Ogłoszenie o naborze pracowników nr 07/2017 – w toku

25.01.2017

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 07/2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym

 

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli wydatków Oddziału z zakresu planowanych wydatków pod względem zgodności z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 • Planowanie zamówień publicznych w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym i Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych.
 • Przygotowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. danego postępowania, przewidzianej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i regulacjach wewnętrznych.
 • Przygotowywanie oraz przekazywanie ogłoszeń o zamówieniu oraz wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
 • Udzielanie wskazówek i wyjaśnień komórkom merytorycznym w zakresie prawidłowej realizacji umów w sprawie zamówień publicznych.
 • Potwierdzanie za zgodność z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych faktur  i rachunków z tytułu realizacji zamówienia publicznego wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych                
  o udzielonych zamówieniach zgodnie z art. 98 ust. l i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz sprawozdań w tym zakresie do Centrali NFZ.
 • Prowadzenie szczegółowej analityki w zakresie wszystkich dokonywanych wydatków 
  z obszaru zamówień publicznych w podziale na kody CPV, oraz dokonywanie sumowania
  w oparciu o grupy i kategorie Wspólnego Słownika Zamówień.
 • Przygotowywanie, organizacja i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO z obszaru zadań Wydziału Administracyjno – Gospodarczego zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Oddziale.
 • Prowadzenie analizy wykonania kosztów administracyjnych w zakresie wydatków rzeczowych pod kątem złożonych wniosków oraz poniesionych kosztów.
 • Rejestrowanie wszystkich faktur, rachunków oraz innych dowodów będących podstawą do realizacji w zakresie kosztów administracyjnych.

 

Wykształcenie:

 

Średnie lub wyższe – preferowane administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne.

 

Wymagania konieczne:

 

 • staż pracy: przy wykształceniu wyższym minimum 3 lata, przy wykształceniu średnim minimum 5 lat,
 • doświadczenie zawodowe: min. 1 rok na stanowisku związanym z udzieleniem zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

Wymagania pożądane:

 • dokładność i rzetelność,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.2016 poz. 1793 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających:

  – wykształcenie (np.: kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopia   świadectwa     

    dojrzałości, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych),

 – doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy lub zaświadczenie z zakłady pracy),

 •  inne uprawnienia i certyfikaty,
 • podpisane: list motywacyjny  i CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.),
 • podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1870 z późn. zm.).

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 8 lutego 2017 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/07/2017

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110.

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 25 styczeń 2017 rok
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń