Ogłoszenie o naborze pracowników nr 9/2017 – w toku

01.02.2017

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 9/2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektora Kontroli w Wydziale Kontroli,

Sekcji ds. Realizacji Kontroli

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Opole                                                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 • udział w opracowywaniu programu i/lub tematyki kontroli,
 • udział w opracowywaniu analiz przedkontrolnych,
 • udział w realizacji procesu kontroli świadczeniodawców,
 • udział w sporządzaniu protokołów z przeprowadzonych kontroli,
 • sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych,
 • udział w przygotowywaniu i przekazywaniu do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału związane z wykonywaniem czynności kontrolnych.

Wykształcenie:

Wyższe lub średnie – pielęgniarka bądź położna

Wymagania konieczne:

 • przy wykształceniu wyższym – 3 lata stażu pracy,
 • przy wykształceniu średnim – 5 lat stażu pracy,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015 poz. 581 ze zm.),
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • biegła obsługa komputera ( programów: WORD, EXEL),
 • umiejętność czytania i stosowania przepisów prawnych,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych.

Wymagania pożądane:

 • dokładność , rzetelność, terminowość,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. .j. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.),
 • podpisane oświadczenie dot. art. 112,

 

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 14 lutego 2017 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/09/2017

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

 

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane / liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 31 styczeń  2017  roku
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń