Ogłoszenie o naborze pracowników nr 42/2016 – w toku

20.12.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 42/2016
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje      

kandydata na stanowisko STARSZEGO REFERENTA w Wydziale
Administracyjno-Gospodarczym
– 1 osoba

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Opole                                                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji szczegółowej ilościowo – wartościowej środków trwałych,
 2. prowadzenie ewidencji szczegółowej ilościowo – wartościowej wyposażenia,
 3. prowadzenie ewidencji szczegółowej ilościowej przedmiotów o niskiej wartości,
 4. prowadzenie ewidencji szczegółowej księgozbioru,
 5. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia, z wyłączeniem spraw związanych z ubezpieczeniem samochodów,
 6. obsługa systemów informatycznych w zakresie realizowanych zadań,
 7. udział w sporządzaniu sprawozdań z wykonania planu, analiz i informacji ze swego zakresu obowiązków, przygotowywanych na potrzeby Centrali NFZ, GUS oraz przełożonych,
 8. realizacja innych zadań określonych przez przełożonych.

Wykształcenie:

 • Średnie lub wyższe – preferowane administracyjne lub ekonomiczne.

Wymagania konieczne:

 • 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.),
 • znajomość ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 j.t.),

Wymagania pożądane:

 • Biegła obsługa komputera (programy: Word, Excel).
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność.
 • Odporność na stres.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /DZ.U 2016 poz.1793 z późn. zm./.

 Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (przy wykształceniu średnim) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t..j. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.),
 • podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 4 stycznia 2017 roku na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/42/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 19 grudzień 2016  r.
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń