Ogłoszenie o naborze pracowników nr 12/2017 – w toku

21.02.2017

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 12/2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty
w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym – 1 osoba

              

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

Główne obowiązki na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych.
 2. Dokonywanie wstępnej kontroli wydatków Oddziału z zakresu planowanych wydatków pod względem zgodności z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Planowanie zamówień publicznych w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym i Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych.
 4. Przygotowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. danego postępowania, przewidzianej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i regulacjach wewnętrznych.
 5. Przygotowywanie oraz przekazywanie ogłoszeń o zamówieniu oraz wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 6. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
 7. Udzielanie wskazówek i wyjaśnień komórkom merytorycznym w zakresie prawidłowej realizacji umów w sprawie zamówień publicznych.
 8. Potwierdzanie za zgodność z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych faktur  i rachunków z tytułu realizacji zamówienia publicznego wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.
 9. Sporządzanie rocznych sprawozdań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach zgodnie z art. 98 ust. l i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz sprawozdań w tym zakresie do Centrali NFZ.
 1. Prowadzenie szczegółowej analityki w zakresie wszystkich dokonywanych wydatków  z obszaru zamówień publicznych w podziale na kody CPV, oraz dokonywanie sumowania w oparciu o grupy i kategorie Wspólnego Słownika Zamówień.
 2. Przygotowywanie, organizacja i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO z obszaru zadań  Wydziału Administracyjno – Gospodarczego zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Oddziale.
 3. Prowadzenie analizy wykonania kosztów administracyjnych w zakresie wydatków rzeczowych pod kątem złożonych wniosków oraz poniesionych kosztów.
 4. Rejestrowanie wszystkich faktur, rachunków oraz innych dowodów będących podstawą do realizacji w zakresie kosztów administracyjnych.

 

Wykształcenie:

Średnie lub wyższe – preferowane administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne.

Wymagania konieczne:

 1. staż pracy: przy wykształceniu wyższym minimum 3 lata, przy wykształceniu średnim minimum 5 lat,
 2. doświadczenie zawodowe: min. 1 rok na stanowisku związanym z udzieleniem zamówień publicznych,
 3. znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.),
 5. umiejętność przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Wymagania pożądane:

 1. Ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych lub administracji
 2. Dyspozycyjność,
 3. Biegła obsługa komputera (programy: Word, Excel)
 4. Umiejętność analitycznego myślenia,
 5. Komunikatywność.
 6. Umiejętność pracy w zespole,
 7. Samodzielność,
 8. Odporność na stres.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.2016 poz. 1793 ze zm.).

 Wymagane dokumenty:

 1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie dyplomów),
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnienie wystawione przez zakład pracy) oraz inne uprawnienia
  i certyfikaty,
 4. podpisany list motywacyjny,
 5. podpisane CV,
 6. podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922
  z późn. zm.),
 7. podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki   zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 z późn. zm.).

 

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa
w pkt 2;

7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt

8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

         2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

       1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

 

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 07 marca 2017 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Sekcja Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/12/2017

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

 

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru
w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 21 luty 2017 r.
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń