Ogłoszenie o naborze pracowników nr 02/2017 – w toku

04.01.2017

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 02/2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko Starszy Referent
w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym – Sekcji Rozliczania Umów – 1 osoba

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

Główne obowiązki na stanowisku:

 

 • Obsługa systemu medycznego w zakresie dokumentów rozliczeniowych związanych z rozliczaniem umów.
 • Kontrola formalna i merytoryczna dowodów zakupu świadczeń zdrowotnych przekazywanych przez Świadczeniodawców.
 • Sporządzanie zestawień zbiorczych dotyczących biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
 • Monitorowanie rozliczeń zakwestionowanych w wyniku kontroli świadczeń zdrowotnych.
 • Realizacja innych zadań określonych przez przełożonych.

Wykształcenie:

Średnie lub wyższe (preferowane ekonomiczne)

Wymagania konieczne:

 • przy wykształceniu średnim wymagany staż pracy 3 lata,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. z 2015 poz. 581 ze zm.) oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • biegła, praktyczna umiejętność obsługi programów pakietu MS Office, w szczególności MS Word i MS Excel;

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • dokładność i rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • odpowiedzialność, samodzielność i dyspozycyjność,
 • umiejętność organizowania pracy własnej.

 

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /DZ.U 2016 poz.1793 z późn. zm./.

 

 Wymagane dokumenty:

 

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 •  podpisane list motywacyjny i CV – z podpisaną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm./,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.),
 • oświadczenie dot. art. 112.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 19 stycznia 2017 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Sekcja Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/02/2017

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

 

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru
w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 4 stycznia 2017  r.
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Źródło: Wydział Spraw Pracowniczych