Ogłoszenie o naborze pracowników nr 14/2017 – w toku

21.02.2017

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 14/2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje

kandydata na stanowisko STARSZEGO REFERENTA  
w Wydziale Księgowości/ Sekcji Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości – 1 osoba

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Opole                                                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 1. bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dotyczących Oddziału,
 2. prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 3. prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,
 4. sporządzanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych stanowiących podstawę zapisów księgowych,
 5. przygotowanie sprawozdań i innych materiałów w zakresie finansowania i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej,
 6. współpraca z innymi komórkami Oddziału i Centrali NFZ w zakresie spraw ekonomiczno-finansowych i księgowych.

Wykształcenie:

Średnie lub wyższe (preferowane ekonomiczne).

Wymagania konieczne:

 1. przy wykształceniu średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy w księgowości,
 2. znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o finansach publicznych,
 3. umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem, w tym biegłego posługiwania się aplikacjami MS Word i MS Excel z pakietu Microsoft Office.

Wymagania pożądane:

 1. dokładność i rzetelność,
 2. odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 3. umiejętność organizowania pracy własnej,
 4. umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm./.

 

 Wymagane dokumenty:

 

 1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie dyplomów),
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnienie wystawione przez zakład pracy) oraz inne uprawnienia
  i certyfikaty,
 4. podpisany list motywacyjny,
 5. podpisane CV,
 6. podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922
  z późn. zm.),
 7. podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki   zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 z późn. zm.).

 

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa
w pkt 2;

7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

    1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

Weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.

Informacja o metodach i technikach naboru:
Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może
w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności.

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 7 marca 2017 roku na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/14/2017

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczonepo upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 21 luty 2017  r.
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń