenty:

 

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 •  podpisany list motywacyjny
 • podpisane CV
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t..j. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.).
 • podpisane oświadczenie dot. art. 112

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 25 listopada 2016 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/36/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu
do OOWNFZ/.

2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone
po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów

3.Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 9 listopad 2016  r.
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

 

 

 

Źródło: Wydział Spraw Pracowniczych