Kontraktowanie 2014

21.05.2014

w następujących zakresach merytorycznych:

 • świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej,
 • świadczenia transportu sanitarnego w POZ

MOW NFZ informuje, że elektroniczne wersje umów na 2014r. zostaną sporządzone przez Oddział w oparciu o potencjał widniejący w bieżących umowach, według stanu na dzień sporządzania umów – począwszy od dnia 14.12.2013r.

W związku z powyższym świadczeniodawcy proszeni są:

I. o dokonanie aktualizacji potencjału w SZOI polegającej na:

 1. sprawdzeniu potencjału, który będzie wskazany do realizacji umowy na 2014r. – – w szczególności należy zwrócić uwagę na daty obowiązywania harmonogramów: komórek organizacyjnych, profili medycznych, personelu medycznego w miejscu pracy oraz dostępności sprzętu
  uwaga!
  potencjał, który nie będzie posiadał w systemie SZOI aktywnych harmonogramów/dostępności w roku 2014 (czyli będzie ograniczony datą do „31.12.2013r.”), nie zostanie „przeniesiony” do umowy na 2014r. zaleca się ustawienie okresu obowiązywania harmonogramów/dostępności na BEZTERMINOWY;

  Osoby personelu medycznego, które rozpoczną udzielanie świadczeń POZ od 01.01.2014r., należy zgłosić do umowy POZ po udostępnieniu elektronicznego pliku umowy na 2014r.

 2. sprawdzeniu czy w zakresie lekarza POZ wskazani są podwykonawcy na realizację badań RTG, USG, badań laboratoryjnych na 2014r. (nie dotyczy podmiotów wykonujących ww. badania samodzielnie)
  uwaga!
  w sytuacji wygaśnięcia umowy podwykonawstwa z dniem 31.12.2013r., podwykonawca powinien wprowadzić i zatwierdzić w systemie nową umowę zawartą na 2014r. !

II. o przesłanie do Oddziału lub właściwej Delegatury w możliwie najszybszym terminie, najpóźniej do dnia 13 grudnia br.

 1. oświadczenia o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów
 2. wniosku w sprawie rachunku bankowego (wygenerować poprzez wybranie w menu Umowy pozycji konta bankowe – wnioski, następnie rodzaj wniosku – w ramach przyszłej umowy, rok – 2014, typ umowy 0113)
 • MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa – fax (22) 582 80 39
 • Delegatura w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów – fax (23) 672 42 12
 • Delegatura w Ostrołęce, ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka – fax (29) 764 62 07
 • Delegatura w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock – fax (24) 269 18 42
 • Delegatura w Radomiu, ul. Piastowska 4, 26-617 Radom – fax (48) 369 84 75
 • Delegatura w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce – fax (25) 644 84 26

W przypadku, gdy polisy OC, umowy z podwykonawcami, oświadczenia o objęciu transportem sanitarnym (zał. nr 3 do zarządzenia nr 69/2013/DSOZ), obowiązują do dnia 31 grudnia 2013r. – wymagane jest złożenie dokumentów aktualnych na 2014r.

WAŻNE!
Umowy, w których świadczeniodawcy nie dostosowali kodów resortowych komórek organizacyjnych do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r., poz. 594), zostaną sporządzone na podstawie dokumentacji aktualizacyjnych, zawierających wymagane zmiany, które należy złożyć do Oddziału lub właściwej Delegatury, do dnia 16.12.2013r. (obowiązuje wersja papierowa i elektroniczna).

Zapytania aktualizacyjne będą udostępniane od 12.12.2013r. – tel. ( 22) 582 80 43 lub 35

Warunki realizacji świadczeń oraz wysokość stawek kapitacyjnych oraz cen ryczałtu / punktu/ porad na 2014 rok określa zarządzenie nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Zarządzenie dostępne na stronie internetowej www.nfz.gov.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny z Działem Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Stomatologii MOW NFZ:
tel. (22) 582 80 35, 43, 44, 45, 46 lub 48

Adam Twarowski
Dyrektor Mazowieckiego OW NFZ

Warszawa, 09 grudnia 2013 roku