Ogłoszenie o naborze pracowników nr 43/2016 – w toku

29.12.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 43/2016
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje     

kandydata na stanowisko STARSZEGO REFERENTA  
w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej – 2 osoby

 

Praca w wymiarze: 2 etaty

Miejsce wykonywania pracy: Opole                                                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

Realizacja zadań wynikających z monitorowania realizacji umów w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wykształcenie:

 • wyższe lub średnie – pożądane medyczne (pielęgniarskie)

Wymagania konieczne:

 • przy wykształceniu średnim wymagany staż pracy 3 lata (preferowany  w administracji publicznej lub jednostkach związanych z ochroną zdrowia  – minimum 1 rok),
 • znajomość metoda finasowania ochrony zdrowia,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowi
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U.2015 nr 581 ze zm.) oraz i innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • dobra praktyczna znajomość programów pakietu MS Office.

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( j.t Dz.U.2015.581 ze zm.),
 • samodzielność i dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy koncepcyjnej analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność podstawowej obsługi komputera ( pakiet MS Office).

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /DZ.U 2016 poz.1793 z późn. zm./.

 Wymagane dokumenty:

 

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (przy wykształceniu średnim) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t..j. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.),
 • podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

 

 

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 13 stycznia 2017 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/43/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 29 grudzień 2016  r.
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń