ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

12.01.2017

zał. nr 1a

KOD POSTĘPOWANIA:   08-17-000015/POZ/0113/6

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
o zawarcie umów O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

W RODZAJU Podstawowa Opieka Zdrowotna

na OKRES: pOCZĄWSZY OD 01.01.2017. r. NA CZAS NIEOZNACZONY

 

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.)

OPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

(PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

………………………………………………………………………………………………………                                                  (kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne z obowiązującym WSZ)

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w następującym przedmiocie umowy:

1. Świadczenia lekarza POZ, kod UE: 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie,

2. Świadczenia położnej POZ, kod UE: 85141100-0 – Usługi świadczone przez położną,

    –  Produkt skojarzony 01.0034.029.11 – ŚWIADZCENIA POŁOZNEJ POZ W OPIECE NAD

    KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ,

     – Produkt skojarzony 01.0034.101.01 – ŚWIADCZENIA POŁOZNEJW PROGRAMIE

      PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY.

3. Świadczenia pielęgniarki POZ, kod UE: 85141200-1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki,

4. Świadczenia pielęgniarki POZ lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania

   i wychowania, kod UE: 85141200-1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki,

 5. Transport sanitarny POZ, kod UE: 85120000-6 – Usługi medyczne i podobne na obszarze województwa

    opolskiego.

Obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa w Zarządzeniu Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Zarządzeniu Nr 122/2016/DSOZ  Prezesa NFZ z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Zarządzeniu Nr 124/2016/DSOZ  Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Zarządzeniu Nr 125/2016/DSOZ  Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za Życiem”.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze zm. oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tj. Dz.U.2016 poz. 86).

Wniosek o zawarcie umowy, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze zm.

1.      W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów posiadających uprawnienie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, którzy w dniu złożenia wniosku nie są związani z opolskim OW NFZ umową o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna lub, gdy dane zgłoszone
do realizacji aktualnej umowy będą podlegały zmianom w nowym okresie umowy – formularz wniosku powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej, w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

2.      W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów realizujących w dniu złożenia wniosku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i w związku z tym opolski OW NFZ posiada w swoim systemie informatycznym, zgodne ze stanem faktycznym, informacje, o których mowa w § 34 zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze zm. oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, o których mowa w § 36 w/w zarządzenia –  formularz wniosku może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, według wzoru określonego załącznikiem nr 16 do w/w zarządzenia.

 

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są w siedzibie opolskiego OW NFZ, adres:
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole, od dnia 05.01.2017 r. w godzinach 08.00 – 16.00
lub na stronie internetowej www.nfz-opole.pl. od dnia 05.01.2017 r.

Wnioskujący o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2017 r. roku proszeni są o złożenie wniosków
do dnia 13.01.2017*  roku. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich terminowe rozpatrzenie przez OW NFZ. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Ponadto, Wnioski złożone w terminie ustalonym zarządzeniem 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów (…) do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioskujący może złożyć w opolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego przedmiotu umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. W przypadku, gdy Wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania Oddziału, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

*Dotyczy wniosków o zawarcie umowy w zakresie – ŚWIADCZEŃ POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ
  W   PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ.

 

Opole, 5.01.2016 r.