Informacja dla świadczeniodawców

21.05.2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przypomina, iż zgodnie z przepisami §23 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.05.2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 roku Nr 81, poz. 484), zwanych dalej ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na świadczeniodawcy ciąży obowiązek przekazania do Oddziału Funduszu dokumentów rozliczeniowych (tj. raportu statystycznego wraz z rachunkiem) w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

W związku z powyższym Oddział Funduszu prosi o przekazanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2014 roku raportu statystycznego oraz rachunku za świadczenia opieki zdrowotnej wykonane w miesiącu grudniu 2013 roku.

Zgodnie z zapisami §23 ust. 7 i 8 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

  1. raport statystyczny i informację, o której mowa w § 17 ust. 2, świadczeniodawca przekazuje w formie elektronicznej,
  2. rachunek świadczeniodawca składa na piśmie. Dane zawarte w rachunku świadczeniodawca przekazuje również w formie elektronicznej.

Powyższe dokumenty w formie elektronicznej należy przekazać do Oddziału za pomocą portalu SZOI.

Adam Twarowski
Dyrektor Mazowieckiego OW NFZ


Warszawa, 30 grudnia 2013 roku