Ogłoszenie o naborze pracowników nr 44/2016 – w toku

29.12.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 44/2016
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje     
kandydata na stanowisko STARSZEGO REFERENTA w Wydziale Organizacyjnym – 1 osoba

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Opole                                                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej Dyrektora Oddziału i jego zastępców;
 • Prowadzenie Sekretariatu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ;
 • Koordynowanie terminów i przygotowywanie spotkań Dyrektora Oddziału;
 • Obsługa spotkań organizowanych w siedzibie Oddziału,
 • Przyjmowanie korespondencji kierowanej do Dyrektora Oddziału
 • Wprowadzanie informacji na temat przyjętej korespondencji do informatycznego Systemu Obsługi Dokumentów,
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału.

 

Wykształcenie:

 • Średnie lub wyższe

      przy wykształceniu średnim – wymagana 3 lat stażu pracy

 

Wymagania konieczne:

 • Biegła, praktyczna obsługa komputera,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wymagania pożądane:

 • Dyspozycyjność.
 • Biegła obsługa komputera (programy: Word, Excel).
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność.
 • Odporność na stres.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /DZ.U 2016 poz.1793 z późn. zm./.

 

 Wymagane dokumenty:

 

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t..j. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.),
 • podpisane oświadczenie dot. art. 112.

 

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 13 stycznia 2017 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/44/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 29 grudzień 2016  r.
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń