Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umów w rodzaju ZPO wygasających w dniu 31 grudnia 20

21.05.2014

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1290 z 6 listopada 2013 r.), która weszła w życie z dniem 21 listopada 2013 roku, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się do Państwa z propozycją wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wygasających z dniem 31 grudnia 2013 r.

Proponuje się przedłużenie okresu obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi do 31 grudnia 2014 r.

Za wyrażenie zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi uznaje się złożenie podpisu pod oświadczeniem o woli przedłużenia okresu obowiązywania umowy z jednoczesnym podpisaniem aneksu. Informujemy również, że integralną część aneksu stanowi załącznik nr 1 do umowy – stan na dzień 31.12.2013 r. Informacje dotyczące elektronicznej wersji załącznika nr 1 zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.

Podpisane: – oświadczenie o woli przedłużenia okresu obowiązywania umowy – aneksy wydrukowane w 2 egzemplarzach – kopia polisy OC na rok 2014 (zgodnie z rozp.Ministra Finansów z dn.22.12.2011 r. Dz.U.z 2011 Nr 293, poz. 1729 lub 1729) należy złożyć w wyznaczonym terminie tj. do dnia 20 grudnia 2013 roku w:
Kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Aneks i oświadczenie można także przesłać pocztą na wskazany adres.

Dokumenty należy złożyć bądź przesłać w kopercie z dopiskiem ANEKS ZPO 2014.

Warszawa, 13 grudnia 2013 roku