Informacje dla świadczeniodawców

10.05.2012
Komunikat dla lekarzy i felczerów w sprawie nowego wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 lipca 2012 roku obowiązywać będzie nowy wzór umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom.

Wzór wprowadzony został do stosowania Zarządzeniem Nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom.

W związku z powyższym Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że osobom uprawnionym, które zawarły z ŚwOW NFZ umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych zostaną wysłane dwa aneksy do umowy wraz z załącznikiem (nowym wzorem umowy).

Wydział Gospodarki Lekami