Ogłoszenie o naborze pracowników nr 18/2017 – w toku

15.03.2017

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 18/2017
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko: Starszy Referent w Wydziale ds. Służb Mundurowych / Sekcji
ds. Obsługi Świadczeniodawców Resortowych i Ratownictwa Medycznego

 

 

Praca w wymiarze: 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

Realizacja zadań wynikających z monitorowania,  realizacji i rozliczania umów jednostek resortowych w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń, w tym w rodzaju Ratownictwo Medyczne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Wykształcenie:

Wyższe ( preferowane ) lub średnie.

Wymagania konieczne:

 • przy wykształceniu średnim wymagany  minimum 3-letni staż pracy (preferowany minimum
  1 rok w administracji publicznej lub jednostkach związanych z ochroną zdrowia),
 • znajomość metod finasowania ochrony zdrowia,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U.2016 poz. 1793 ze zm.) oraz i innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • dobra praktyczna znajomość programów pakietu MS Office.

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym             
 • (Dz.U. 2006 r., Nr 191 poz. 1410, tj. Dz.U. 2016 poz. 1868).
 • samodzielność i dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy koncepcyjnej analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność podstawowej obsługi komputera ( pakiet MS Office).

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.2016 poz. 1793 ze zm.).
 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających:

  – wykształcenie (np.: kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopia   świadectwa     

    dojrzałości, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych),

 – doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy lub zaświadczenie z zakłady pracy),

 •  inne uprawnienia i certyfikaty,
 • podpisane: list motywacyjny  i CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.),
 • podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1870 z późn. zm.).

 

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa
w pkt 2;

7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

    1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

Weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 29 marca 2017 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/18/2017

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110.

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 15 marzec 2017 rok
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń