Informacje dla aptek/punktów aptecznych

06.02.2012
Komunikat dla aptek w sprawie konieczności weryfikacji numeru karty EKUZ

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 19 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich, leki refundowane dla osób korzystających ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji wydaje się po przedstawieniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, wystawionego przez zagraniczną instytucję właściwą (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, certyfikat tymczasowo zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub poświadczenia wydanego przez NFZ.

Podczas realizacji recepty przedmiotowy dokument należy zweryfikować pod względem ważności.

Kopię dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia dla osób korzystających ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji należy dołączyć do części B „Zestawienia zbiorczego recept na leki”. W wersji elektronicznej sprawozdania zawierającego szczegółowe dane apteka przekazuje odpowiednio, w przypadku karty EKUZ i certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ – numer identyfikacyjny karty (pole nr 8 karty), a w przypadku poświadczenia – numer poświadczenia. Dodatkowo należy zaznaczyć w raporcie statystycznym właściwy rodzaj numeru identyfikacyjnego (EKUZ lub poświadczenie) zgodny z przedstawianą kserokopią. Z uwagi na dużą ilość błędów w raportach statystycznych w tym zakresie oraz brak możliwości poprawy po zatwierdzeniu szablonu zestawienia prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowość przekazanych danych.

Wzory wymienionych dokumentów znajdują się w załącznikach do przedmiotowego komunikatu, kolejno:

Wydział Gospodarki Lekami