Ogłoszenie o naborze pracowników nr 23/2017 – w toku

11.04.2017

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 23/2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko: Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

Oferta pracy w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

 

Praca w wymiarze: 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie i rejestrację dokumentów ewidencyjnych UE (EKUZ, formularze UE).
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających i administracyjnych w obszarze eWUŚ.
 • Analiza danych ewidencji osób ubezpieczonych i uprawnionych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.
 • Udzielanie informacji osobistej, telefonicznej i pisemnej interesariuszom.

 

Wykształcenie:

 

Średnie lub wyższe.

 

Wymagania konieczne:

 

 • biegła obsługa komputera, pakietu office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazy danych),
 • ogólna znajomość zagadnień z tematyki ubezpieczeń i przepisów koordynacji UE,
 • rzetelność, dokładność, zdolność szybkiego uczenia się,
 • odporność na stres, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
 • komunikatywność.

 

Wymagania pożądane:

 

 • znajomość języka obcego urzędowego kraju UE,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • dobra znajomość zagadnień z tematyki ubezpieczeń i przepisów koordynacji UE.

    

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm./.

Wymagane dokumenty:

 

 1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopia dyplomu),
 3. podpisany list motywacyjny,
 4. podpisane CV,
 5. podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922
  z późn. zm.),
 6. podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki   zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 z późn. zm.).

 

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa
w pkt 2;

7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt

8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

         2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

       1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

 

 

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2017 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/23/2017

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane / liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 10 kwietnia 2017 rok
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń