Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: POZ na 2014 rok i lata następne

21.05.2014

w następujących zakresach merytorycznych:

 • świadczenia lekarza POZ,
 • świadczenia pielęgniarki POZ,
 • świadczenia położnej POZ,

  • świadczenia położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
 • świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania,
 • świadczenia transportu sanitarnego w POZ

Świadczeniodawca składający wniosek o zawarcie umowy POZ na kilka zakresów świadczeń oraz / lub kilka miejsc udzielania świadczeń, sporządza jeden wniosek (jedna koperta).

Zaproszenie do składania wniosków i zapytania ofertowe

Wykaz aktów prawnych

Świadczeniodawcy, którzy nie posiadali umowy POZ w 2013 roku lub świadczeniodawcy, którzy zamierzają w 2014r. rozszerzyć zawartą umowę o nowy zakres świadczeń POZ, składają wniosek w formie elektronicznej i papierowej, sporządzony w aplikacji NFZ-KO, NFZ-KO, w wersji 2014.0.0.0 lub nowszej – pobierz.

Wniosek należy przygotować zgodnie z postanowieniami rozdziału 9 zarządzenia nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Ponadto, do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, o których mowa w ww. zarządzeniu, np.:

 • w przypadku Świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej, dodatkowo, do wniosku należy złożyć załącznik nr 7 do zarządzenia Prezesa NFZ (informacja o szkołach, z którymi Świadczeniodawca nawiązał współpracę i charakterystyce populacji uczniów objętych opieką w tych szkołach świadczeniami pielęgniarki szkolnej oraz kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem porozumienia o współpracy, zawartego z Dyrektorem szkoły;
 • w przypadku Świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń transportu sanitarnego, dodatkowo, do wniosku należy złożyć załącznik nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ (oświadczenie o objęciu opieką);
 • w przypadku Świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy, dodatkowo, do wniosku należy złożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy, wydany po 31 grudnia 2010r. lub dokumentu potwierdzającego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy;

NOWI Świadczeniodawcy do wniosku powinni dodatkowo dołączyć wydruk wniosku w sprawie rachunku bankowego, utworzony w systemie SZOI poprzez wybranie w menu Umowy pozycji konta bankowe – wnioski, następnie rodzaj wniosku – w ramach przyszłej umowy, rok 2014, typ umowy 0113.

Każdy wniosek o zawarcie umowy należy zapakować w kopertę i oznaczyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2013r.

PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY – informacja ogólna

Świadczeniodawcy, którzy chcą nawiązać współpracę z MOW NFZ w 2014 roku, powinni zwrócić się do Oddziału z wnioskiem o udostępnienie konta w portalu NFZ (SZOI) … „Dokumenty niezbędne do uzyskania dostępu do portalu SZOI dla potencjalnych oferentów i podwykonawców”.

Uwaga!
Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2014 roku proszeni są – ze względu na krótki okres pozostający do końca roku kalendarzowego na zawarcie umów, o złożenie wniosków w możliwie najszybszym terminie, najpóźniej do dnia 20 grudnia 2013 roku do godz. 16 00.

Wnioski o zawarcie umów POZ mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego). Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski należy składać drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 800–1600 w siedzibie MOW NFZ lub właściwej Delegaturze Oddziału:

 • MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
 • Delegatura w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
 • Delegatura w Ostrołęce, ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
 • Delegatura w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock
 • Delegatura w Radomiu, ul. Piastowska 4, 26-617 Radom
 • Delegatura w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce

Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń POZ. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania MOW NFZ, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z:
Działem Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Stomatologii MOW NFZ w Warszawie
nr (22) 582 80 35, 43, 44, 45, 46 lub 48,
bądź z właściwą Delegaturą MOW NFZ

 • Delegatura w Ciechanowie – nr (23) 672 35 85
 • Delegatura w Ostrołęce – nr (29) 764 62 02
 • Delegatura w Płocku – nr (24) 269 18 43
 • Delegatura w Radomiu – nr (48) 369 84 70
 • Delegatura w Siedlcach – nr (25) 644 83 78

Adam Twarowski
Dyrektor Mazowieckiego OW NFZ


Warszawa, 13 grudnia 2013 roku