Ogłoszenie o naborze pracowników nr 38/2016 – w toku

24.11.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 38/2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje      

kandydata na stanowisko STARSZEGO REFERENTA w Wydziale Gospodarki Lekami
– 1 osoba

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Opole                                                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 • realizacja zadań związanych z uzyskiwaniem uprawnień lekarzy do pobierania numerów recept na podstawie wniosków,
 • udział w realizacji zadań wynikających z zawierania umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptą.
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zawartymi umowami z aptekami,
 • obsługa bieżącej dokumentacji,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • obsługa systemu informatycznego w zakresie realizowanych zadań,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi  Oddziału oraz Centralą NFZ.

Wykształcenie:

 • Średnie lub wyższe

Wymagania konieczne:

 • 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim,
 • dobra praktyczna znajomość obsługi programów komputerowych MS Office.
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe;
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  /Dz.U. z 2015 poz. 581 tekst jednolity z późn. zmianami/ oraz rozporządzeń wykonawczych;
 • znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych /Dz.U. z 2015 poz. 345 tekst jednolity z późn zmianami/ oraz rozporządzeń wykonawczych;
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy koncepcyjnej, analitycznego myślenia oraz jasnego formułowania wniosków,
 • odpowiedzialność, kreatywność, umiejętności organizacyjne,
 • samodzielność i dyspozycyjność.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

 Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t..j. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.),
 • podpisane oświadczenie dot. art. 112.

 

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 9 grudnia 2016 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/38/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 23 listopad 2016  r.
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń