Ogłoszenie o naborze pracowników nr 08/2017 – w toku

31.01.2017

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 08/2017

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko: Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych

 

 

Praca w wymiarze: 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 • kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych pionu finansowego zgodnie

z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami i innymi wewnętrznymi regulacjami,

 • odpowiedzialność i nadzór nad sprawną i efektywna realizacją zadań podległych komórek organizacyjnych,
 • efektywne gospodarowanie środkami finansowymi Oddziału,
 • przygotowywanie projektu planu finansowego Oddziału,
 • przygotowywanie corocznej prognozy kosztów Oddziału,
 • przygotowywanie projektów planów inwestycyjnych Oddziału,
 • nadzór nad rozliczaniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • nadzór nad sprawozdawczością przygotowywaną przez podległe komórki organizacyjne dla Centrali NFZ i Ministerstwa Zdrowia,
 • nadzór nad zapewnieniem administracyjna – technicznej obsługi Oddziału,
 • współpraca z Centralą NFZ.

 

Wykształcenie:

 

Wyższe magisterskie  –  ekonomiczne

 

Wymagania konieczne:

 

 • minimum 10-letni staż pracy, w tym minimum  5-letnie udokumentowane doświadczenie  zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • znajomość przepisów prawa, w szczególności z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016 poz. 1793 z późn. zm.), ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • umiejętność strategicznego myślenia,
 • zdolności analityczne,

 

Wymagania pożądane:

 

 • doświadczenie zawodowe w ochronie zdrowia,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy podległego zespołu,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.    

 

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.2016 poz. 1793 ze zm.).

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 

 •  podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 •  podpisane: list motywacyjny  i CV,
 •  kopie dokumentów potwierdzających:

        –   wykształcenie ( kopia dyplomu ukończenia studiów  wyższych),

        –   doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy),

 • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne    przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznych lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 w zw. z art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.),
 • podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki   zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1870 z późn. zm.).

 

    Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

 

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 14 lutego 2017 roku na adres:

                

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/08/2017

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110.

 

Inne informacje:

1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu
do OOWNFZ/.

2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone
po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów

3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.  Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 30 styczeń 2017 rok
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń